Pszichológia alapszak (magyar vagy angol nyelven)


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Képzésünk célja viselkedéselemző szakemberek képzése, felkészítés a pszichológia mesterképzésben való részvételre. Képzésünk során hallgatóink olyan készségeket és tudást sajátítanak el, amelyek alapfokon alkalmassá teszik őket egyének, csoportok és szervezetek lelki folyamatainak megismerésére, feltérképezésére és fejlesztésére.


 

Képzés célja

viselkedéselemző szakemberek képzése, akik a pszichológia tudomány elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában - szakmai vezetés mellett - alkalmasak a pszichológia alkalmazott ágaiban feladatok ellátására. A képzés során olyan készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén alapfokon képessé válnak az egyének, a csoportok és szervezetek megismerésére, illetve fejlesztésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Fontosnak tartjuk a jelölt interdiszciplináris érdeklődését, integratív szemléletét, kreatív gondolkodásmódját.

Képzés nyelve: Angol, Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: magyar nyelvű képzés: 300.000 Ft / félév angol nyelvű állami ösztöndíjas képzés: 150.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás angol nyelvű önköltséges képzés: 300.000 Ft + 150.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: viselkedéselemző (Human Behavior Analyst)

Képzési jellemzők:

Az angol nyelvű képzést csak nappali munkarendben hirdetjük.

 

Magyar nyelvű képzés

 • a levelező munkarendű képzést csak önköltséges formában hirdetjük

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben havonta egyszer vagy kétszer 2 nap (péntek-szombat)

Minor szakként nem vehető fel!

A képzés tanterve nem teszi lehetővé egyéb képzési blokkok felvételét.


IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.

Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzők az oklevélszerzés idegennyelvi követelményeit teljesítik.


A szakma „több lábon állását” mutatják azok az oktatási és kutatási kapcsolatok, amelyek jellemzik a négy tanszéket magába foglaló Pszichológiai Intézet törekvéseit, munkáját. Az egyetemi integráció után szorosabbá váltak szakmai kapcsolataink az egyetem társkari klinikáival, intézeteivel, tanszékeivel. Számos közös kutatási programunk van az MTA Pszichológiai Intézetével, a Mentálhigiénés Intézettel, Gyermek Ideggondozóval. A pécsi pszichológia szak számos kreatív megoldás igénybevételével elismerten színvonalas képzést nyújt, amit a szak indításától jeleznek az OTDK-n megszerzett nívós helyezések, a klinikai pszichológia szakképzés beindítása, a Pszichológia Doktori Iskola Grastyán díja, valamint az Erasmus kapcsolatok. Jól működő kapcsolataink vannak Rennes, Róma, Helsinki, Linz, Padova, Lisboa, Marburg egyetemeinek pszichológiai intézeteivel (tanszékeivel). Ezekre az egyetemekre az oktatói csereutakon kívül a Ph.D és a graduális képzésben résztvevő hallgatók is eljuthatnak.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül

 • pszichológia MA
 • neveléstudomány MA
 • dokumentumfilm-rendező művész MA

EGYÉB KÉPZÉS

Mentálhigiéné és közösségi segítés szakirányú továbbképzési szak


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK MÁSHOL HIRDETETT MESTERKÉPZÉSEKEN

Egyenes ágon egészségpszichológia, egészségügyi menedzser, kriminológia, társadalmi befogadás tanulmányok.Főbb témakörök:

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek 25-35 kredit

 • filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, valamint szakspecifikus elméleti alapozó tárgyak (bevezetés a pszichológiába, a pszichológia főbb területei, a pszichológia biológiai alapjai), szakterület gyakorlati készséget fejlesztő ismeretei (módszertan, általános és pszichológiai statisztika)

Általános szakterületi ismeretek, alaptudományi tanulmányok 80-85 kredit

 • kísérleti/általános lélektan (észlelési folyamatok, a figyelem kognitív és aktivációs vonatkozásai, a tanulás elméletei, az emlékezet kognitív modelljei, a képzelet, a gondolkodás törvényszerűségei, motiváció és emóció)
 • evolúciós pszichológia és fejlődéslélektan (evolúciós modellek, fejlődéslélektani modellek, kognitív és szenzomotoros fejlődés, beszédfejlődés, érzelmi és morális fejlődés, szociális megismerés és szociális kompetencia, szocializáció, kötődés, én-tudat fejlődése, identitás)
 • személyiséglélektan (személyiségelméletek, modellek, egyszerű diagnosztikai eszközök és alkalmazásuk)
 • társadalomlélektan (szociális megismerés, attitűdszerveződés, kognitív stílus, egyéni és társadalmi nézetrendszerek, társas viselkedés, segítő és agresszív viselkedés, szociális szerep, társadalmi identitás, társas kommunikáció)

A pszichológia alkalmazása és története 5-10 kredit

 • a pszichológia alkalmazott területeinek rendszere és módszertana - vezetéspszichológia, iskolapszichológia, a tanácsadás pszichológiája, egészségpszichológia, klinikai pszichológia, pszichoterápia; pszichológiatörténet; pszichológus etika és jogi ismeretek

Határtudományok és kutatásmódszertan 50 kredit

 • pszichofiziológia, neurológia, társadalmi és bölcsészettudományi tanulmányok; differenciált tudományági kutatásmódszertan


Felvételi irányszám: magyar nyelvű képzés: 10<100 fő; angol nyelvű képzés: 5<30 fő

Felvételi követelmények: emelt szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

állampolgári ismeretek v. biológia v. digitális kultúra v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (pedagógia ismeretek; pedagógiai ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol; francia; német; orosz) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (oktatási alapismeretek)

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.


Az angol nyelvű képzésben igazolt középfokú nyelvtudás szükséges a képzésben való sikeres részvételhez, itt már a nyelvet nem tanítjuk. Nem határozzuk meg azonban a nyelvvizsga típusát, a középfokú nyelvismeret igazolása fontos a számunkra. Aki két tannyelvű középiskolába járt, illetve aki a középiskolát angol nyelven végezte, annak nem szükséges, hogy nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezzen, az iskola által kiállított érettségi bizonyítvánnyal igazolhatja nyelvtudását.

Előző évek ponthatárai

(magyar ny. képzés)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

ANA

435

414

413

420

436

435

435

436

419

427 435

ANK

386

411

413

392

388

388

380

411

420

448 438

ALK

416

394

422

400

426

402

410

428

430

440 439

Előző évek ponthatárai

(angol ny. képzés

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

ANA

 

 

 

 

 

 

 

 

400

415 432

ANK

386

382

355

314

317

290

336

391

397

420 432

Tájékoztató a bekerülésről diplomával már rendelkező érdeklődőink számára és FFSZV-kisokosElhelyezkedési területek

Minden olyan szervezetben, intézményben, létesítményben, ahol nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés, újranevelés, korrekció, gyógyítás, illetve rehabilitációs tevékenység folyik (oktatási, egészségügyi, büntetés-végrehajtási intézmények, civil szervezetek, munkaügyi központok, multinacionális cégek, mentálhigiénés intézet, szociális otthon, nevelési tanácsadók, civilszervezetek, határőrség, sportegyesület, idősek otthona).

A viselkedéselemzők adaptációs működés- és viselkedéselemző vizsgálatok végzésében (pl. megfigyelések rögzítése pszichológus által kidolgozott szempontok alapján) és azok adatkezelés szintű (de nem kiértékelő/véleményező) feldolgozásában nyújthatnak segítséget a vezető pszichológus munkájához.

Magyarországon és külföldön is el lehet helyezkedni a diplomával, fontos azonban tudni, hogy a főiskolai szintű képzés „pszichológiai hangsúlyú bölcsészképzés” elvégzéséről ad diplomát, aki pszichológus szeretne lenni annak az MA diplomát is meg kell szereznie. Az új kétciklusú oktatási rendszerben azonban nyitottá válik az út, a BA szint elvégzése után továbbtanuláskor (MA szint) nemcsak a pszichológiát lehet választani, hanem sok más szak, szakma mellett is lehet dönteni. A főiskolai szintű pszichológia szak a leendő pszichológusokon túl mindazok számára hasznos lehet, akik később emberekkel kívánnak foglalkozni, legyen az akár valamilyen segítő szakma, akár a média.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Pszichológia Intézet

Intézeti honlap: pszichologia.pte.hu és psychology.pte.hu