Szervezeti Információk

dszdi header

Minőségbiztosítás

Minőségbiztosítási és Minőségfejlesztési Terv

A dokumentum letölthető innen: minőségbiztosítás és -fejlesztés

 

PTE BTK  DEMOGRÁFIA  ÉS  SZOCIOLÓGIA  DOKTORI ISKOLA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MINŐSÉGFEJLESZTI TERV[1]

 

 A Demográfia és Szociológia Doktori Iskola (továbbiakban: DSZDI) három programján belül rendszeres, szervezett minőségbiztosítási tevékenység folyik. A programok vezetése a doktori képzési folyamat minden fázisában különös gondot fordít a követelmények magas szintű érvényesítésére, a minőségbiztosításra. A DSZDI-n belül a minőségbiztosítás követelményei érvényesülését,  a képzés és kutatás személyi és tárgyi feltételeinek meglétét, az ott folyó oktató- és kutató munkát a Doktori Iskola Tanácsa ellenőrzi. A Doktori Iskola minőségbiztosítási felelősei: az iskola vezetője és a három doktori program programvezetői.

A DSZDI az oktatás, a kutatás és a tárgyi infrastruktúra tekintetében egyaránt folyamatosan biztosítja az iskola tevékenységének minőségét.

A doktori felvételi vizsgákon a programok vezetői által kijelölt oktatókból álló felvételi bizottság, a publikussá tett formai feltételekre figyelemmel, továbbá a szakmai tudományos kritériumokat körültekintően mérlegelő felvételiztető tevékenysége biztosítja, hogy csak a legfelkészültebb jelöltek nyerjenek felvételt a doktori iskolába. A felvételi vizsgán a bizottság az előzetesen benyújtott dokumentumok alapos elemzése, értékelése és a jelöltekkel folytatott szakmai beszélgetés alapján dönt a felvételről. Mind az ösztöndíjas, mind az önköltséges hallgatók esetében szigorúan betartja a követelményeket: megfelelő diploma, nyelvvizsga, publikációs teljesítmény, szakmailag megalapozott tématerv, témavezetést vállaló oktató. A programokon folyó doktori képzésről, a bekerülés feltételeiről a jelentkezők a Felvételi tájékoztató mellett az egyetem, továbbá A Szociológiai Tanszék honlapján is tájékozódhatnak.

A képzési folyamatban a minőséget a törzstagok, a doktoranduszok témavezetőinek, illetve a Programok oktatóinak folyamatos tudományos munkája, előmenetele biztosítja, s ezek eredményeinek az oktatás tartalmi elemei közé történő folyamatos beépítése biztosítja. A minőségfejlesztési tevékenységek fontos része az oktatók akadémiai karrierjének ösztönzése, nemzetközi elismertségük növelése, aminek eredményeként a doktorandusz hallgatók oktatása folyamatosan kiegészül friss kutatási eredményekkel. A DSZDI mind három programja a doktori képzésbe rendszeresen hív meg hazai és külföldi vendégelőadókat.

A doktori képzési folyamatban a doktoranduszok teljesítményének minőségét – valamennyi programban - a szemeszterenként a képzési tervekben szereplő, kreditértékű feladok teljesítése, és ezek rendszeres számonkérése alapozza meg és biztosítja. A Doktori Iskola valamennyi programja kreditalapú tanulmányi rendszerben működik. A tanulmányok elvégzéséhez szükséges kreditek száma mindenütt 180. A Doktori Iskola szellemi potenciáljának teljessége elérhető minden doktorandusz számára. Amennyiben szükséges, a doktorandusz külön tutorizálásban is részesül, hogy hiányzó részkompetenciáit mihamarabb pótolni tudja. Ez az igény különösen a határon túlról érkező doktoranduszoknál merül fel, akik nagyon különböző alapképzettséggel érkeznek a doktori képzésbe.

A kurzusokért járó kreditek a programok által előírt követelmények teljesítésével szerezhetők meg. A teljesítés feltételei szintén a tanrendben jelennek meg. A doktoranduszoknak szigorlatot kell tenniük, melynek követelményeit a programok külön szabályozzák, eljárás rendjük azonban azonos. A doktori képzés folyamatában a minőségbiztosítás és ellenőrzés egyik fontos eleme a PTE BTK Doktori Iroda által kiállított, az előírt kreditek teljesítését igazoló abszolutórium. Annak kiállítása után van lehetőség a doktori szigorlat letételére és a doktori disszertáció nyilvános megvédésére. E tekintetben irányadó a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. sz. melléklete a Pécsi Tudományegyetem Doktori Szabályzata.[2] A védések, habilitációk előzetesen meghirdetésre kerülnek a PTE BTK, a DSZDI továbbá és a Szociológia Tanszék honlapján egyaránt, a védések minden alkalommal nyilvánosan zajlanak. A védésekre külön meghívót kapnak a doktori iskola munkájában résztvevő, együttműködő intézmények, kutatóhelyek vezetői, és a meghívott hazai és külföldi előadók, tovább a PTE vezetői és a Bölcsészettudományi Kar vezetése.

 A Doktori Iskolában folyó képzés erősen kutatásorientált. Az oktatók saját publikációs tevékenysége és tananyagfejlesztő munkája mellett gondot fordítunk a különféle kutatási témákban megjelenő hazai és külföldi szakirodalmi újdonságok és adatbázisok elérhetővé tételére. A Központi Statisztikai Hivatal budapesti és regionális kutatóhelyein egyaránt biztosítjuk – együttműködési megállapodásaink alapján – mind a hazai, mind a nemzetközi társadalomstatisztikai adatbázisok elérhetőségét hallgatóink számára. A KSH és az NKI kutatói szobáiban doktoranduszaink rendelkezésére bocsátjuk a legfrissebb mikro adatokat is tartalmazó adatbázisokat, azok elemzését lehetővé teszzük, ezzel is elősegítve hallgatóink doktori értekezésének minél magasabb szintű empirikus kvalitásait, bekapcsolódását a nemzetközi és hazai kutatási projektekbe. A Szociológia Tanszéken létrehozott Település és Társadalom Kutatóközpont keretében folytatott tanszéki kutatásokba is bekapcsolódhatnak a hallgatók. A Doktori Iskola és a Szociológia Tanszék létrehozza a Kutatási Füzetek c. online kiadványt, amely tudományos műhelyvitáknak, kurzuszáró dolgozatok tanulmánnyá érlelt folytatásának és nagyobb lélegzetű, monografikus feldolgozásoknak egyaránt szigorúan lektorált fóruma lesz.

Az infrastrukturális, az informatikai és oktatástechnikai háttér folyamatos fejlesztése alapfeltétele a PhD Programok minőségi fejlődésének, ezért erre különösen nagy gondot fordítunk. A PTE BTK Szociológiai Tanszékének számítógépes laborja, technikai infrastruktúrája ugyanúgy rendelkezésére áll minden doktorandusz hallgatónknak, mint a Pécsi Tudásközpont által biztosított magas szintű tartalmi és infrastrukturális feltételek.

A Doktori Iskola az Egyetemi Doktori Szabályzat és a Kari Doktori Szabályzat alapján működik. A szabályzatok betartását a Doktori Iskola Tanácsa, a Kari Doktori és Habilitációs Tanács, az Egyetemi Doktori Bizottság és az Egyetemi Habitusvizsgáló Bizottság ellenőrzi. 

A hagyományos szervezeti ellenőrzés mellett a Doktori Iskola Tanácsa az első működési év után évente vizsgálja a képzés, szűkebben a programok keretében folyó oktatás minőségét. A minőség fejlesztése érdekében az oktatók és a hallgatók egyaránt megkérdezésre kerülnek arról, hogy milyen területeken szükséges a fejlesztés az iskola tevékenységi körében. Az első doktori védések után Alumni szervezetet hozunk létre, amely tömöríti a végzősöket és előrehaladásuk monitora lesz.

 


[1]Lásd a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. sz. mellékletét. A Pécsi Tudományegyetem Doktori Szabályzata: http://www.btk.pte.hu/content/view/833/56/ “Minőségellenőrzés” 20§/ (1), lásd továbbá Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Minőségbiztosítási Kézikönyv (MSZ EN ISO 9001: 2001 A PTE BTK-n 2005. május 01-től ISO9001 szabvány alapú minőségirányítási rendszer működik. A rendszer érvényességi területe: oktatás és kutatás. http://www.btk.pte.hu/content/section/14/42/

[2]Lásd a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. sz. mellékletét. A Pécsi Tudományegyetem Doktori Szabályzata: http://www.btk.pte.hu/content/view/833/56/, továbbá a PTE BTK Kari Doktori Szabályzata: http://www.btk.pte.hu/content/view/395/56/

Partnereink

Együttműködési megállapodások

Itt találhatja a külső intézményekkel kötött együttműködési megállapodásainkat.

  • Központi Statisztikai Hivatal: KSH
  • KSH Népességtudományi Kutató Intézet: KSH NKI
SZMSZ

Fontos szabályzatok a doktoranduszhallgatók számára:

Szervezeti felépítés

A doktori iskola szervezeti felépítése

Itt találhatja a Demográfia és Szociológia Doktori Iskola szervezeti felépítésével kapcsolatos információkat, dokumentumokat.

A doktori iskola vezetője

Spéder Zsolt

A doktori iskola törzstagjai

Feischmidt Margit PTE BTK, egyetemi tanár Füzesi Zsuzsanna PTE ÁOK, egyetemi tanár Kovács Teréz DSc, PTE BTK, egyetemi tanár Lábadi Beatrix PTE BTK, egyetemi docens Lampek Kinga PTE ETK, főiskolai tanár Spéder Zsolt PTE BTK, egyetemi tanár Szijártó Zsolt PTE BTK, egyetemi tanár

 

Adminisztrátor (kizárólag tanrendi és órarendi ügyek)

Dr. Novákné Végső Zsuzsanna titkár

E-mail: vegso.zsuzsa@pte.hu

PTE BTK Szociológia Tanszék

Zsolnay Kulturális Negyed E25 110, 7622 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16.

Tel.: 72/503-600/28204 mellék

A doktori iskola tudományos titkára

Berger Viktor, PTE BTK, egyetemi adjunktus, tudományos titkár PTE BTK Szociológia Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6., A épület A332
E-mail: berger.viktor@pte.hu
Tel.: +36308930435

  • Spéder Zsolt DSc, PTE BTK, egyetemi tanár, a Demográfia Program vezetője
  • Szijártó Zsolt PTE BTK, egyetemi tanár, a Kommunikáció, Média és Kultúra Program vezetője

A doktori iskola tanácsa

Kovács Teréz DSc, PTE BTK, egyetemi tanár, a PTE BTK DSZDI vezetője és a PTE BTK DSZDI Településszociológia Program vezetője Füzér Katalin PTE BTK, habil. egyetemi docens, a PTE BTK Szociológia Tanszék vezetője Füzesi Zsuzsanna PTE ÁOK, egyetemi tanár, a PTE BTK DSZDI Addiktológia és Egészségmagatartás Program vezetője

Önértékelések

A Demográfia és Szociológia Doktori Iskola önértékelései

Efop

Accordion content 2.

A doktori iskoláról

Társadalmi igény és szakmai kihívások

A Demográfia és Szociológia Doktori Iskola képzési és kutatási programjának alapvető célja, hogy kielégítse a demográfiai ismeretek iránt egyre növekvő társadalmi és szakmai igényt. Olyan képzési-kutatási programot kívánunk létrehozni, amely átfogó ismereteket ad az európai és a hazai népesedési helyzetről, szisztematikus áttekintést nyújt a népességtudomány alapvető kutatási témáiról, alapos módszertani-statisztikai tudást ad a hallgatóknak, és képessé teszi őket a népesedési problémák megértésére, azok önálló elemzésére és kezelésére.

A népesedési problémák a modern európai társadalmakban, így a magyar esetében is, egyre súlyosabbá válnak. Ezeknek a társadalmaknak az öregedése, a mindenütt megfigyelhető alacsony termékenység, a magas hazai halandóság, a szenvedélybetegségek elterjedtsége, az egyre intenzívebbé váló migráció, az etnikai csoportok közötti viszonyok éleződése, az egyes települések és régiók radikálisan megváltozó népességmegtartó ereje stb. olyan demográfiai kérdések, amelyekkel nemcsak a jelenben szembesülünk, de a trendek ismeretében ezek várhatóan jövőnket is növekvő mértékben formálják. Ezzel szemben a népességtudomány egyetemi szintű oktatása ma esetleges, szórványos és széttagolt. Demográfiai ismeretek jellemzően a szociológiai és szociálpolitikai képzésben jelennek meg, és részét képezik a közgazdaságtani és földrajzi tanulmányoknak is. A módszertani ismeretek a statisztikai oktatáshoz kötődnek. Mind az egyetemi, mind a doktori képzésben jelenleg is születnek demográfiai témájú dolgozatok, az érintett hallgatók és doktoranduszok azonban hátrányos helyzetben vannak: nem vettek részt szisztematikus szakirányú képzésben, rendszeres demográfiai ismeretekkel nem rendelkeznek.

A doktori képzés alapelvei

Képzési programunk hiánypótló jellegű: a doktori iskola szisztematikus képzést kínál, és elmélyült, módszeres kutatást tesz lehetővé azok számára, akik a népesedési problémák tudományos tanulmányozására készülnek. A képzési program egyrészt átfogó képet ad a népesedés, illetve a népességtudomány alapvető területeiről (termékenységről és nupcialitásról, halandóságról, migrációról, addiktológiáról, mindezek területi különbségeiről, a történeti demográfiáról, a népesedés elméleteiről). Másrészt olyan speciális módszertani tudást (regressziószámítás, a halandóság táblamódszerű elemzése, eseménytörténeti elemzés stb.) nyújt a hallgatóknak, amely lehetővé teszi a népesedési kérdések jellegének, természetének megismerését és azok empirikus elemzését. A program keretében az elméleti képzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk tehát a kutatási témákkal kapcsolatos lehetséges hipotézisek megformálására és azok gyakorlati tesztelésére. Képzési programunk alapelve, hogy annak integrálódnia kell a hazai és nemzetközi kutatásokba. Ezért doktorjelöltjeink, témavezetőikkel szorosan együttműködve, azok segítségével és útmutatása szerint bekapcsolódnak az aktuális demográfiai, empirikus szociológiai, addiktológiai és települési kutatási programokba.

Programjaink

Noha iskolánk lehetőséget teremt a népességtudomány szinte minden területének vizsgálatára, és teret enged a diszciplináris és módszertani sokszínűségnek, a törzstagok és témavezetők eddigi kutatásai és témakiírásai megkönnyítik bizonyos népesedési problémák kutatását. A demográfia integratív tudomány, s mivel alapvető szempont a népesedési jelenségek adekvát empirikus módszerekkel való vizsgálata, számtalan diszciplína művelői számára lehet vonzó. A DI diszciplináris profiljának meghatározása céljából három átfogó kutatási programot alakítottunk ki, amelyek szándékaink szerint az érdeklődők számára jól körülírják a képzési és kutatási területeket. A DEMOGRÁFIA program a klasszikus népesedési kérdések, a hazai és európai népesedési folyamatok, a termékenység, a halandóság és a migráció tárgyalását foglalja magában. A program keretei között minden, a népesedés alapkérdéseivel foglalkozó kutatás elfogadható számunkra, ugyanakkor ezeket szorosan a kutatási témakiírásokhoz kötve és modern kutatási gyakorlattal feldolgozva képzeljük el. Két további programunk tematikájában szorosan kapcsolódik a népességtudományhoz, kérdésfelvetéseiben és módszereiben azonban a rokon társadalomtudományokhoz áll közelebb. Az ADDIKTOLÓGIA, EGÉSZSÉGMAGATARTÁS program a népesség jóllétének kérdéseivel és a népesedés szempontjából legjelentősebb kapcsolódó problémák kezelésével foglalkozik. A TELEPÜLÉSSZOCIOLÓGIA program keretében a népesedési és társadalmi folyamatok egyik legfontosabb differenciáló kontextusát, a területi eltéréseket vizsgáljuk. A képzésben és a kutatásokban kitérünk a területi különbségek társadalmi okaira és a hosszú távú társadalmi fenntarthatóság perspektíváira. A KOMMUNIKÁCIÓ, MÉDIA ÉS KULTÚRA PROGRAM keretében a hallgatók korszerű ismereteket szereznek a társadalom média- és kulturális rendszereinek működéséről, illetve ezeknek a demográfiai folyamatokkal való összefüggéseiről.

Képzésünk nemzetközi integráltsága

A doktori képzés során szorosan kapcsolódunk a hazai és nemzetközi népesedési kutatásokhoz, az egyre inkább európai léptékűvé váló doktori programokhoz. A kutatási tevékenységet illetően a KSH Népességtudományi Kutatóintézetében, illetve a KSH Népességstatisztikai osztályán végzett elemző munkákba, valamint az OTKA és EU-pályázatok keretei között folytatott kutatásokba igyekszünk bekapcsolódni. Az oktatás területén a European Doctoral School of Demography (EDSD) a legfontosabb partnerünk. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a DI és hallgatói bekapcsolódjanak az európai kutatási programokba. Különösen elmélyült cserekapcsolatokat alakítunk ki a rostocki Max Planck Institute for Demographic Research-csel, illetve a párizsi INED-del, az európai demográfiai kutatások két kulcsszereplőjével. A doktori iskola programjában évente egy-egy nemzetközi szaktekintély tart képzést, nemzetközi népességtudományi kapcsolataink révén pedig elősegítjük, hogy hallgatóink rövidebb-hosszabb ideig ösztöndíjasként külföldön tanuljanak, kutassanak.

Elérendő célok és kompetenciák

Terveink szerint a képzési folyamat és a kutatási tevékenységek eredményeképpen a doktori iskolából olyan végzett hallgatók kerülnek ki, akik átfogó, korszerű ismeretekkel rendelkeznek a népességtudomány jelenlegi állásáról, a mai népesedési tendenciákról, tudatában vannak a kérdés jelentőségének, problémaérzékenyek, képesek felhasználni elméleti ismereteiket, meg tudják találni (vagy létre tudják hozni) a probléma elemzéséhez szükséges adatforrásokat, ismerik az empirikus adatelemzési módszereket, és elemzési eredményeiket társadalmi kontextusba tudják helyezni. Az ilyen tulajdonságokkal felvértezett szakemberek a tudományos életen kívül számtalan más területen is keresettek: tudásuk nélkülözhetetlen az európai, a nemzeti és a helyi politikai döntéshozók és döntés-előkészítők számára éppúgy, mint a fejlesztéspolitika szakemberei, vagy az üzleti élet szereplői (a marketingtől a biztosítási piacig), a civil társadalom szervezetei, valamint a közélet átfogó kérdései iránt érdeklődő állampolgárok és nem utolsó sorban a média számára is.

 

A doktori iskolában készített disszertációk elérhetőek a Pécsi Tudományegyetem repozitóriumából.

Disszertációk

Szociológia Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6. A épület 3. emelet    +36308932895    szociologia@pte.hu