Acta Sociologica

Acta header

Információk

Az Acta Sociologica Pécsi Szociológiai Szemle alapítója a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Szociológia Tanszéke. A folyóirat 2005- októberében jelent meg először és éveken át papíralapú kiadásáról a 4D Társadalomtudományi Egyesület gondoskodott. Célunk az volt, hogy fórumot biztosítsunk a Dél-Dunántúli Régióban megvalósuló társadalomtudományi kutatások eredményeit publikálni szándékozó oktatók, doktoranduszok és az egyetemen kívüli kutatók számára.

 

Folyóirat weboldala


Számok

2022

Tanulmányok

 • Gáspár Gabriella: A graffiti annektálása
 • Hegedüs Márk: Az inkonzisztens válaszok problémája a bizalom kérdőíves felmérésében. Az általánosított bizalom kérdések validitásának vizsgálata magyar adatokon
 • Mitrovics Zoltán: A Családi Döntéshozó Csoportkonferencia (CSDCS) jelentősége a családi és közösségi kapcsolatok helyreállítása tekintetében a büntetés-végrehajtási intézetből szabadulás előtt állók szempontjából
 • Ragadics Tamás: Változó körülmények - átalakuló hátrányok. Téseny társadalomtörténete
 • Szabó Árpád: Területfejlesztés és lakáspolitika vidéken az államszocializmus alatt
 • Szabó Lilla: Problémaérzékelés a koronavírus-járvány időszakában egy hátrányos helyzetű kistelepülésen
 • Zsinka Flóra: A szegénység kultúrája - Kritikák és értelmezési keretek

Esettanulmány

 • Boros Julianna - Bucher Eszter - Csikai Adél: Társadalmi innováció hátrányos helyzetben egy társadalmi vállalkozás példáján

Megjelent: 2022-12-18

Tanulmányok letöltése

Acta Sociologica

 

2021

Tanulmányok

 • Bray Ágnes - Kovács Teréz: Alföldi tanyák és tanyapolitikák a múltban és a jelenben
 • Gáspár Gabriella: Házassági formák és női vagyonjog a magyar társadalomfejlődés korai szakaszában
 • Katics Eszter: Az európai identitás kérdése az európai fiatalok körében
 • Kniesz Adrienn: A területi tőke szerepe a vidékfejlesztésben
 • Kurucz Ildikó: A paraszti önigazgatás középkori eredete és rétegei
 • Leitheiser Fruzsina: Várandóskori munkavállalási tervek megvalósulása és a korai munkavállalás jellemzői
 • Ragadics Tamás: Adalékok a kistelepülési helyi közösség fogalmának értelmezéséhez

Kutatás közben...

 • Árki Diána: Egyesült államokbeli apák gyakorlati szerepvállalása a kisgyermekgondozásban
 • Csikai Adél: A magyarországi fiatalok munkaerőpiaci integrációja a covid-19 világjárvány idején
 • Gaálné Szabó Edith: Szuburbanizációs folyamatok és társadalmi konfliktusok magyarországon a rendszerváltás után
 • Keszthelyi Boglárka Enikő: „Új kihívások, gyors megoldások”: a szociális szakemberek mindennapjaiban megjelenő új kihívások a covid-19 járvány ideje alatt
 • Szabó Lilla: Kultúrmisszió az ormánságban. Komplex művészeti és közösségi kezdeményezés a szegregátumokban élő gyermekekért

Megjelent: 2021-08-08

Tanulmányok letöltése

Acta Sociologica

 

2013

Kényes helyzetek

 • Bognár Adrienn: Az önbecsülés és a társadalmi tőke egyes elemeinek hatása a kirekesztő nézetekre
 • Schadt Mária–Péntek Eszter: Feminin és maszkulin attitűdök az ipari kutatói pályákon
 • Bagi Judit: Nők a szubszaharai Afrika politikai színterén. Fókuszban a Dél-afrikai Köztársaság

Vidéki társadalmak

 • Ragadics Tamás: Hagyományos közösségek az ormánsági kistelepüléseken
 • Árki Diána: Kémes demográfiai profilja
 • Inhof Kornél: A kémesi projektosztály szerkezete
 • Németh Ildikó: Kémes társadalma és fejlődési lehetőségei a helyi tisztségviselők nézőpontjából
 • Kurucz Ildikó: A paraszti társadalom egyes jellemzőinek kontinuitása a Kádár-korban

Kultúrák találkozása

 • Faubl Nóra: Kultúrák találkozásában. Az interkulturális kompetencia kialakulása és fejlődése a PTE Általános Orvostudományi Karán – első eredmények
 • Ládonyi Zsuzsanna: Migránsok lelki egészségét befolyásoló tényezők vizsgálata elsőgenerációs németországi magyarok körében
 • Oppe Orsolya: A dél-tiroli német kisebbség törekvései
 • V. Gilbert Edit–Novák Sára–Csatári Mónika: Határok és hatások. Parttalan vagy mederbe terelt irodalomtörténet?
 • Oláh Ildikó: A középkori muszlim és európai egyetemek. (A tolerancia kérdése és a történelemtanítás apropóján)

 

Tanulmányok letöltése

Acta Sociologica

 

2012

Kultúra-történet-elmélet

 • Gáspár Gabriella: Szociális művészet. A „szociális” jelentése a képzőművészetben
 • Berger Viktor: Térteremtő szavak. Gondolatok Ricardo Padrón The Spacious Word című művéről
 • Kiss Zsuzsanna: Hagyományos és modern kulturális határok. Zala megye nyilvános élete az 1860-as években
 • Schmidt Andrea: Kulturális törésvonalak és regionális identitás Lengyelországban
 • Rácz Márk: Adalékok az egykori debreceni marxizmus-leninizmus oktatók 20. századbeli családi traumáinak vizsgálatához
 • Erzsébet Takács: From the One to the Many. From Fierre Bourdieu’s Habitus Theory to the Concept of Bernard Lahire’s L’homme pluriel
 • János Tóth: The Dangers of Academic Bubble Economy from a Young Researcher’s Perspective

Jóllét

 • Busa Csilla–Kesztyüs Márk–Füzesi Zsuzsanna–Tistyán László: Család, barátok, közösségek. A testi, lelki és szociális jóllét kapcsolata városi fiatal felnőttek körében
 • Mándi Nikoletta: A határ szerepe felépülő szenvedélybetegek narratív identitásában
 • Brettner Zsuzsanna: A 21. század idős generációja
 • Kovács Gusztáv: Igazságos gondoskodás: a gondoskodásetika jelentőségéről a szociáletikában
 • B. Erdős Márta: Generativitás és fenntartható fejlődés
 • Ragadics Tamás–Somodi Imre: A pécsi egyházmegye hitoktatóinak helyzete és jövőképe
 • Csaba Titkos: Quality of Life. Healthy Relationship with Ourselves Perspective

A számok tükrében

 • Schadt Mária–Péntek Eszter: Nők az ipari kutatás-fejlesztés területén
 • Bucher Eszter: Változó civil társadalom. Nonprofit szervezetek az ezredforduló után
 • Pótó Zsuzsanna: Közösségi kapcsolatok a virtuális térben – A facebook-használat statisztikai elemzése
 • Pilinszki Attila: Párkapcsolati stabilitás és minőség egy országos kutatás tükrében
 • Bálint Lajos–Daróczi Gergely: A pécsről történő elvándorlás térbeli-időbeli mintázatai
 • Rohr Adél: Kivándorlási, külföldi munkavállalási tervek a pte hallgatóinak körében

Tanulmányok Letöltése

Acta Sociologica

 

2011

Diagnózisok és mozgások

 • Bognár Adrienn: Youth and civil participation in Hungary
 • Csiszér Annamária: The effects of advertisement on our changing society
 • Farkas Szilárd: Lukács György és a nemzetiségi kérdés
 • Görgőy Rita: Gondtalanul mosolygó boldog anyukák – avagy kisgyermekes édesanyák vallomási problémáikról, feszültségeikről, lelki egészségükről
 • Madácsy József: Insight into the World of Alcoholics Anonymous in Hungary. Some results of an Empirical Research
 • Pótó Zsuzsanna: Egy demográfiai panelfelvétel első hullámának leíró statisztikai elemzése a munkaerőpiacra történő belépés és a munkaerő-piaci státusz megszerzésének szempontjából
 • Tóth Kata: A büntetett előéletűekkel szemben támasztott sztereotípiák

Települések, régiók

 • Benedek Dániel: Közösségi tagság és participáció: Magyarország és Franciaország esete
 • Boros Julianna: A települési szegregáció feltételezett okai és következményei
 • Bucher Eszter: Nonprofit hozzájárulás
 • Gonda Gábor: Ugyanúgy de mégis másképp. A német kisebbségek érintő kényszermigrációs folyamatok néhány aspektusa Bonyhádon és Sopronban 1944 és 1946 között
 • Ragadics Tamás: Local communities in small settlements os South-Transdanubian Region in Hungary

Kultúra és oktatás

 • Darvai Tibor: Rítusok az Úttörővezető c. folyóirat fényképein
 • Gáspár Gabriella: Szemét-kultúra, avagy kavics a város cipőjében
 • V. Gilbert Edit: Centrum, decentrum, periféria, provincia – helyek megélése és kibeszélése pécsi közösségi terekben
 • Bognár Adrienn – Péntek Eszter: Mit ér a pécsi bölcsészdiploma – hallgatói szemmel
 • Ruszák Miklós: A szocialista lakótelepek megváltozott helyzetének kérdései a fogyasztói társadalomban
 • Zóka Péter: Egy új társadalom- és kultúraelmélet körvonalai Alexander Bernát történetfilozófiájában

Tanulmányok letöltése

Acta Sociologica

 

2010

Atalakuló felsőoktatás

 • Hrubos Ildikó: Alkossunk világszínvonalú egyetemet! Gondolatok jelentős felsőoktatási konferenciák kapcsán
 • Gáspár Gabriella: A hallgatói kreativitás szerepe a felsőoktatásban
 • Marton Melinda: Végzős BA/BSc-s hallgatók munkaerőpiaci attitűdjei
 • Péntek Eszter – Kocsár Judit Beatrix – Giselle Anna Rakobowchuk: Kari körkérdés 2.0. Hallgatói vélemények a kari közéletről és a Hallgatói Önkormányzat munkájáról
 • Pótó Zsuzsanna: Változó felsőoktatás módszertani megközelítésben, avagy oktatói attitűdvizsgálat a BA-képzés kezdeti tapasztalatairól

A társadalmi egyenlőtlenségek dimenziói

 • Schadt Mária: A nemek közötti egyenlőtlenségek társadalmi meghatározottsága a felsőoktatásban, tudományos kutatásban
 • Gazsi Judit: A társadalmi nemek közötti egyenlőtlenségek szempontjait figyelembe vevő hatáselemzés – Gender Impact Assessment – mint a gender mainstreaming eszköze
 • Bognár Adrienn: A politikai szocializáció egyes jellegzetességei a fiatalok körében
 • Paku Áron: Gondolatok egy időszociológiai vizsgálathoz
 • Nagy Dóra: A cigányság jelene és jövőképe – egy kutatás tükrében
 • Németh A. Violetta: Láthatatlan falak árnyékéban. Antiszegregáció Pécsett
 • Harnóczi Edina – Makai Alexandra – Simon Gabriella – Vágner Nikolett: Fogyatékos életesélyek – életinterjúk tükrében

Civil Társadalom – Eltérő Perspekívákból

 • Bucher Eszter: Civil szervezetek a területfejlesztésben
 • Péntek Eszter: A teljesítmény értelmezése és mérése nonprofit szervezetek körében
 • Ragadics Tamás: Ormánsági értékek – a kistelepülési társadalmak konfliktusainak tükrében
 • Kispéter Zoltán: Civil szervezetek az Ormánságban – innováció, integráció, indikáció

Pécs kulturális főváros

 • Gáspár Gabriella: Módszertani kísérlet a street art befogadásának mérésére
 • Gáspár Gabriella – Nádas Zsófia: Falfirkák 2007
 • Bognár Adrienn: Young People’s Attitudes Towards the European Capital of Culture Project

Tanulmányok letöltése

Acta Sociologica

 

2007
 • Szekeres Balázs: Társadalmi- és politikai apátia az egykori bányászkolónián
 • Jónás Gergely: A társadalmi kirekesztődés társadalmi tőke szempontú megközelítése rurális-urbánus összehasonlításban
 • Fehér Szilvia: Társadalmi tőke és egészségi állapot Pécsbányatelepen
 • Benák Melinda: Bonding, bridging, linking. A mikrotársadalmi szolidaritás szintjén lévő kapcsolatok István-aknán
 • Szegedi Brigitta – Tóth Réka : Az önkormányzat és a nonprofit szervezetek kapcsolata
 • Antus Kata: Gerillaművészet a Kulturális Fővárosban
 • Vasvári Ferenc: A Magyar Társadalomtudományi Egyesület Megalakulása

Tanulmányok letöltése

Acta Sociologica

 

2005

Társadalmi tőke, civil szervezetek

 • Füzér Katalin: Társadalmi tőke szerepe a városrehabilitációban
 • Péntek Eszter: Civilek az egészségesebb életért. Az egészségügyi civil szervezetek szerepe a helyi egészségpolitika alakításában
 • Bucher Eszter: Az önkormányzatok és a nonprofit szektor kapcsolata a pécsi kistérség példáján

Nőtörténelem

 • Gáspár Gabriella: Női jogok és leánynévhasználat a XIX. század első felében
 • Schadt Mária: Ellentmondásos szerepvállalások, nők az államszocializmusban

 

Történeti tanulmányok

 • Bognár Bulcsu: Az elitek változása. Új megközelítések a kvantitatív adatbázisok történetszociológiai elemzésében
 • Nagy J. Endre: Bibó István filozófiája
 • László Kupa: Spiritual Constitution or Structure

Tanulmányok letöltése

Acta Sociologica

 

 

Szociológia Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6. A épület 3. emelet    +36308932895    szociologia@pte.hu