Történelem alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek:

 • az érettségivel rendelkezők (ha emelt szinttel nem rendelkezik, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik előző diplomájuktól eltérő tudományterületen tanulnának tovább. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS LEHETSÉGES. Bővebben a  diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Ha szeretnéd megérteni, hogy mi történik a világban, hogy miért tört ki az ukrán válság vagy mi vezetett a brexithez, ha a történelem szerinted nem csak évszámokból áll, akkor a PTE történelem alapképzése Neked való.

Képzés célja

A PTE történelem képzésének alapvető célja a magyar és az egyetemes történelem nagy korszakainak alapos megismertetése, mely során a lényeges összefüggésekre helyezzük a hangsúlyt. A magyar és az egyetemes történelmet nem elkülönítve, hanem egységesen, a kölcsönhatások kiemelésével ismertetjük meg, hogy a hallgatók könnyebben eligazodjanak azokban, és az önálló tanulási/kutatási munka során el tudják helyezni az alapképzésből kimaradó, de önálló tanulmányokkal megszerzett részleteket is. Képzésünk során a hallgatók betekintést nyernek a rokon és segédtudományok alapvető ismereteibe és módszereibe is.

A képzés gerincét átfogó előadások képezik. Ezek lehetnek: egyes korszakokat tárgyaló, vagy korszakokon átívelő, tematikus előadások. Ezeket kis létszámú szemináriumok egészítik ki, ahol egy-egy speciális (gyakran szabadon választható) problémakör vizsgálatára nyílik lehetőség. Ennek elsősorban módszertani jelentősége nagy, így erre különleges hangsúlyt fektetünk. A szemináriumi munka folyamán sajátítják el a hallgatók azokat a speciális ismeretszerzési és problémamegoldó technikákat, amelyek egyben az élet szinte minden területén fontos és jól kamatoztatható tudást jelentenek.  A BA képzés tehát átfogó, nem túl részletes, de biztos és áttekinthető, alapvető tudásanyag elsajátítását teszi lehetővé, mely több irányba fejleszthető. Emellett felvértezi a hallgatókat az önálló ismeretszerzés képességével is. Természetesen lehetőség nyílik egy-egy szakterület alaposabb megismerésére is, az ún. szakterületi specializációk keretében, melyek a harmadik szemesztertől vehetők fel. Ezek már a mesterképzések megalapozásául is szolgálnak.

 

A hallgatók a megszerzett ismeretekkel képesek történelmi, illetve általános társadalmi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. a történelmi tanulságok levonására és a közelmúlt történelmi folyamatainak, jelenségeinek és személyiségeinek önálló elemzésére. Felkészülnek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali Levelező

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: történelem alapszakos bölcsész

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága:    nappali munkarendben naponta,

levelező munkarendben: havonta 1 alkalom (péntek-szombat)

 

Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: min. jó rendű történelem érettségi (közép-v. emelt szint)

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakképzettség megszerzésének feltétele a képzés tantervében meghatározott latin nyelvi követelmények teljesítése.

 

 Főbb témakörök:

A PTE BTK történelem BA szak képzési struktúrája és főbb tantárgyai:

1. Alapozó képzés (10 kredit) főbb tantárgyai:

Bevezetés a történettudományba; Filozófiatörténet; bevezetés a néprajzba; Közgyűjteményi és könyvtári alapismeretek

2. Szakmai törzsanyag (20 kredit) főbb tantárgyai:

Bevezetés az anthropológiába; Közgazdaságtani, statisztikai és demográfiai alapismeretek; Történeti földrajz-politikai földrajz; Latin nyelv; Művészet- művelődés és életmódtörténet; Vallás és egyháztörténet

3. Szakmai ismeretek (90 kredit) főbb tantárgyai:

A történeti megismerés sajátosságai; Ókortörténet; Magyar és egyetemes történelem a középkorban és a koraújkorban; Magyar és egyetemes történelem az újkorban; Magyar és egyetemes történelem a 20. században; A Kárpát-medence népei a népvándorlás korától napjainkig;

4. Szabadon választható tárgyak (10 kredit)

5. Speciális programok, vagy minor szak (50 kredit):

A PTE történelem szakán jelenleg az alábbi specializációk indítására van lehetőség:

 

Korszakhoz kötődő specializációk: 1. Az ókor története 2. A közép- és koraújkor története 3. Az új- és modernkor története

Tematikus, korszakokon átívelő specializációk: 1. Diszkrimináció és tolerancia (kisebbségek és nemzetiségek története, megítélése és helyzete) 2. Egyetemes és magyar hadtörténet és haditechnika 3. Egyetemes és magyar művelődéstörténet 4. Az európai eszme fejlődése, integrációs folyamatok 5. Az Európai Unió története a kétpólusú, majd egypólusú világrendben 6. Gazdaság- és társadalomtörténet 7. Globalizáció és regionalizmus. A Pannon régió története a X-XX. században 8. Kapcsolódó kontinensek (Az Európán kívüli világ története) 9. Kelet-Közép-Európa, Kelet-Európa és a Balkán története 10. A politikai eszmék, államrendszerek és politikai intézmények/szervezetek története 11. Történeti muzeológia 12. Vallás- és egyháztörténet

A fenti speciális programok egyidejű indítására nincs lehetőség, évente egy-két programot hirdetünk meg a hallgatói igények figyelembevételével.

 

A SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

A BA képzésben a hallgatók csoportos közgyűjteményi gyakorlaton vesznek részt, mely során megismerik a könyvtár, a levéltár és a múzeum kutatóként való használatát. Szakirányok, specializációk:

Az ókor története

A közép- és koraújkor története

Az új- és modernkor történeteÖsztöndíjak:

Tehetséggondozás, speciális – ált. képzésen túli – lehetőségek:

 1. Külföldi vendéghallgatói lehetőség, Erasmus kapcsolatok:

Anglia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Franciaország, Görögország, Németország, Spanyolország, Szlovákia, Törökország.

 1. OTDK
 2. Szakkollégiumok
 3. Pécsi Hadtörténeti Társaság – hallgatói kezdeményezés
 4. Történészcéh Egyesület – hallgatói kezdeményezés
 5. Külföldi és belföldi tanulmányutak


Felvételi irányszám: 10<25 fő

Felvételi követelmények: történelem emelt szintű érettségi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Önköltséges képzés esetén a képzés ára: nappali munkarendben - 300.000 Ft / félév; levelező munkarendben - 250.000 Ft / félév

 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

történelem (emelt szintű) kötelező

ÉS

angol nyelv vagy földrajz vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv

 

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ANA

392

300

260

315

322

322

324

332

327

ANK

240

240

260

282

280

n.i.

n.i.

282

280

ALA

372

268

n.i.

n.i.

338

326

332

342

352

ALK

240

240

n.i.

n.i.

360

282

282

284

280Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahely: múzeum, levéltár, könyvtár, kutatóintézetek, szakértői háttérintézmények, minisztériumok, államigazgatás, média

Tipikus munkakör: szakügyintéző, tudományos munkatárs, társadalmi/ politikai szakértő, minisztériumi, önkormányzati referens, asszisztens

 

 

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: bktfelvi[kukac]pte.hu 

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Történettudományi Intézet

7624 Pécs, Rókus u. 2. M épület

Intézeti honlap: http://tortenelem.btk.pte.hu/