Újlatin nyelvek és kultúrák [francia] alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésekről általában

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • az érettségivel rendelkezők (ha a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt szereztek érettségit, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik újabb alapképzést szeretnének elvégezni. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS  LEHETSÉGES. Bővebben a   diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Várjuk azokat, akik már biztos francia nyelvi alapokkal rendelkeznek és érdeklődnek a francia nyelv, irodalom és civilizáció iránt. Célunk nem a francia nyelv tanítása, hanem az irodalmi, civilizációs és gazdasági szaknyelvi ismeretek francia nyelven történő átadása.


 

Képzés célja

olyan bölcsész szakemberek képzése, akik ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú (C1), komplex típusú, vagy azt meghaladó szintjén képesek újlatin (francia, olasz, portugál, román vagy spanyol) nyelvű, a munkavégzésükhöz kapcsolódó általános kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni, alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek a lehetséges munkavállalási területek (az adott újlatin nyelv és kultúra ismeretéhez kötődő feladatok ellátása hazai és nemzetközi szervezeteknél, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, az oktatás, az újságírás, a PR területén) elvárásainak megfelelően szakmai, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére, feladatok megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


Bár a felvételt nyert hallgatók a képzés elején intenzív nyelvi szintre hozáson esnek át, a Francia Tanszék célja nem a francia nyelv tanítása, hanem az irodalmi, civilizációs és gazdasági szaknyelvi ismeretek francia nyelven történő átadása, hogy a hallgatók magától értetődő természetességgel tudják kifejezni magukat ezen a nyelven és magas szintű ismeretekre tegyenek szert a fenti témakörökben. A képzés a nyelvi alapozással párhuzamosan megkezdi az irodalmi és civilizációs ismeretek oktatását. A második évtől választható képzés a Társadalomtudományi és gazdasági szaknyelvi specializáció, amely lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy a francia üzleti nyelv rejtelmeiben is elmerülhessenek. A végzett hallgatók tapasztalatai alapján az utóbbi elvégzése nagy mértékben elősegíti a munkaerőpiacon történő gyors elhelyezkedést, mivel az itt oktatott ismeretek illeszkednek a versenyszféra szaknyelvi elvárásaihoz.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: 300.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: újlatin nyelvek és kultúrák francia alapszakos bölcsész

Képzési jellemzők:

A képzés francia nyelven folyik.


Minor szakként felvehető

 • követelmény: felvételi elbeszélgetés, legalább középfokú nyelvtudás

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok

 • specializáció
 • minor szak

Idegennyelvi követelményIDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.

A Romanisztika Intézet Francia Tanszéke a francia nyelven és kultúrán túl, a frankofón területek irodalmát és civilizációját is oktatja. Rendszeresen fogadunk vendégtanárokat, és 16 francia és belga egyetemmel van élő Erasmus kapcsolatunk, ami rendszeres diák és oktatói cserét tesz lehetővé. Az oktatók kutatómunkáik és publikációik révén bekapcsolódnak a nemzetközi tudományos életbe.

Az évente márciusban megrendezendő Frankofón Hét idején tudományos konferenciákat szervezünk, amelyek kiadvány formájában is megjelennek a tanszék sorozatában.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül

 • francia nyelv, irodalom és kultúra MA (ennek elvégzése után egyszakos francia nyelv és kultúra tanára osztatlan tanári mesterszak, képzési idő 2 félév)
 • dokumentumfilm-rendező művész MA
 • irodalom- és kultúratudomány MA

b) Mestertanulmányok előtt / alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal

 • horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2 horvát nyelvvizsgával)
 • nemzetközi tanulmányok MA
 • osztatlan tanárképzés, francia nyelv és kultúra tanára szak egyéb szakkal társítva

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.


EGYÉB KÉPZÉS

Francia-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakFőbb témakörök:

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek 8-12 kredit

 • filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret

Újlatin nyelvek és kultúrák szakmai ismeretei: 150-170 kredit

 • szakmai alapozó modul - bevezetés az adott újlatin nyelv tanulmányaiba 30-40 kredit
  • nyelvfejlesztés, leíró nyelvtan, országismeret, az irodalmi szöveg, a latin nyelv alapjai
 • a választott szakirány szerinti újlatin nyelv speciális ismeretei (alapismeretek az adott újlatin nyelvhez kapcsolódóan 70-80 kredit
  • földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti, zenetörténeti, színház- és filmtörténeti, folklorisztikai ismeretek
  • a stilisztika és verstan alapjai
  • az adott szakirány irodalomtörténetének vázlatos ismerete;
  • nyelvfejlesztés
  • nyelvészet: fonetika, morfológia, szintaxis, lexikológia, lexikográfia
  • nyelvtörténeti alapok

Választás szerinti szakma-specifikus ismeretek legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.


SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység. Karunkon ez francia gazdasági szaknyelvi kurzusok végzését jelenti, amely a versenyszférában történő elhelyezkedésre készít fel.Szakirányok, specializációk:
 • francia üzleti szaknyelv


Ösztöndíjak:

ERASMUS

 • a PTE-BTK Francia Tanszék 16 francia és belga egyetemmel ápol kapcsolatot, ami rendszeres diák és oktatói cserét tesz lehetővé


Felvételi irányszám: 5<10 fő

Felvételi követelmények: középszintű szintű érettségi vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak

francia nyelv (kötelező) 

ÉS

állampolgári ismeretek v. angol v. digitális kultúra v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. román v. román nemzetiségi nyelv és irodalom v. román nyelv és irodalom v. spanyol v. történelem

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 2022

ANA

394

311

260

n.i.

314

n.i.

375

395

280

280 280

ANK

240

240

260

n.i.

314

n.i.

375

395

280

280 280


Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahely

 • multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, önkormányzatok, turizmus, követségek, külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködésekkel foglalkozó projektek

Tipikus munkakör

 • üzletkötő, tolmács, vezetői asszisztens, kapcsolattartó

Elhelyezkedhetnek: adminisztratív munkakörökben, ahol a szövegfeldolgozási és beszédkészségüket kamatoztathatják. Magas szintű nyelvismeretük révén (vegyes) vállalatoknál, a gazdaság különféle területein, ahol a probléma érzékenység, a hagyományos műveltség fontos szempont. Történeti és irodalmi látásmódjuk révén a kulturális szférában. Magas szintű kommunikációs képességük révén az élet számos területén: turisztikai ágazat, városi-, megyei irodák, média, stb. európai intézményekben. További tanulmányok után bölcsész, tolmács és fordítói diplomát szerezhetnek.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Romanisztika Intézet
Francia Tanszék

Tanszéki honlap