Szociológia alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Társadalomtudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

A pécsi szociológus alapképzés célja olyan sokoldalú társadalomtudományos ismeretekkel és széleskörű elemzői repertoárral rendelkező szakemberek képzése, akik módszeresen fejlesztik szakmai készségeiket és tudatosan tervezik szakmai karrierjüket.


 

Képzés célja

A pécsi szociológia képzés erőssége, hogy hallgatóink magabiztos tudást szereznek a magyar társadalomról, az európai társadalmi folyamatokról és globális összefüggésben képesek értelmezni a társadalmi jelenségek széles körét, köztük a nemzedékek formálódását, az életstílus alakulását, az online világ tereit, az innovációs folyamatokat és a társadalmi egyenlőtlenségeket.

A digitalizációs átalakulás kreatív rombolása nyomán átalakuló munkapiacon a szakmaspecifikus ismeretek fontosak maradnak ugyan, de megnő azoknak a szinte minden munkahelyen egyre magasabban értékelt szakmai kompetenciáknak a szerepe, amelyek fejlesztését a pécsi szociológia képzés egyedülálló szakmai készségfejlesztési és karriertervezési modul keretében biztosítja. Ide tartoznak a proaktív tanulási technikák és stratégiák, az innovatív gondolkodás és a csapatmunka, a komplex problémamegoldás, az elemzőkészség, a kreativitás, az eredetiség, a kezdeményezőkészség és természetesen a digitális kompetenciák, amelyeket a felhasználó szinten felülemelkedő alkotóerővé formálunk a képzés során. A személyes eredményesség fejlesztése átszövi szakmaspecifikus képzési ajánlatunk kulcselemeit is. A tanulmányok végzéséhez személyes támogatást nyújtunk hallgatói és oktatói mentorokkal, a hallgatói közösségi élet formálódását pedig a szakmai munkához kapcsolódó csapatépítő alkalmakkal segítjük elő.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: 300.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: szociológia alapszakos szakelőadó

Képzési jellemzők:

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • Szociológia MA
 • Dokumentumfilm-rendező művész MA

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal bármely társadalomtudományi mesterképzésben.

c) Egyéb mesterszakjainkra (a b) pontban említettekre is) a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK MÁSHOL HIRDETETT MESTERKÉPZÉSEKEN

Egyenes ágon pl.: kriminológia, egészségpolitika, humánökológia, survey statisztika, közösségi és civil tanulmányokFőbb témakörök:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

 • szociológiatörténet és -elmélet alapjai, társadalomtörténet 18-54 kredit
 • szakszociológiák 18-54 kredit
 • kapcsolódó társadalomtudományi diszciplínák alapjai (pszichológia, kommunikáció- és médiatudomány, kulturális antropológia, demográfia, közgazdaságtudomány) 18-54 kredit
 • kutatásmódszertan alapjai (kvalitatív és kvantitatív módszerek, statisztika és számítógépes adatelemzés, terepkutatás) 36-90-kredit
 • szakmai készségfejlesztés, szakmai karriertervezés (tanulásmódszertan, digitális készségek, innovációs ismeretek, ötletfejlesztés csapatmunkában, szakmai karriertervezés, szakmai kapcsolatbővítés, szakmai portfólió) 18 kredit

A képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték legfeljebb 30 kredit.

A specializációk célja
A specializációk célja, hogy elmélyült, naprakész tudást és a gyakorlati életben is alkalmazható készségeket biztosítson két tematikus területen. A specializáció elvégzésével hallgatóink átfogó problémaérzékelésre tesznek szert, képessé válnak a specializáció tématerületén folyó kutatómunkába, illetve innovációs tevékenységekbe történő bekapcsolódásra.Szakirányok, specializációk:
 • Digitális társadalom
 • Nemzedékek és életutak


Felvételi irányszám: 5<40 fő

Felvételi követelmények: középszintű szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgakövetelmények

egy idegen nyelv (angol; arab; beás; bolgár; bolgár nemzetiségi nyelv; cseh; eszperantó; finn; francia; héber; holland; horvát; horvát nemzetiségi nyelv; japán; kínai; latin nyelv; lengyel; lovári; német; német nemzetiségi nyelv; olasz; orosz; portugál; román; spanyol; szerb; szlovák; szlovén nemzetiségi nyelv; szlovén nyelv; török; újgörög; ukrán) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek.

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

ANA

419

266

260

304

320

322

322

333

329

322 320

ANK

240

240

260

n.i.

n.i.

291

290

310

280

280 280


Elhelyezkedési területek

Az életünket formáló digitalizációs átalakulásban hallgatóink nem pusztán felhasználóivá, hanem aktív formálóivá is válnak az online környezetnek, képességeik révén a szervezetek széles körében nagy értéket képviselő munkafeladatokba kapcsolódhatnak be. Az adatrobbanás miatt a kisvállalkozásoktól a nagyvállalatokig, a hivataloktól a helyi és a nemzetközi szervezetekig mindenhol szükség van olyan szakemberekre, akik a kvantitatív és kvalitatív adatok gyűjtésével, elemzésével, értelmezésével, vizualizációjával, illetve színvonalas szövegek alkotásával képesek hozzájárulni a szervezetek sikerességéhez, fejlődéséhez, átalakulásához.

A pécsi szociológus szakmai műhely szerteágazó kapcsolatai révén támogatjuk végzettjeink szakmai beágyazódását mind a gyakorlati élet szereplői, mind a társadalomtudományi kutatóműhelyek munkatársai körében. Alapszakos hallgatóink elhelyezkedési esélyei kedvezően alakulnak a Diplomás Pályakövető Rendszer adatai szerint, sokan a munkavállalással párhuzamosan szociológia mester, majd doktori tanulmányokat folytatnak a PTE-n, illetve országszerte.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Társadalom- és Médiatudományi Intézet

Szociológia Tanszék

Tanszéki honlap