Újlatin nyelvek és kultúrák [spanyol] alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

  • Jó tudni!
  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek:

  • az érettségivel rendelkezők (ha emelt szinttel nem rendelkezik, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
  • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik előző diplomájuktól eltérő tudományterületen tanulnának tovább. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS LEHETSÉGES. Bővebben a  diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

A képzés spanyol nyelven folyik :)

Képzés célja

olyan bölcsész szakemberek képzése, akik ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú (C1), komplex típusú, vagy azt meghaladó szintjén képesek újlatin (francia, olasz, portugál, román vagy spanyol) nyelvű, a munkavégzésükhöz kapcsolódó általános kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni, alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek a lehetséges munkavállalási területek (az adott újlatin nyelv és kultúra ismeretéhez kötődő feladatok ellátása hazai és nemzetközi szervezeteknél, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, az oktatás, az újságírás, a PR területén) elvárásainak megfelelően szakmai, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére, feladatok megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

A spanyol nyelvet ma a világon közel 400 millió ember beszéli első vagy második anyanyelveként, tanult idegen nyelvként a világ minden országában jelen van, az interneten pedig a harmadik leggyakrabban használt nyelv. Magyarország
egyre élénkebb gazdasági, kulturális és turisztikai kapcsolatokat ápol a spanyol ajkú országokkal. A spanyol nyelv a Te számodra is számtalan tanulmányi és karrierlehetőséget nyit meg.
A szakon az órák családias légkörben, spanyol nyelven zajlanak a következő területeken: nyelvfejlesztés, nyelvészet, irodalom, történelem, könyvtárhasználat és felhasználói szintű informatika (bölcsészet, társadalomtudomány. A spanyol alapszakkal rendelkezők számos mesterképzési szakon folytathatják tanulmányaikat Pécsett, Magyarországon, vagy külföldön, az európai felsőoktatási térség egyetemein. 

 

 

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali Levelező

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: újlatin nyelvek és kultúrák spanyol alapszakos bölcsész

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben naponta, megegyezés szerint,

levelező munkarendben: minden hónap utolsó péntekje

Minor szakként felvehető: IGEN

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez az adott újlatin nyelven a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

 

A szak munkáját az egyetem más tanszékein tevékenykedő óraadók és spanyol, illetve amerikai egyetemekről érkező vendégtanárok segítik. A szeminárium oktatóinak tudományos érdeklődése és kutatói törekvése igen változatos képet mutat, kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek. Az ERASMUS csereprogram keretében évente 4 hallgatónk tölt egy-egy szemesztert az Universidad Europea de Madrid (CEES) egyetemen. Az egyetemi Latin-Amerika Központon keresztül a jövőben hallgatói és oktatói cserékre is lehetőség nyílik rangos spanyol-amerikai felsőoktatási intézményekkel.

 

 Főbb témakörök:

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret): 8-12 kredit

Romanisztikai szakmai ismeretek: 150-170 kredit, amelyből:

-    szakmai alapozó modul (bevezetés az adott újlatin nyelv tanulmányaiba: nyelvfejlesztés, leíró nyelvtan, országismeret, az irodalmi szöveg, a latin nyelv alapjai): 30-40 kredit,

-    a választott szakirány szerinti újlatin nyelv speciális ismeretei (alapismeretek az adott újlatin nyelvhez kapcsolódóan: földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti, zenetörténeti, színház- és filmtörténeti, folklorisztikai ismeretek; a stilisztika és verstan alapjai; az adott szakirány irodalomtörténetének vázlatos ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet: fonetika, morfológia, szintaxis, lexikológia, lexikográfia; nyelvtörténeti alapok): 70-80 kredit

-    választás szerinti szakma-specifikus ismeretek: legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

 

 Szakirányok, specializációk:
  • spanyol részterületi


Ösztöndíjak:

A szakot oktató tanszék kiváló szakmai és egyetemközi kétoldalú kapcsolatokat ápol spanyol egyetemekkel, amelyeken ösztöndíjjal tanulhatsz: Universidad Europea de Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Valladolid, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Santiago de Compostela. Szoros együttműködést alakítottunk ki a Cervantes Intézettel, valamint számos latinamerikai egyetemmel: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de La Salle (Mexikó), Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Buenos Aires (Argentína).Felvételi irányszám: 5<10 fő

Felvételi követelmények: spanyol emelt szintű érettségi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Önköltséges képzés esetén a képzés ára: 300.000 Ft / félév

 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

spanyol nyelv (emelt szintű)

ÉS

angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy spanyol nyelv vagy történelem (egy idegen nyelv csak egyszer választható)

 

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ANA

393

391

n.i.

n.i.

360

283

320

328

340

ANK

240

240

n.i.

n.i.

360

283

320

328

340

ALA

370

338

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

300

280

ALK

240

240

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

300

280

 Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahely: multinacionális cégek, külkereskedelmi cégek, fordító irodák, önkormányzatok, turizmus, követségek, külföldi kulturális intézetek, határmenti együttműködésekkel foglalkozó projektek

Tipikus munkakör: üzletkötő, tolmács, vezetői asszisztens, kapcsolattartó

Elhelyezkedhetnek: adminisztratív munkakörökben, ahol a szövegfeldolgozási és beszédkészségüket kamatoztathatják. Magas szintű nyelvismeretük révén (vegyes) vállalatoknál, a gazdaság különféle területein, ahol a probléma érzékenység, a hagyományos műveltség fontos szempont. Történeti és irodalmi látásmódjuk révén a kulturális szférában. Magas szintű kommunikációs képességük révén az élet számos területén: turisztikai ágazat, városi-, megyei irodák, média, stb. európai intézményekben. További szakosodás után bölcsész, tolmács és fordítói diplomát szerezhetnek.

 

A nálunk végzett hallgatók a kulturális szektorban (könyvkiadás, fordítás, állami és magángyűjtemények stb.), az írott és elektronikus sajtónál, a diplomácia és az államigazgatás területén helyezkednek el, illetve multinacionális vállalatoknál, ahol szintén előnyt jelent a tárgyalóképes spanyol nyelvtudás. Pécs, illetve a régió középiskoláiban és nyelviskoláiban számos volt (korábbi rendszerű egyetemi diplomát szerzett) hallgatónk dolgozik tanárként és/vagy intézményvezetőként. 

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Romanisztika Intézet
Spanyol- és Ibero-amerikai Tanulmányok Tanszék

Tanszéki honlap: http://ibero.btk.pte.hu/ ; spanyol.btk.pte.hu