Néprajz BA - nappali

A képzés célja a néprajztudomány, az európai etnológia és a kulturális antropológia alapjainak megismertetése. Cél továbbá a saját és mások kultúráját megértő, a szűkebb és tágabb közösségek kulturális identitását alakítani képes, mások kultúrájával szemben toleráns szakemberek képzése, akik jártasak a kultúrakutatásban, képesek a kultúra működési törvényszerűségeit a múltban és a jelenben megérteni és értelmezni. A folklorisztika elméleti ismereteinek elsajátításán túl hangsúlyos szerepet kapnak a néprajzi gyűjtési és muzeológiai gyakorlatok, az adatkezelés, az archiválás módszereinek elsajátítása és a terepkutatás. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
 

Az alapfokozat birtokában a néprajz alapszakon végzettek képesek:

  • a főbb néprajzi tárgykörök anyagának, szakirodalmának, fogalmainak és terminológiájának ismeretében azok gyakorlati célú felhasználására;
  • a néprajzi tanulmányokra és kutatásokra érvényes ismeretszerzés általános módjainak és a fő kutatási módszereknek a birtokában közreműködni a magyarság és Európa népeinek hagyományos kultúrájára vonatkozó vélemények alakításában, elemzések elvégzésében;
  • néprajzi elemzéseket különböző nézőpontok szerint bemutatni, átgondolni;

alkalmasak:

  • a néprajztudományi ismereteket igénylő munkakörök ellátására;
  • a közművelődés, a muzeológia, a tömegkommunikáció és a kultúrakutatás területén néprajzi témájú feladatok alkotó szellemű elvégzésére;

rendelkeznek:

  • magas fokú motivációval és hivatástudattal a kultúra néprajzi feltárása, feldolgozása, megőrzése iránt.
  • Sikerorientáltság és a minőség iránti elkötelezettség jellemzi a végzetteket, valamint a kultúra néprajzi kutatásával kapcsolatos problémaérzékenység és problémamegoldó képesség.

 

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

Az alapszakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: néprajz alapszakos bölcsész

Tagozat: Nappali

A képzési idő félévekben: 6 félév

A képzés tanterve letölthető ide kattintva.

A Néprajz BA „Kultúra, vallás, ökológia" specializációhoz lásd a mellékletet (kvon.docx)


Melléklet: 

Fájl kvon.docx

 

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék # pecsineprajz

H-7624 Pécs, Rókus u. 2 (M épület)    0672/503-600/64319 mellék    zombory.andrea@pte.hu