Történelem alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Ha szeretnéd megérteni, hogy mi történik a világban, hogy milyen kihívásokkal kell Európának szembenéznie vagy mi vezetett a brexithez, ha a történelem szerinted nem csak évszámokból áll, akkor a PTE történelem alapképzése Neked való.


 

Képzés célja

A PTE történelem képzésének alapvető célja a magyar és az egyetemes történelem nagy korszakainak alapos megismertetése, mely során a lényeges összefüggésekre helyezzük a hangsúlyt. A magyar és az egyetemes történelmet nem elkülönítve, hanem egységesen, a kölcsönhatások kiemelésével ismertetjük meg, hogy a hallgatók könnyebben eligazodjanak azokban, és az önálló tanulási/kutatási munka során el tudják helyezni az alapképzésből kimaradó, de önálló tanulmányokkal megszerzett részleteket is. Képzésünk során a hallgatók betekintést nyernek a rokon és segédtudományok alapvető ismereteibe és módszereibe is.

A képzés gerincét átfogó előadások képezik. Ezek lehetnek: egyes korszakokat tárgyaló, vagy korszakokon átívelő, tematikus előadások. Ezeket kis létszámú szemináriumok egészítik ki, ahol egy-egy speciális (gyakran szabadon választható) problémakör vizsgálatára nyílik lehetőség. Ennek elsősorban módszertani jelentősége nagy, így erre különleges hangsúlyt fektetünk. A szemináriumi munka folyamán sajátítják el a hallgatók azokat a speciális ismeretszerzési és problémamegoldó technikákat, amelyek egyben az élet szinte minden területén fontos és jól kamatoztatható tudást jelentenek.  A BA képzés tehát átfogó, nem túl részletes, de biztos és áttekinthető, alapvető tudásanyag elsajátítását teszi lehetővé, mely több irányba fejleszthető. Emellett felvértezi a hallgatókat az önálló ismeretszerzés képességével is. Természetesen lehetőség nyílik egy-egy szakterület alaposabb megismerésére is, az ún. szakterületi specializációk keretében, melyek a harmadik szemesztertől vehetők fel. Ezek már a mesterképzések megalapozásául is szolgálnak.

A hallgatók a megszerzett ismeretekkel képesek történelmi, illetve általános társadalmi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. a történelmi tanulságok levonására és a közelmúlt történelmi folyamatainak, jelenségeinek és személyiségeinek önálló elemzésére. Felkészülnek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: NK: 300.000 Ft / félév LK: 275.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: történelem alapszakos bölcsész

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben havonta 1 alkalom (péntek-szombat)

Minor szakként felvehető

 • követelmény: min. jó rendű történelem érettségi (közép-v. emelt szint)

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok

 • specializáció
 • minor szak

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.Főbb témakörök:

A PTE BTK történelem BA szak képzési struktúrája és főbb tantárgyai

Alapozó képzés (10 kredit) főbb tantárgyai

 • Bevezetés a történettudományba
 • Filozófiatörténet
 • Bevezetés a néprajzba
 • Közgyűjteményi és könyvtári alapismeretek

Szakmai törzsanyag (20 kredit) főbb tantárgyai

 • Bevezetés az anthropológiába
 • Közgazdaságtani, statisztikai és demográfiai alapismeretek
 • Történeti földrajz-politikai földrajz
 • Latin nyelv
 • Művészet- művelődés és életmódtörténet
 • Vallás és egyháztörténet

Szakmai ismeretek (90 kredit) főbb tantárgyai

 • A történeti megismerés sajátosságai
 • Ókortörténet
 • Magyar és egyetemes történelem a középkorban és a koraújkorban
 • Magyar és egyetemes történelem az újkorban
 • Magyar és egyetemes történelem a 20. században
 • A Kárpát-medence népei a népvándorlás korától napjainkig

Szabadon választható tárgyak (10 kredit)

Speciális programok, vagy minor szak (50 kredit)

A PTE történelem szakán jelenleg az alábbi specializációk indítására van lehetőség

 • Korszakhoz kötődő specializációk
  • 1. Az ókor története
  • 2. A közép- és koraújkor története
  • 3. Az új- és modernkor története
 • Tematikus, korszakokon átívelő specializációk
  • 1. Diszkrimináció és tolerancia (kisebbségek és nemzetiségek története, megítélése és helyzete)
  • 2. Egyetemes és magyar hadtörténet és haditechnika
  • 3. Egyetemes és magyar művelődéstörténet
  • 4. Az európai eszme fejlődése, integrációs folyamatok
  • 5. Az Európai Unió története a kétpólusú, majd egypólusú világrendben
  • 6. Gazdaság- és társadalomtörténet
  • 7. Globalizáció és regionalizmus. A Pannon régió története a X-XX. században
  • 8. Kapcsolódó kontinensek (Az Európán kívüli világ története)
  • 9. Kelet-Közép-Európa, Kelet-Európa és a Balkán története
  • 10. A politikai eszmék, államrendszerek és politikai intézmények/szervezetek története
  • 11. Történeti muzeológia
  • 12. Vallás- és egyháztörténet

A fenti speciális programok egyidejű indítására nincs lehetőség, évente egy-két programot hirdetünk meg a hallgatói igények figyelembevételével.


SZAKMAI GYAKORLAT

A BA képzésben a hallgatók csoportos közgyűjteményi gyakorlaton vesznek részt, mely során megismerik a könyvtár, a levéltár és a múzeum kutatóként való használatát. Szakirányok, specializációk:
 • Az ókor története
 • A közép- és koraújkor története
 • Az új- és modernkor története


Ösztöndíjak:

TEHETSÉGGONDOZÁS, SPECIÁLIS - ÁLT. KÉPZÉSEN TÚLI - LEHETŐSÉGEK

Külföldi vendéghallgatói lehetőség, Erasmus kapcsolatoK

 • Anglia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Franciaország, Görögország, Németország, Spanyolország, Szlovákia, Törökország.
 1. OTDK
 2. Szakkollégiumok
 3. Pécsi Hadtörténeti Társaság – hallgatói kezdeményezés
 4. Történészcéh Egyesület – hallgatói kezdeményezés
 5. Külföldi és belföldi tanulmányutak


Felvételi irányszám: 10<25 fő

Felvételi követelmények: középszintű szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

történelem (kötelező) 

ÉS

állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. filozófia v. földrajz v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. társadalomismeret

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

ANA

392

300

260

315

322

322

324

332

327

320 340

ANK

240

240

260

282

280

n.i.

n.i.

282

280

280 280

ALA

372

268

n.i.

n.i.

338

326

332

342

352

328 320

ALK

240

240

n.i.

n.i.

360

282

282

284

280

280 280


Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahely

 • múzeum, levéltár, könyvtár, kutatóintézetek, szakértői háttérintézmények, minisztériumok, államigazgatás, média

Tipikus munkakör

 • szakügyintéző, tudományos munkatárs, társadalmi/ politikai szakértő, minisztériumi, önkormányzati referens, asszisztens
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Történettudományi Intézet

7624 Pécs, Rókus u. 2. M épület

Intézeti honlap