Vizsgaidőszak GY.I.K.

Általános szabályozások

A PTE Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) 5. sz. melléklete, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 12. fejezete tartalmazza a vizsgák rendjére vonatkozó egyetemi szabályozásokat.
A TVSZ keretszabályait a hatályban lévő dékáni utasítások egészíthetik ki.

A vizsgaidőszakkal kapcsolatos határidők megtalálhatók a kari Tanév ütemezésében.
A 2023/24/I. félévben a vizsgaidőszak: 2023. december 11–22-ig és 2024. január 8–26 között tart.

Vizsgázni kizárólag a vizsgaidőszakban, az Egyetem épületeiben lehet, előre meghirdetett időpontban és helyszínen.

A hallgató egy adott kurzusból egy vizsgaidőszak alatt három, teljes jogviszonya alatt hat vizsgaalkalommal élhet. Ennek érdekében a hallgatónak a saját vizsgarendjét az adott vizsgaidőszakon belül, – a kitűzött vizsganapok ismeretében – úgy kell megterveznie és összeállítania, hogy az szükség esetén biztosítsa számára a kurzusonkénti háromszori vizsgázási lehetőséget is.

Vizsgajelentkezés

Az egyes vizsgák időpontjait, maximális létszámát a szorgalmi időszak vége előtt legalább négy héttel kell nyilvánosságra hozni. Ezen időpontokon felül a vizsgaidőszak során az oktató további vizsgaalkalmakat is hirdethet.

A hallgató maga állítja össze vizsgarendjét és jelentkezik be a vizsgákra a Neptunban.

A jelentkezésre a Neptun Vizsgák – Vizsgajelentkezés menüpontjában van lehetősége, a kiválasztott időpont melletti ’+’ opciók közti Vizsgajelentkezés gombbal.

A vizsgára legkésőbb a kitűzött vizsga időpontját megelőzően huszonnégy órával kell bejelentkeznie.
A vizsgáról való lejelentkezésre legkésőbb a vizsga időpontját megelőző harminchat órával van lehetősége.

Vizsgára csak olyan kurzusból tud jelentkezni a hallgató, amelyet az adott félév tárgyfelvételi időszakában felvett. Ellenőrizze, hogy az adott kurzus látható-e a Neptunban a Tárgyak – Felvett tárgyak menüpontban.
Ha a kurzust felvette, de nem lát vizsgaidőpontokat, az oktatóval vegye fel a kapcsolatot. Valószínűleg nem kerültek még meghirdetésre az időpontok.
A már elmúlt vizsgaidőpontok a Vizsgák – Vizsgajelentkezés menüpontban nem láthatóak.

A hallgató vizsgajelentkezése több okból is kerülhet tiltásra. Ezen ok elhárításáig a vizsgajelentkezés nem lehetséges. A tiltás okát a felugró ablakban megjelenő hibaüzenetben olvashatja.
A leggyakoribb okok:
 

„Az előző vizsgaeredménye még nem került beírásra!”

A képen szöveg látható

Automatikusan generált leírás

Ugyanazon kurzusból újabb vizsgaidőpontra csak abban az esetben jelentkezhet be, ha az előző időpontra érdemjegyet vagy a „nem jelent meg” bejegyzést rögzítettek.
 

„A vizsga jelentkezési feltétel nem teljesül! Tandíj, önköltség (deviza), vagy egyéb lejárt határidejű tartozása van.”

A képen szöveg látható

Automatikusan generált leírás

Lejárt esedékességű tartozás esetén a vizsgajelentkezés, félévre való beiratkozás/bejelentkezés nem lehetséges. Ezen tartozásba a könyvtári tartozás is beleszámít.
A Pénzügyek – Befizetés menüpontban rendezze tartozását bankkártyás vagy gyűjtőszámlás fizetéssel. A bankkártyás fizetési mód rövidebb átfutási idejű.
Vizsgára akkor jelentkezhet, amikor a befizetett tétel „Teljesítve” státuszra vált.
 

„A vizsga jelentkezési feltétel nem teljesül! Képzés szerződés nem került aláírásra.”

A képen szöveg látható

Automatikusan generált leírás

Önköltséges finanszírozási formájú hallgatók kötelesek képzési szerződésüket két példányban aláírni és a Tanulmányi Osztályon leadni. E hibaüzenet szerint aláírt képzési szerződése nem érkezett be a Tanulmányi Osztályra, nyitvatartási időben mielőbb pótolja.
 

„Az adott félévben le van tiltva a vizsgajelentkezése!”

A képen szöveg látható

Automatikusan generált leírás

A vizsgára bocsátás feltételeiről a hallgatót a kurzus meghirdetésekor tájékoztatni kell. Ezen feltételeket a kurzus leírása is tartalmazza.
Amennyiben bármely feltételnek (például megengedett hiányzások száma, zárthelyi dolgozat eredménye) nem tett eleget, az oktató jogosult vizsgajelentkezését letiltani. A letiltott kurzus esetében a hallgató nem jogosult későbbi félévben vizsgakurzus felvételére, csak előadásként veheti azt fel újra.
A vizsgára bocsátó kötelezettség vagy kötelezettségek teljesítésének pótlására legkésőbb a vizsgaidőszak második hetének végéig legalább egy alkalommal kell lehetőséget adni (ide nem értve a hiányzás meghatározott mértékének túllépését).

Szóbeli vizsgák sajátosságai

Személyes és elektronikus szóbeli vizsga esetén a vizsgáztatónak gondoskodnia kell arról, hogy a vizsga színhelyén legalább még egy, a vizsga tárgyában és nyelvében járatos hallgató folyamatosan, a vizsga befejezéséig jelen legyen.

A személyes és elektronikus szóbeli vizsgák a Kar hallgatói és oktatói számára nyilvánosak, azokon hang- vagy képfelvétel a résztvevők hozzájárulásával készülhet. A nyilvánosságot a dékán vagy a tantárgyfelelős korlátozhatja.

Ha a szóbeli javítóvizsga (vagyis a második vizsgaalkalom) sem volt sikeres, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az ismétlő javítóvizsgát másik oktató vagy a tanszékvezető által kijelölt vizsgabizottság előtt tehesse le.

Vizsgaeredmények

Az oktató a szóbeli vizsga eredményeit a vizsganapot követő munkanapon 12:00 óráig köteles rögzíteni a Neptunban.

Az írásbeli vizsgák esetében a dolgozatokat legkésőbb a dolgozatírás napjától számított három munkanapon belül ki kell javítani és az eredményeket a Neptunban legkésőbb a harmadik munkanapon 15:00 óráig kell rögzíteni.

A kijavított dolgozatokba a vizsgaidőszak végéig betekintést kell biztosítani. A vizsgázó az oktatónál vagy legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napján panasszal élhet, amennyiben a dolgozat pontszámait rosszul adták össze vagy valamely feladatra nem adtak pontot.

A hallgató a vizsgaidőszak lezárását követő 14 munkanapon belül élhet kifogással a Neptunban rögzített értékelésével szemben a kurzusért felelős oktatónál, vagy a tanszékvezetőnél.

A hallgatók a vizsgáztatással kapcsolatban előforduló szabályzatsértések miatt tizenöt napon belül a TVSZ 12. § (2) bekezdésben foglaltak szerint fordulhatnak a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz.

Vizsgákhoz kapcsolódó díjak, következmények

A hallgató, amennyiben ugyanabból a tantervi egységből adott tanulmányai folytatása során három vagy háromnál több alkalommal tesz vizsgát, a harmadik és további vizsgákért – az értékemelő vizsgák kivételével – köteles megfizetni a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott térítési díjat, amely jelenleg 2500 Ft.

A tételt a hallgatónak kell kivetnie a Pénzügyek – Befizetés menüpontban, a Tétel kiírása gomb megnyomásakor felugró ablakban.

 

Fizetési jogcímek: Ismételt vizsgadíj

Félévek: az aktuális félév, 2022/23/2

Tárgyak: az érintett tárgy kiválasztandó a legördülő listából

 

A kiírt tételt ezután bankkártyás vagy gyűjtőszámlás fizetéssel tudja befizetni. A bankkártyás fizetési mód rövidebb átfutási idejű.

Vizsgára akkor jelentkezhet, amikor a befizetett tétel „Teljesítve” státuszra vált.

Amennyiben a hallgató a vizsgára bejelentkezett, de a vizsgán mégsem jelent meg, vizsgalehetőségeinek száma az adott tantárgyból automatikusan (eggyel) csökken, és a Neptunban a „nem jelent meg” bejegyzést kell rögzíteni. Amennyiben a hallgató távolmaradását alapos ok megjelölésével, továbbá igazolásával, legkésőbb a mulasztott vizsga időpontjától számított 8 napon belül a kari Tanulmányi Osztálynál benyújtott, és az érintett vizsga (vizsgák) azonosítható megjelölésével ellátott kérelmével nem mentette ki, mulasztásáért köteles megfizetni 2000 Ft díjat, melyet a Központi Tanulmányi Iroda vet ki neki.

A hiányzás okáról mindenképp tájékoztassa az oktatót, tanszéki adminisztrátort, mivel Ők tudják az igazolt hiányzást rögzíteni a Neptunban.

A kurzus újbóli felvétele 500 Ft/kredit díjjal jár, melyet az újbóli felvétel félévében a Központi Tanulmányi Iroda vet ki a hallgatónak.

Amennyiben a hallgató a tantárgyat a jelen képzésjogviszonya alatt már legalább egyszer felvette és a vizsgára bocsáthatósághoz szükséges aláírást megszerezte, vizsgakurzusként is felveheti a tárgyat. Amennyiben a tárgyfelvételi időszak kezdetekor nem látja a Neptunban meghirdetve a vizsgakurzust, vegye fel a kapcsolatot tanszéki adminisztrátorával és jelezze Neki a vizsgakurzusra való igényét.

Amennyiben a vizsgára bocsáthatósághoz szükséges aláírást nem szerezte meg korábban, a tárgyat csak előadásként veheti fel egy következő félévben. A kurzusok legtöbbször vagy csak az őszi, vagy csak a tavaszi félévekben kerülnek meghirdetésre. A kurzushirdetésről a tanszéki adminisztrátoránál tud érdeklődni.

Vizsgacsalás

Vizsgacsalás esetén a vizsgát elégtelen (1) osztályzattal kell értékelni. Az értékelés ellen a hallgató a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz nyújthat be írásban jogorvoslati kérelmet.

Ismételt vizsgacsalás esetén vagy amennyiben az oktató úgy ítéli meg, hogy a vizsgacsalás jelentős súlyú és ezt jegyzőkönyv, bizonyíték csatolásával jelzi a Kar dékánjának, a dékán fegyelmi eljárást rendelhet el. Ebben az esetben a vizsga értékelését fel kell függeszteni. Amennyiben nem indul fegyelmi eljárás vagy a fegyelmi vétség elkövetése nem kerül megállapításra, biztosítani kell, hogy a hallgató a vizsgát megismételhesse.

A vizsgáztatónak joga van a hallgatót nem megfelelő magatartás tanúsítása esetén (pl. a vizsga menetét zavaró viselkedés, ha nyilvánvalóan tudatmódosító anyagok hatása alatt áll) a vizsgáról kizárni. A kizárás tényét fel kell vezetni a vizsgalapra és az esetről a helyszínen lehetőség szerint két tanú bevonásával jegyzőkönyvet kell felvenni. Ezen esetekben a vizsgáztató a Kar dékánjánál a hallgató ellen fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

Neptun problémák

A Neptun rendszer ötszöri hibás bejelentkezési próbálkozás után 6 órára tiltja a bejelentkezéstől. Ebbe az öt próbálkozásba nem csak a Neptun tanulmányi rendszerbe való belépési próbálkozások számítanak, hanem minden olyan platform, ahova Neptun kóddal és jelszóval lép be (Moodle, Teams, wifi stb.).

A PTE Jelszókezelő felületén a Neptunban rögzített telefonszámára tud jelszócseréhez és fiókfeloldáshoz hitelesítést kérni.

A https://neptun.pte.hu/ oldalon különböző hallgatói segédletek is megtalálhatóak, melyek részletes leírással, képernyőfotókkal segítik az egyes Neptun funkciók használatát.

Amennyiben a Neptun használata közben valamely funkció használatakor hibaüzenet jelenik meg, készítsen róla képernyőképet és a probléma leírásával együtt küldje el emailben képzése tanulmányi ügyintézőjének.

A hibáról mindenképp készítsen képernyőképet és küldje el azt az oktatónak.

Az elektronikus vizsga során beálló technikai zavar szándékos előidézése vizsgacsalásnak minősül. Amennyiben a technikai zavar beállása nem szándékos magatartás eredménye, úgy az oktató és a vizsgázó közösen kötelesek a technikai zavar elhárítása érdekében eljárni.

Amennyiben a technikai zavar ésszerű időn belül nem hárítható el, a vizsga új időpontban kerül megtartásra. Ebben az esetben a technikai zavar miatt megszakított vizsga nem számít megkezdett érdemjegyszerzési kísérletnek, a vizsgázó vizsgáinak számába nem számít bele.