Humánökológia szak, MA képzés

Légy főszereplő az élhető jövő alakításában!

 

A képzés programja

Szakfelelős: Dr. Farkas Judit
E-mail: farkas.judit@pte.hu

UNIV Pécs interjú a pécsi humánökológiáról Farkas Judittal

 

''

HUMÁNÖKOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

Képzési formák:

magyar nyelvű nappali (MA)

angol nyelvű nappali (MA)

magyar nyelvű levelezős (MA)

 

A szak leírása

1. A mesterképzési szak megnevezése: humánökológia (Human Ecology)

  2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

  szakképzettség: okleveles humánökológia szakember

  a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Human Ecology

  3. Képzési terület: társadalomtudomány

  4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

  4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a politikatudományok, a szociológia, a kulturális antropológia, a társadalmi tanulmányok alapképzési szak.

  4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: az agrár képzési területről a tájrendező és kertépítő mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki; a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a bölcsészettudomány képzési területről a szabad bölcsészet, a történelem; a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdálkodási és menedzsment; a természettudomány képzési területről a biológia, a földrajz, a környezettan alapképzési szak.

  5. A képzési idő félévekben: 4 félév

  6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

  a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

  a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit.

  intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 5 kredit.

  a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit.

  7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 422/0521

  8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

  A képzés célja olyan humánökológus elméleti és gyakorlati szakemberek képzése, akik a társadalmi és természeti rendszerek közötti kölcsönhatások ismeretében képesek a környezeti problémák társadalmi dimenziójának feltárására, társadalmi és kulturális folyamatok ökológiai szempontú elemzésére, tervezésére és szervezésére helyi és globális szinten. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

  8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

  8.1.1. A humánökológiai szakember

  a) tudása

  Magas szinten ismeri és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek megfelelően érti és értelmezi a humánökológia legfontosabb összefüggéseit.

  Ismeri és érti a hazai, európai és globális környezeti problémákat, különös tekintettel azok társadalmi aspektusaira.

  Ismeri és érti a humánökológiával szoros kapcsolatban álló társtudományok fogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit és főbb gondolkodási irányzatait.

  A szakmai munkában közvetlenül alkalmazandó módszertani tudás birtokában van, különös tekintettel a kvalitatív társadalomtudományi módszerekre.

  Elegendő ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon a hazai környezetpolitikai döntéshozási mechanizmusokban mind állami, mind pedig önkormányzati szinten.

  Ismeri és érti az ökologikus vidék- és városfejlesztés, különösen az ökologikus helyi közösség- és gazdaságfejlesztés alapjait.

  b) képességei

  Alapszinten képes eligazodni a környezeti problémák és konfliktusok rendszerében.

  Transzdiszciplináris szemlélet birtokában képes a társadalmi folyamatok környezeti összefüggéseik felismerésén alapuló elemzésére, tervezésére és szervezésére, különösen a közigazgatásban és a civil szervezetekben.

  Képes a szakmai feladatok megoldása során az önálló elemzésre, értékelésre és a különböző következtetések szintetizálására.

  Képes a hazai és külföldi tudományos források feltárására, feldolgozására és gyakorlati alkalmazására.

  Szakterületének egyes résztémáiról képes önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket készíteni.

  Képes önálló szakmai koncepciókat kidolgozni, és a vitákban saját elképzeléseit megvédeni.

  c) attitűdje

  Érzékeny a társadalmi-környezeti problémákra, igyekszik segíteni megoldásukban, enyhítésükben.

  Empatikus az emberek és más élőlények sorsa iránt, törekszik annak jobbítására.

  Nyitott és elkötelezett a szakmai együttműködésre mind hazai, mind nemzetközi szinten.

  Nyitott minden fölkérésre, amely arra irányul, hogy tegye közkinccsé tudását, ismereteit.

  Igyekszik hazánk ökologikus fejlődését szolgálni a jövő nemzedékek védelme érdekében.

  Törekszik arra, hogy fölhívja a társadalom figyelmét a hazai és a globális környezeti problémák általi fenyegetettségünkre.

  d) autonómiája és felelőssége

  Önállóan képes tudományos kutatások elvégzésére, ideértve a megfelelő kutatási módszerek kiválasztását is.

  Képes felelősen irányítani multidiszciplináris munkacsoportokat.

  Átfogó tudása mellett munkája során gyakran veszi igénybe speciális tudással rendelkező munkatársak segítségét.

  Önálló és felelős szerepeket vállal a szakmai szervezetek hazai és nemzetközi működésében.

  Felelősséget tud vállalni ökologikus vidék- és városfejlesztési stratégiák kidolgozásáért.

  Felelősséget vállal a szakmai döntéseiért, az általa, illetve az irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.

  9. A mesterképzés jellemzői

  9.1. Szakmai jellemzők

  A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül, beleértve a diplomamunka készítését is:

  környezetszociológia 25-35 kredit;

  környezetpolitika 25-35 kredit;

  környezeti etika 20-28 kredit;

  ökológiai közgazdaságtan 16-20 kredit,

  természettudományos alapismeretek 16-20 kredit.

  9.2. Idegennyelvi követelmény

  A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges egy élő idegen nyelvből.

  9.3. A szakmai gyakorlat követelményei

  A szakmai gyakorlat tudományos kutatáshoz, illetve településfejlesztési, környezetvédelmi vagy tájgazdálkodási programhoz kapcsolódó, a felsőoktatási intézmény szervezésében vagy kutatóintézetnél, a szakigazgatásban, önkormányzatnál, nonprofit vállalkozásnál vagy civil szervezetnél végezhető, összesen 80 óra (5 kredit) heti rendszerességgel több héten keresztül vagy tömbösített formában teljesített terepmunka.

  9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

  A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 4 kredit a szociológia területéről, amelyet a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

 

 

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék # pecsineprajz

H-7624 Pécs, Rókus u. 2 (M épület)    0672/503-600/64319 mellék    zombory.andrea@pte.hu