Néprajz MA - nappali

A néprajz mesterszak általános alapvető célja,

 • hogy olyan szakembereket képezzen, akik a kultúrakutatás elméleti és gyakorlati kérdéseiben és problémáiban jártasan, módszertani szempontból képzetten képesek a múltbeli és jelenkori magyar és európai, valamint Európán kívüli társadalmak kultúráját, mindennapi életének jelenségeit elemezni, értelmezni.
 • hogy a mesterképzést elvégző szakemberek legyenek képesek a szaktudomány önálló művelésére, szakmai-módszertani továbbfejlesztésére, reflexív társadalomtudományi kutatómunkára.
 • hogy a mesterképzést elvégző szakemberek értsék, ismerjék és tudják alkalmazni a néprajz hazai és nemzetközi kortárs irányzataihoz kapcsolódó elméleti-módszertani elveket, gyakorlatot.

 

A szakot indítani kívánó intézményre jellemző, a program által hangsúlyosan kezelt célok (a képzés egyéni céljai):

 • a szocio-kulturális folyamatok megértése a tradicionális és a jelenkori, globális világban, az európai és az Európán kívüli társadalmakban;
 • ezen szocio-kulturális folyamatok elméleti szintű értelmezése;
 • továbbá gyakorlati hasznosságot kialakító készségek kialakítása, fejlesztése;
 • elméleti és gyakorlati kompetenciák szakmai tevékenység körében alkalmazható módszereinek és készségeinek kialakítása;
 • a szakiránynak megfelelő speciális ismeretek és készségek megszerzése.

 

Az intézményben mesterképzést elvégző szakemberek a program által hangsúlyosan kezelt célok, kompetenciák elsajátíttatása eredményeképpen:

 • rendelkezni fognak a szükséges elméleti és módszertani ismeretekkel, illetve készségekkel;
 • képesek lesznek az önálló szakmai tevékenység megkezdésére (kulturális és oktatási intézményekben, múzeumokban, civil szervezetekben);
 • képesek lesznek elméleti tevékenységre (szakmai kommunikációra, kutatásra, illetve a doktori képzésbe történő továbblépésre).

 

A képzés során választható szakirányok: 

európai etnológiakulturális antropológia (a hivatkozásokra kattintva letölthetőek a szakirányok tantervei).

 

Felvételi feltétele:

 1. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
  - Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: néprajz alapképzési szak.
  - Az 2. pontban meghatározott feltételekkel vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
   
 2. A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint a folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz, kulturális antropológia, vallástudomány, művelődéstörténet ismeretköreiből.

A végzettség megnevezése: "okleveles néprajz mesterszakos bölcsész"

Képzési szint: MA/MSC

Tagozat: Nappali.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A képzés tanterve letölthető ide kattintva.

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék # pecsineprajz

H-7624 Pécs, Rókus u. 2 (M épület)    0672/503-600/64319 mellék    zombory.andrea@pte.hu