Mészáros Lázár tanulmányi ösztöndíj

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A honvédelmi miniszter egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM utasításában foglaltak alapján a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlásához szükséges, a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében, Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be:

 • felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú
  • alapképzésében,
  • mesterképzésében
  • vagy osztatlan képzésében tanulmányokat folytató
 • iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés keretében a Szakmajegyzékben szereplő, államilag elismert szakképesítések közül a honvédelmi szervezeteknél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges szakképesítést megszerző személy, 
 • iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű, vagy távoktatásos formában, a Szakmajegyzék szerinti szakképzések közül honvédelmi szervezetnél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges és az adott ösztöndíjprogram szerinti hiányszakmára képesítést megszerző személy.

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:

 • 18. életévét betöltötte,
 • cselekvőképes,
 • magyar állampolgár,
 • büntetlen előéletű,
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségi, pszichikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
 • hazai iskolarendszerű szakmai oktatásban tanulmányokat folytat, tanulói jogviszonyban áll, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali képzésén vesz részt,
 • folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve az engedélyezett halasztás esetét – vállalja,
 • vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja, és
 • nem részesül az önkéntes tartalékos ösztöndíjban.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázatot benyújtó hallgató személyes adatait (adatlap szerint);
 • Igazolást a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról;
 • Adatkezelési nyilatkozatot;

Külön csatolni kell:

 • Tanulmányi eredményének igazolása (leckekönyv, bizonyítvány fénymásolata);
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes);

A pályázatok beérkezésének határideje: 2024. június 5.

A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni. (Kérjük a borítékok feladásakor a postai kézbesítési időt figyelembe venni szíveskedjenek!):

Név: Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség
Postai cím: 1885 Budapest, Pf. 25.
A borítékra rá kell írni: „Pályázat honvédelmi ösztöndíjra”
Külön fel kell tüntetni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/szakmát.

A teljes pályázati kiírás valamint a kitöltendő adatlap alább érhető el:

Pályázati kiírás | Adatlap