A Doktori Programról

Interdiszciplináris Doktori Iskola

Néprajz - Kulturális Antropológia Doktori Program

 

A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE

Iskolavezető: Prof. Dr. Pálné Kovács Ilona, az MTA rendes tagja
Programvezető: Prof. Dr. Vargyas Gábor, DSc

 

A DOKTORI PROGRAM CÍME

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék
7624 Pécs, Rókus u. 2.

 

SZAKMAI CÉLOK

A program célja a magyarországi néprajztudomány és szociokulturális antropológia szakmai utánpótlásának kinevelése; komplex interdiszciplináris társadalomtudományi ismeretek nyújtása a résztvevők számára a célból, hogy képesek legyenek jelenkori és múltbeli, magyar/európai/Európán kívüli társadalmak és kultúrák elemzésére, értelmezésére, új típusú kérdések feltételére.

 

SZAKMAI LEÍRÁS

A képzés nagy hangsúlyt fektet az elméleti és módszertani ismeretekre (interdiszciplinaritás, írott és vizuális források használata, néprajzi/kulturális antropológiai terepmunka stb.); a néprajzot és a szociokulturális antropológiát egymást kiegészítő rokontudományoknak tekinti és egységében műveli; szemléletmódjában a történetiség és a jelenkutatás azonos súlyú.

 

TÉMAKIÍRÓK ÉS KUTATÁSI TÉMÁK

Balatonyi Judit

 

Csájiné Tamás Ildikó

 

Cseri Miklós

Farkas Judit

 

Hesz Ágnes

 

Kotics József

 

Madácsy József

 

Máté Gábor

 

Mikos Éva

 

Mohay Tamás

 • Gazdaság, életmód. A magyar nép anyagi kultúrája
 • Népcsoportok története, együttélése, migráció
 • Népi vallásosság, zarándoklat, búcsú

 

Nagy Zoltán

 

Pusztai Bertalan

 • Ünnepek, fesztiválok, társadalmi performanszok antropológiai vizsgálata
 • Komplex társadalmak antropológiai vizsgálata
 • A turizmus antropológiája
 • Vallási és nemzeti identitás Közép-Európában

 

Sárkány Mihály

 

Varga Anna

 

Vargyas Gábor

 • Szociokulturális antropológia,
 • vallás- és művészetantropológia,
 • antropológia történet (magyar és egyetemes) és módszertan,
 • Európán kívüli népek, törzsi kultúrák Délkelet-Ázsiában és Óceániában,
 • kulturális változás a 3.világban

 

Viga Gyula

 • A magyarság anyagi kultúrája,
 • Életmód, gazdaság, termelés, elosztás,
 • Néprajz csoportok/tájak, nemzeti kisebbségek, identitás

 

 

SZAKMAI TÁRGYAK

A kultúra néprajzi és antropológiai vizsgálatának története: európai etnológia/kulturális antropológia
Életmód: az életmód jelenkori és történeti vizsgálata
Mentalitás: a mentalitás jelenkori és történeti vizsgálata

Néprajzi és antropológiai társadalomkutatások
Kutatásmódszertan

 

A KÉPZÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A képzésben nappali képzési rendű hallgatók vesznek részt. A képzési idő 8 félév. A kurzusok anyagából a doktoranduszok minden szemeszter végén a program sajátosságainak megfelelő vizsgát tesznek. Emellett minden hallgató rendszeres konzultációt folytat témavezetőjével.

 

FELVÉTELI ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS FELTÉTELEI

A felsorolt doktori képzésekre pályázhatnak azok a magyar és külföldi állampolgárok, akik hazai vagy külföldi osztatlan/mesterképzésben szerzett legalább jó rendű oklevéllel rendelkeznek vagy azt az aktuális tanév tavaszi félévében, legkésőbb a felvételi adatok tanulmányi rendszerbe emeltetésének kezdetéig megszerzik, továbbá legalább egy, államilag elismert középfokú „C” típusú (azaz B2 szintű komplex) nyelvvizsgájuk van a tudományterületi doktori tanács által meghatározott nyelvek valamelyikéből.

Jelentkezni a https://pte.hu/hu/jelentkezes-doktori-kepzesre központi oldalon keresztül lehet, a felvételi eljárásról és a csatolandó mellékletekről bővebben lásd: https://btk.pte.hu/hu/doktori-kepzes/doktori-felveteli-eljaras

 

TÁMOGATÁSOK/TÉRÍTÉSEK

A doktori képzésben nappali tagozatos ösztöndíjasként (korlátozott számban, vizsgaeredmény függvényében), illetőleg levelező-költségtérítéses formában lehet részt venni.

 

ELÉRHETŐSÉGEK

Tudományos titkár:

Dr. Hesz Ágnes
egyetemi docens

E-mail: hesz.agnes@pte.hu
Telefon: 72/503-600, 64315
 

 

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék # pecsineprajz

H-7624 Pécs, Rókus u. 2 (M épület)    0672/503-600/64319 mellék    zombory.andrea@pte.hu