Angol nyelvoktató mesterszak


Képzési idő
2 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Mesterképzés/MA/MSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

A mesterképzésekről általában

A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer második felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a doktori képzésben való részvételre. Két fajtája létezik: az ún. diszciplináris (azaz tanári szakképzettséget nem adó), és a tanári mesterképzés. A mesterképzésben szerzett szakképzettség meghatározott munkakörök betöltésére jogosít.

A diszciplináris mesterszakon megszerzendő kreditek száma 120,  képzési idő 4 félév. A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga(áka)t a mesterképzések képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

A mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Master of Arts (rövidítve: MA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport-, és természettudományok területén Master of Sciences (rövidítve: MSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább alapfokozatú, illetőleg korábban szerzett főiskolai v. egyetemi szintű oklevél.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • „régi", főiskolai v. egyetemi rendszerben szerzett diplomával rendelkezők
 • „új", bolognai rendszerben szerzett alapképzési (BA) diplomával rendelkezők

az adott mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben (KKK, 18/2016. EMMI rendelet) meghatározottak szerint.

A felvétel feltétele

 • az adott mesterszakra előírt szakon szerzett felsőfokú oklevél (diploma)
 • olyan diplomák esetén, melyeket nem lehet az adott mesterszakra teljes kreditbeszámítással elfogadni kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgálni, hogy a jelentkező rendelkezik-e a szükséges előtanulmányokkal

A legtöbb MA szak szakirányokra oszlik, ami a további specializálódást is segíti.

Felvételi eljárás és pontszámítás a diszciplináris mesterképzési szakokon.

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Ha szereted az angol nyelvet és szeretnéd tudni, hogy miként lehet hatékonyan átadni másoknak is a nyelv szépségét, akkor a PTE-BTK Angol nyelvoktató mesterképzésen a helyed!


 

Képzés célja

az angol nyelvhez kapcsolódó oktatási, nyelvelsajátítással kapcsolatos pedagógia, valamint kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés.

Képzés nyelve: Angol

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: 375.000 Ft / félév

Finanszírozás: Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 2 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles angol nyelvoktató bölcsész

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben félévenként hat-hét alkalommal két nap (péntek-szombat)

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.Főbb témakörök:

A meglévő nyelvi ismeretek és készségek fejlesztési 8-14 kredit

 • bevezetés a nyelvpedagógiába
 • alkalmazott nyelvészet
 • szakmódszertan
 • az osztálytermi nyelvhasználat fejlesztése
 • nyelvi vizsga

A nyelvoktatói munkához szükséges alapismeretek és készségek fejlesztése 24-32 kredit

 • szakmódszertan
 • osztálytermi megfigyelés
 • tanítási gyakorlat
 • tanítási gyakorlatot kísérő szeminárium
 • angol leíró nyelvészet
 • az angol nyelvű szakmai íráskészség fejlesztése

A speciális ismeretek és készségek fejlesztése 6-16 kredit

 • a nyelvtudás mérése, értékelése
 • tanulói különbségek
 • a kulturális ismeretek tanítása
 • az információs és kommunikációs technológiák használata


Felvételi irányszám: 3<15

Felvételi követelmények: szóbeli felvételi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

A mesterképzése történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a bölcsészettudomány vagy pedagógusképzési területek alapképzési szakjai.

A mesterképzésbe való belépés feltétele angol nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, külföldiek estében az ezzel egyenértékű nyelvtudás igazolása.

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg a felvételi jelentkezési határidő előtt 30 nappal.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit bölcsészettudományi, neveléstudományi ismeretkörökből.

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi vizsga

A felvételi elbeszélgetés nem vizsgajellegű. Célja, hogy feltérképezze a jelentkezők szakmai érdeklődését és tájékozottságát, motivációját és angol nyelvi tudását. A felvételi beszélgetés kérdések mentén zajlik:

 • Discuss a book or a Ted talk that made an impact on your thinking.
 • Reflect on your own language learning process: what helped you most and how do you still develop your English?
 • Discuss two tasks you liked and two tasks you disliked in your English classes. Explain why.
 • Describe a teacher who made a difference in your life.
 • What made learning English easy for you? What made it difficult?

A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, legfeljebb 45 pont), a felvételi vizsgapontok (legfeljebb 45 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10 pont) összege ad.Elhelyezkedési területek

A szakon szerzett diplomával hazai magán-nyelvoktatásban, nyelviskolákban, felnőttoktatásban, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen, valamint külföldön.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel./Fax.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Anglisztika Intézet

Intézeti honlap