Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (Pécs / Budapest)


Képzési idő
4 félév
Munkarend
Levelező

Képzési szint
Szakirányú továbbképzés
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Jelentkezés

Szakirányú továbbképzéseinkről

Nem csak mesterszakon vagy doktoranduszként lehet a korábban megszerzett tudást elmélyíteni. Szakmai specializálódásra, elmélyülésre - és nem mellékesen új szakképzettség megszerzésére - szolgálnak a szakirányú továbbképzések. Fejlődési, továbbtanulási lehetőséget kínálnak a diplomásoknak, messzemenően építenek a jelentkezők saját szakterületén szerzett szakmai tapasztalataira. Tematikájukkal jól alkalmazkodnak a gazdasági szféra igényeihez, reagálnak a munkaerőpiac gyors változásaira. Gyakorlatias tudásanyagot adnak a jelentkezőknek, az oktatói gárda pedig általában az adott terület elismert, sikeres szakembereiből áll.

Szakirányú továbbképzésben alap- vagy mesterfokozatot követően lehet részt venni. A képzés tematikája a korábban megszerzett tudásra épül, így szerezhető a választott területen mélyebb szaktudást biztosító végzettség. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.

A szakirányú továbbképzésekről a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben döntenek, azaz ők határozzák meg a felvételi feltételeit, határidejét, módját, az oktatás tantervét, tematikáját.

Angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

A négy féléves képzés során nagy hangsúlyt fektetünk fordítási gyakorlatra (EU-s szaknyelv, gazdasági szaknyelv, publicisztika, irodalmi és kreatív szövegek fordítása). Emellett a diákok elméleti és háttérismereteket is szereznek a fordítástudomány, az Európai Uniós szaknyelv, gazdasági és társadalomtudományi szaknyelv területén. Kulturális és nyelvi ismereteik gazdagítása lesz a cél azokon az órákon, ahol angol nyelvű országok kortárs, 21. századi társadalmi és kulturális eseményeivel és irodalmával ismerkednek. 

Az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai szakirányú továbbképzési szak

A cél olyan szakemberek képzése, továbbképzése, akik magas szinten ismerik az információk előállításának, keresésének és felhasználásának elméletét és gyakorlatát, továbbá akik ezen ismeretek birtokában képesek az információs műveltség ismeretanyagának oktatására mind a köz- és a felsőoktatásban, mind pedig a kultúraközvetítés bármely színterén.

Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (Pécs, Budapest)

A képzés a szépirodalomolvasás és kreatív írás segítő kapcsolat keretében való, személyiségfejlesztő célú, csoportterápiás struktúrájú alkalmazására készít föl, ami - a jelentkező eredeti szakmájától függően - pedagógiai, könyvtári, pasztorációs, büntetésvégrehajtási, szociális, addiktológiai, pszichológiai és pszichiátriai területeken egyaránt jól hasznosítható.

Francia-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Az oklevél birtokában az alábbi feladatok végezhetők

Írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás / Célnyelvi szövegalkotás / Szövegelemzésre forrásnyelven /  Filmfeliratok készítése /  Fordítások összehasonlító elemzése /  Kiadványszerkesztés / Terminológiai gyűjtemények készítése /  Fordítástámogató eszközök használata.

Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik nyitottak a kezdő pedagógus kezdeményezései iránt, fontosnak tartják, hogy a kezdő tanár megtalálja a személyiségéhez illeszkedő saját szakmai fejlődési útját.

Ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzési szak

Képzésünkre elsősorban azokat a közoktatásban- vagy könyvpiaci szférában dolgozó szakembereket várjuk, akik a gyerek- és ifjúségi irodalom robbanásszerű fejlődésével élőálló káoszban szeretnének eligazodni, valamint maguk is szívesen részt vesznek akár ifjúsági irodalmi szövegek vagy éppen kritikák írásában. Gyakorlatias és élményszerű képzésünkön szeretnének képet adni a műfaj és a kortárs jelenség történeti és elméleti hátteréről, a lassan körvonalazódó történeti és kortárs kánonok alakulásáról, szövegek értelmezéséről. A képzésen szívesen látunk minden olyan érdeklődőt, aki akár szülőként, akár olvasóként kapcsolatba került a gyerek- és ifjúsági irodalommal, és most szeretné rendszerezni, bővíteni és elmélyíteni a tudását. 

Igazságügyi régészet szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az állami tulajdonban lévő régészeti korú kulturális javak illegális feltárása, eltulajdonítása, kereskedelme megakadályozása érdekében magas szintű felkészültséggel rendelkeznek a régészettudomány, rendészettudomány, kriminalisztika, kriminológia, igazságügyi szakértés, valamint a közigazgatás és büntető eljárásjog általános ismeretanyagából.

Irodalmi szerkesztő és kritikus szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja a kortárs irodalmi intézményrendszer szakembereinek sokoldalú, gyakorlatorientált képzése. A képzés során a hallgatók elsajátíthatják a különböző műfajú (szépirodalom, non-fiction) szövegek szerkesztési stratégiáit, megismerkednek az irodalmi kritika működésmódjával, valamint átfogó képet kapnak a könyves szakma intézményeinek működésmódjáról, a kortárs irodalmi nyilvánosság alakulásáról.

Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak

Az iskolai szociális munka olyan professzionális, inter- és multidiszciplináris tevékenység, amely képes az egyének, családok, közösségek és intézmények problémáinak újszerű megoldására, innovatív szolgáltatások bevezetésére, az iskolai célkitűzések támogatására.

 Klinikai szakpszichológus szakirányú szakképzés

A képzésben való részvétel feltételei

 • egyetemi MA fokozatú pszichológus diploma, illetve a korábbi öt éves képzésben megszerzett pszichológus egyetemi diploma
 • klinikai (és/vagy mentálhigiéniai), egészségügyi teljes idejű, de legalább heti 20 órás munkaviszony igazolása függetlenül attól, hogy állami-, magán- vagy voluntáris (nonprofit) szektorban tevékenykedik
 • szakmai önéletrajz
 • az alábbi tesztmódszerekkel kapcsolatos jártasság: MAWI vagy MAWGYI, MMPI, Rorschach-próba

Írásbeli felvételit tesznek azok, akik a jelentkezés feltételeként szolgáló tesztdiagnosztikai jártasságot nem tudják igazolni.

 • megkezdett önismereti pszichoterápiás tapasztalatszerzés a kiképző terapeuták regiszterében szereplő terapeutától.  tovább a képzésre 
Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak

Célunk, hogy – támaszkodva  a jelentkezők meglévő szakképzettségére – olyan szakembereket képezzünk,  akik megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek szociális szolgáltatások, valamint az ahhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások fejlesztésére és működtetésére, mind a közszektor, mind pedig a piaci és a nonprofit szektor keretében. A szakképzettség azoknak a szakembereknek nyújt speciális kompetenciákat, akik az általános érdekű szociális szolgáltatások területén, vagy az azokhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások területén a döntések előkészítésével, a szolgáltatások tervezésével, irányításával, szervezésével, vezetésével foglalkoznak. A szakemberek kompetenciái a szociális szolgáltatások, illetve a szociális szolgáltatásokat magukba foglaló komplex szolgáltatások területén alkalmazhatóak. A képzést elvégző szakemberek alkalmasak az igénybevevőre irányuló szociális, illetve más szolgáltatások koordinálására.

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik pedagógus képesítéssel rendelkeznek.

Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak

A Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a közösségfejlesztés hazai és nemzetközi hagyományaihoz kapcsolódva a részvételi demokrácia, a fenntartható, a környezetre érzékeny, komplexen értelmezett közösségi-társadalmi fejlődés előmozdítása érdekében, az egymás iránti tisztelet és elfogadás jegyében tevékenykednek. A közösségek képessé és erőssé tétele révén szolgálják a társadalmi méltányosság ügyét.

Kulturális projektmenedzser szakirányú továbbképzési szak 

A szakirányú továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevők a továbbképzés során fejleszthessék képességeiket a következő területeken: alapnövelés, szponzoráció, kulturális marketing, sajtónyilvánosság, kommunikáció, kulturális lobbi és információs technológiák használata. A résztvevők kompetenciáinak fejlesztése, illetve a multi- és interdiszciplináris eljárástechnikák közvetítése biztosítják, hogy a kulturális projekttevékenységek eredményesebbek és színvonalasabbak legyenek.

Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak

A képzést olyan, tanári végzettséggel már rendelkezőknek ajánljuk, akik szakszerű tudást és jártasságot kívánnak szerezni a magyar nyelv és kultúra oktatásában, közvetítésében nem magyar anyanyelvűek számára – a közoktatásban, a felsőoktatásban, nyelviskolában, magántanárként; célnyelvi, forrásnyelvi, környezetnyelvi környezetben, illetve diaszpórában és/vagy szórványban.

Mentálhigiéné és közösségi segítés szakirányú továbbképzési szak

A hallgató képes saját kompetenciahatárainak biztos ismeretében adekvát és eredményes beavatkozásokra, szükség esetén továbbirányításra, a mentálhigiénés és egészségfejlesztő tevékenység folytatása során más szakterületekkel kapcsolatba kerülve az együttműködésre.

Olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Az oklevél birtokában az alábbi feladatok végezhetők:

Írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás / Célnyelvi szövegalkotás / Szövegelemzésre forrásnyelven /  Filmfeliratok készítése /  Fordítások összehasonlító elemzése /  Kiadványszerkesztés / Terminológiai gyűjtemények készítése /  Fordítástámogató eszközök használata.

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzések

Olyan hallgató jelentkezését várjuk, aki fontosnak tartja szakmai munkájában a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák figyelembevételét, és magáévá teszi a méltányosság szemléletét, valamint törekszik a széles körű szakmai együttműködésre, a problémahelyzetek nyitott és elemző megközelítésére.

Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező szakirányú továbbképzési szak 

A végzettek tevékenységei: rendezvények, ünnepélyek, delegációs programok, hazai és nemzetközi konferenciák, ceremóniák előkészítése, megszervezése és lebonyolítása.

Reflektív addiktológiai szociális segítés szakirányú továbbképzési szak

A reflektív felépülési szakember különböző közösségi környezetekben dolgozhat, legyen szó konzultációról, rehabilitációról vagy támogató szolgálatról. Feladataik sokfélék, annak függvényében konkretizálódnak, hogy milyen környezetben működnek. Gyakran találkoznak olyan gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel és családokkal, ahol többféle probléma jelentkezik párhuzamosan, mint például mentális betegségek és addikció, fogyatékosság és foglalkoztatás, vagy például iskolai problémák és pályaválasztási tanácsadás iránti igény. A reflektív felépülési szakembernek fel kell ismernie ezeket a problémákat annak érdekében, hogy megfelelő konzultációs és támogató tevékenységet tudjon végezni.

Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak és pedagógus szakvizsga

A résztvevők ismerkedjenek meg a cigány nemzetiségi oktatásra vonatkozó oktatáspolitikával, a magyarországi oktatási rendszerben a cigány népismeret helyével, tantárgyként, tanórán kívüli tevékenységként, hangsúlyozva a törvényi szabályozás ideológiai stratégiáit.

Sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja olyan sportpszichológiai szakpszichológusok képzése, akik megalapozott tudással rendelkeznek a sportpszichológia elméleti, gyakorlati és módszertani hátteréről, felkészültek a sportpszichológiai feladatok megtervezésére, szervezésére, irányítására, ellátására és értékelésére.

Szaktárgyak oktatása német / német nemzetiségi nyelven szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket adjon a szaktárgyukat német/német nemzetiségi nyelven oktató tanárok számára. A szakmai tárgyak keretében a hallgatók a célnyelven megjelent szakirodalom feldolgozásán keresztül felfrissítik szaktárgyi ismereteiket és elsajátítják, ill. bővítik szakszókincsüket. A képzésen belül a legnagyobb hangsúlyt a szaktárgy idegen nyelven történő tanításával kapcsolatos metodikai-didaktikai kérdések kapják. A speciális szakmódszertan célja, hogy megismertesse a résztvevőket a szaktárgyi ismeretek és a szakszókincs idegen nyelven való tanulásának és tanításának lehetőségeivel, valamint olyan osztálytermi eljárásokkal az adott célnyelven. Cél továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a tantárgyspecifikus tananyagfejlesztés és a nem a tantárgy oktatásához készült szakmai anyagok didaktizálásának lehetőségeit is.

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon végző hallgatók alkalmasak lesznek a szervezetek humánerőforrás-gazdálkodásának fejlesztő, koordináló és irányító feladatainak szakszerű ellátására, a munkaerővel kapcsolatos toborzási, kiválasztási, értékelési és munkavállalással kapcsolatos feladatainak tervezésére és kivitelezésére, valamint elsősorban a személyes kapcsolatteremtésre és szakmai kompetenciákra épülő karrier- és munkatanácsadási folyamatok megtervezésére és fenntartására.

Szociális segítők gyakorlatvezető mentora szakirányú továbbképzési szak

A szociális segítők mentora szakirányú képzés célja, hogy a képzésben részt vevők korábbi elméleti és gyakorlati ismereteit újrastrukturálja, melynek következtében a Szociális munka (BA, MA), a Szociálpedagógia (BA, MA) és a Szociálpolitika (MA) képzésben részt vevő gyakornokok terepgyakorlatának-, munkaalapú tanulásának irányítása hatékonyabban valósuljon meg, továbbá támogatni kívánja a mentorok szakmai személyiségének, önhatékonyságának fejlődését.

Tanulásmódszertan szakirányú továbbképzési szak

Az élethosszig tartó tanulás egyre elterjedtebbé és szükségesebbé válásával, a munkaerőpiac gyors változásával egyre inkább a tanulás képessége válik az alkalmazkodás és sikeresség zálogává. Ez a tanulás felfogásában és segítségében egy olyan változást eredményez, ahol a hangsúly a tartalmi elemekről (hard skills: megtanulni valamit) egyre inkább a folyamatelemekre (soft skills: pl. megtanulni tanulni) tevődik át. Ezzel párhuzamosan a tanulással kapcsolatos pszichológiai és pedagógia elméletek és gyakorlatok is változnak.

A képzés hozzájárulhat a közoktatásban, már régóta esedékes általános iskolai napközik és tanulószobák átalakításának folyamatához új szempontokkal és az átalakításban aktívan résztvevő pedagógusok szemléletformálásával.

  Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

  A városfejlesztési szakemberek már a képzésük során felkészülnek a tagolt szociálpolitikai rendszerben végzendő munkára. Ehhez az szükséges, hogy a felülről lefelé működő szociális szakpolitika mellé a szubszidiaritás elvének megfelelően építkező elveket és gyakorlatokat is rendeljenek, a helyi szinttől az Európai Unió szintjéig. Megszerzett kompetenciáik révén e szakemberek hatékonyan tudnak közreműködni a helyi szociális tervezésben és fejlesztésben. A településfejlesztés komplex megközelítést kíván, melyben a fizikai környezet lehetőségeinek kihasználása a társadalmi jólét maximalizálásának érdekében történik. Az interdiszciplináris szemlélet hangsúlyos elem e képzés tantárgykínálatának kialakításában, középpontban a szociálpolitikával, mint a fejlesztési célok megvalósulásának kulcsával.  

  Rövid leírás

  A biblioterápia fogalma a szépirodalomolvasás és kreatív írás segítő kapcsolat keretében való, személyiségfejlesztő célú, elsősorban csoportterápiás struktúrájú alkalmazása, amely a pedagógiai, könyvtári és szociális ellátás területén ugyanúgy nemzetközileg elterjedt módszer, mint klinikai területen, betegek gyógyításának, rehabilitációjának a kiegészítőjeként.


   

  Képzés célja

  Képzési programunk kiforrott, koherens tartalmat kínál. 2013 augusztusában újítottuk meg a Hász Erzsébet által kidolgozott, akkreditált biblioterápia szak (eng.száma: OH-FHF/2137-2/2009) tartalmát. Nálunk jelent meg az országban elsőként több nélkülözhetetlen tárgy pl. a 100 óra önismereti sajátélmény csoport; Csoportdinamika, csoportvezetés; Pszichoterápiás és biblioterápiás helyzetgyakorlatok; Biblioterápia speciális célcsoportoknak; A biblioterápia klinikai alkalmazása; Esetmegbeszélő szeminárium; Csoportos szupervízió. Az országban egyedül nálunk van 100 óra önismereti sajátélmény a képzésbe beépítve, ami a terapeutaképzés legfontosabb eleme, s amelyet irodalomterápiás módszerrel és személyközpontú szemléletben kapnak a hallgatók.

  A PTE budapesti és pécsi tagozata köztudottan magas szakmai színvonalat képvisel, amit az irodalomterápia területén országosan ismert és elismert, hiteles, tapasztalt gyakorló szakemberek oktatói és mentori munkája garantál. Hospitálásainknak a Magyar Irodalomterápiás Társaság irodalomterapeutáinak vezetésével működő csoportok adnak helyet. A tagok részt vesznek az oktatásban és a szakdolgozatok témavezetéseiben is.

  Képzésünk kiválóan hasznosítható speciális ismereteket nyújt a pedagógiai, pszichológiai, irodalmi, könyvtári, szociális, gazdasági, jogi, HR, orvosi és pasztorációs területeken dolgozó szakemberek, valamint e szakokon már legalább BA szintű oklevelet szerzett hallgatók számára is.

  A képzés csoportos fejlesztő és klinikai biblioterápiás foglalkozások tartására készít fel.

  Képzés nyelve: Magyar

  Képzési forma: Levelező

  Költségtérítés összege: 250.000 Ft / félév részletfizetési lehetőséggel

  Finanszírozás: Önköltséges

  Képzés indulása: Szeptemberi indulás

  A képzés időtartama: 4 félév

  Képzés helyszíne(i): Pécs és Budapest

  Oklevélben szereplő képzettség neve: biblioterapeuta

  Képzési jellemzők:

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerzendő ismeretek

  • a biblioterápiás szakmai olvasói attitűd kialakítása és fejlesztése,
  • a biblioterápia egyéni és csoportos formájának megismerése,
  • irodalomtörténeti és irodalomelméleti jártasság szakirányú fejlesztése,
  • irodalom-esztétikai tudás biblioterápiás szakirányú fejlesztése,
  • biblioterápiás csoport önálló vezetéséhez szükséges kompetenciák,
  • szaktudományos eredmények nyomon követése magyar és idegen nyelven,
  • ezen új ismeretek integrálása a biblioterápiás tevékenységekbe,
  • a biblioterápiás munka szakszerű jegyzőkönyvezése,
  • rendszeres szupervízión való részvétel
  • korszerű, fejlesztő hangsúlyú pedagógiai és mentálhigiénés ismeretek és ezek készségszintű alkalmazása
  • szakmai felkészültség a kezdődő vagy kialakult patológiás folyamatok felismerésére
  • a szakmai kompetenciahatárok ismerete

  Személyes adottságok, készségek

  • magas szintű kommunikációs készség,
  • nyelvi kreativitás,
  • magas szintű stressztűrő képesség,
  • fejlett empatikus készség,
  • jó szervezőkészség,
  • segítői attitűd megléte

  A PTE BTK képzésének felépítése, moduljai

  A modulok tematikus blokkokat ölelnek föl, nem féléveket. Egyes tárgyak, amelyek több modulhoz is kapcsolódnak, több félévben is megjelenhetnek (lásd a későbbi bontást).

  Önismereti sajátélmény modul

  A hallgatók intenzív sajátélményű önismereti csoportokon vesznek részt, az első két félév során 50-50, összesen 100 órában. A program elvégzésével a hallgatók képessé válnak a pszichoterápiás folyamatban a saját lélektani működés és a fejlődési-változási folyamat megértésére, átélésére.

  Alapozó modul

  A hallgatók a modul elvégzésével olyan irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai, pedagógiai és művészetterápiás alapismereteket szereznek, amelyek biztosítják a biblioterápiás gyakorlat végzéséhez szükséges alapvető elméleti felkészültséget, a helyzetek, problémák, hatások, reakciók helyes felismeréséhez, kezeléséhez, értékeléséhez szükséges háttértudást.

  Módszerspecifikus modul

  A modulban a hallgatók elméleti előadások és módszertani szemináriumok során megismerik a biblioterápiás foglalkozásaikon hasznosítható elméleteket és gyakorlati személyiség- és közösségfejlesztő technikákat. Előadásokat hallgatnak a különböző terepeken és célcsoportokkal végzett biblioterápiás munka sajátosságairól, lehetőségeiről, eredményeiről, s lehetőségük nyílik helyzetgyakorlatok, valamint hospitálás során saját benyomásokat is szerezni minderről.

  Gyakorlati modul

  A tanultak gyakorlására a hallgatók először védett közegben, egymásnak tartanak csoportfoglalkozásokat oktatói részvétel mellett. A foglalkozásokat esetmegbeszélés követi, amikor a csoporton történtek megbeszélésével, elemzésével a hallgatók közvetlen értékelő visszajelzéseket kapnak csoportvezetésük minőségéről és hatásairól, ami segíti őket egy hatékony csoportvezetési gyakorlat kialakításában.

  Végül a hallgatók egy alapvégzettségüknek, kompetenciájuknak megfelelő, szabadon választott terepen és célcsoporttal, mentorálás és kötelező szupervízió mellett önálló csoportvezetési gyakorlatot végeznek.

  A gyakorlat tapasztalatait, felmerülő nehézségeit és mindenkit érintő, széles körben tanulságul szolgáló kérdéseit a hallgatók és a vezető oktató csoportos szupervízión tárgyalja meg.

  A gyakorlat tapasztalatairól, valamint a megszerzett elméleti és gyakorlati tudásról tanúskodik a képzés zárásaként benyújtott záródolgozat.


  Oktatók és tantárgyak

  - dr. Árkovits Amaryl Eszter (pszichiáter, pszichoterapeuta, családterapeuta): Pszichoterápiás helyzetgyakorlatok I – II. Pszichoanalízis – pszichoterápia – filmművészet

  - dr. habil. Béres Judit (komplex irodalomterapeuta, magyar szakos bölcsész, személyközpontú tanácsadó, habilitált egyetemi docens, biblioterápia szakfelelős, PTE BTK): Irodalomterápiás önismereti sajátélmény csoport I-II. (100 óra); A biblioterápia elméleti alapjai; Biblioterápia speciális célcsoportoknak I – II.; Esetmegbeszélő szeminárium; Csoportos szupervízió

  - Dorn Krisztina (gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus, család-pszichoterapeuta, PTE Gyermekgyógyászati Klinikáján és a Bizalom Magán Pszichoterápiás Központ): Bevezetés a klinikai pszichológiába

  - dr. habil. V. Gilbert Edit (habilitált egyetemi docens, irodalomtörténész, PTE BTK): Alkalmazott irodalomelmélet I – II.; Befogadáselméletek, recepcióesztétika

  - Hunya Csilla (pszichológus, pszichodráma vezető, alkotó-fejlesztő meseterapeuta, mentálhigiénés szakember): Egészségpszichológia; Bevezetés a meseterápiába

  - dr. Kucserka Zsófia (egyetemi adjunktus, PTE BTK): Olvasásszociológia, olvasáspedagógia, olvasáspszichológia

  - Major Ágnes (irodalomterapeuta, magyartanár, doktori hallgató, PTE BTK): Biblioterápiás kutatások; Biblioterápiás helyzetgyakorlat I-II.; Hospitálás I – IV.

  - Siegler Anna (pszichológus, egyetemi tanársegéd, PTE BTK): Csopordinamika, csoportvezetés

  - dr. habil. Z. Varga Zoltán (habilitált egyetemi docens, irodalomtörténész, PTE BTK): Kreatív írás, önéletírás- és versírásterápia; A mai olvasmányműveltség tendenciái és vitái (kortárs irodalom)

  - dr. G. Tóth Anita (pszichiáter, irodalomterapeuta, magyar szakos bölcsész): A biblioterápia klinikai alkalmazása

  + a Magyar Irodalomterápiás Társaság tagjai, gyakorló irodalomterapeuták: Hospitálás I – IV.; szakdolgozati témavezetés és opponencia  Főbb témakörök:

  A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök és a hozzájuk rendelt kreditértékek

  • Más művészetterápiák körében szerzett kiegészítő ismeretek: 4 kredit
  • Irodalmi, irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai és pedagógiai alapozó ismeretek: 44 kredit
  • Biblioterápia szakmai tárgyai: 21 kredit
  • Irodalmi, irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai és pedagógiai alapozó ismeretek speciális biblioterápiás szakterületen való alkalmazása: 27 kredit
  • Sajátélmény, terápiás és probléma-alapú tanulás gyakorlat: 14 kredit
  • A szakdolgozat és a szakdolgozati szeminárium kreditértéke: összesen 10 kredit

  Értékelési és ellenőrzési módszerek

  Az elméleti tanegységek kollokviummal, ötfokozatú érdemjeggyel záródnak. A számonkérés formája lehet szóbeli és/vagy írásbeli, a követelményeket a tantárgyleírások tartalmazzák, illetve az oktatók határozzák meg.

  A szemináriumok valamint, a gyakorlatok ötfokozatú gyakorlati jeggyel záródnak. Az ellenőrzés lehet szóbeli és/vagy írásbeli. A részletes követelményeket a tantárgyleírások tartalmazzák, illetve az oktatók határozzák meg.

  A formális módon nem értékelhető teljesítések (pl. önismereti sajátélmény csoport, csoportos szupervízió) esetében az aktív részvétel minősül gyakorlati teljesítésnek. E kurzusok esetében a teljesítés szempontjából még elfogadható hiányzások mértékét a tantárgyfelelős oktatók határozzák meg és közlik a hallgatókkal a félév kezdetekor. Ennek túllépése esetén a kurzus az adott tanulmányi félévben nem teljesíthető.

  A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • az óra- és vizsgatervben előírt 120 kredit megszerzése, valamint a tanegység-leírásokban részletezett tanulmányi és képzési követelmények teljesítése;
  • záródolgozat benyújtása;

  A szakképzettség megszerzésének feltétele: a záródolgozat sikeres megvédése a róla szóló 15 perces ppt-prezentáció keretében, amelyhez a jelölt kérdéseket kap a záróvizsgabizottság tagjaitól; a záróvizsga keretében a jelölt számot ad a képzés során megszerzett tudásáról.

  A szakképzettség akkor szerezhető meg, ha a záródolgozat és a záróvizsga ötfokozatú összesített érdemjegye legalább elégséges (2).  Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

  Jelentkezési határidő
  2024. augusztus 15.

  Jelentkezési feltételek

  • motivációs levél beadása, amely kitér a szak választásának okaira, a képzéssel kapcsolatos elvárásokra és a végzettség megszerzése utáni szakmai tervekre
  • Europass szakmai önéletrajz beadása
  • egységes jelentkezési lap kitöltése (lsd. szakleírás Jelentkezés fül), a választani kívánt képzési hely (Pécs vagy Budapest) megjelölésével, mellékelve az oklevél másolatát, amely alapján beléphet e képzésre
  • legalább alapképzésben szerzett oklevél a következő képzési területek egyikén: társadalomtudományok, bölcsészettudományok, pedagógusképzés, andragógusképzés, művészeti képzés, művészet- és kultúraközvetítés, orvostudomány, egészségtudomány, hitéleti, jogi és igazgatási képzés.
  • Szóbeli felvételi beszélgetésen való részvétel, mely a jelentkező szakmai tapasztalataira,  szakmai orientációira és motivációira fókuszál. A felvételi beszélgetés időpontjáról - a jelentkezési határidőt követően - minden résztvevőt írásban tájékoztatunk.

  A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 10 fő) esetén indul!  Elhelyezkedési területek

  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben 

  • klinikai alkalmazásban terápiás, preventív, rehabilitációs célok megvalósításában orvosi, pszichológusi ellenőrzés mellett:
  • pszichiátriában a krízis-intervenció területén (szuicidológia és addiktológia területén),
  • egyéb integrált pszichológiai szakterületeken: tanácsadói munkában,
  • gyermekgyógyászatban,
  • geriátriában,
  • hospice és palliatív medicinában,
  • onkológiai kiegészítő terápiában,
  • krónikus betegellátásban terápiás kiegészítő kezelésként,
  • szülészet-nőgyógyászat, terhes-gondozás és csecsemőgondozás területén,
  • pszichoedukációban: pszichés betegek edukációs terápiájában, a páciens-edukáció   egyéb szomatikus területein (pl. post-stroke ellátásban, kardiológiai betegek életmód      váltás-tanácsadásában),
   • oktatásban:
  • normál-pedagógiában az egyes tantárgy-pedagógiák releváns területein (magyar- és idegen nyelvű irodalom, filozófia, pszichológia, etika és történelem oktatásában, például az oral history módszer alkalmazásában, a memoár-irodalom megismertetésében, a történetírás esztétikai értékelésében),
  • gyógypedagógiában,
  • tehetség-pedagógiában,
  • óvónők és általános iskolai tanítók fejlesztő-pedagógiai munkájában,
  • összehasonlító irodalomtudományi munkában,
  • az olvasás és írás pedagógiai, szociológiai, esztétikai, filozófiai, etikai, pszichológiai vonatkozásainak vizsgálatában és alkalmazásában,
  • hitoktatásban,
  • szociális területen:
   • mentálhigiénés tevékenységben,
   • szociális munkában,
  • pasztorációban:
   • gyermek-, ifjúsági és családpasztorációban,
  • jogi és igazgatási területen:
   • büntetésvégrehajtási intézményekben a fogvatartottak szocio-kulturális animációs tevékenységeiben,
   • nevelőtisztek reszocializációs célú munkájában,
   • börtönpszichológiában,
  • könyvtáros-informatikus szakterületen:
   • közkönyvtárak felnőtt-olvasói számára kialakított biblioterápiás szolgálatban,
   • gyermekkönyvtárakban az olvasóvá nevelés programjainak megvalósításában,
  • tudományos kutatásban a felsorolt területeken,
  • könyvkiadói és szerkesztői munkában: szöveggondozásban és író-olvasó találkozók szervezésében,
  • humán-erőforrás fejlesztésben, különös tekintettel a kommunikációs készségek fejlesztésére,
  • nonprofit szférában:
   • önsegítő betegcsoportok programjaiban,
   • gyermek- és ifjúsági táborok szervezésében, tevékenység-struktúra kialakításában,
   • karitatív szervezetek programjainak működtetésében
  Kapcsolat

  Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

  7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

  Facebook
  Instagram
  YouTube

  Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

  Dr. Gilbert Edit, egyetemi docens | btk-biblioterapia@pte.hu
  Facebook

  Jelentkezés

  Szakirányú továbbképzésünkre az alábbi űrlap beküldésével tud jelentkezni: 


  példa: 123456789
  példa: 0123456789
  Neme

  ÁLLANDÓ CÍM
  Állandó cím - Közterület jellege

  ÉRTESÍTÉSI CÍM
  Értesítési cím - Közterület jellege
  Telefonszám típus
  Email cím
  példa: 123456789
  Kérjük, töltse fel diplomája másolatát pdf formátumban!
  Legfeljebb 2 fájl.
  64 MB korlát.
  Engedélyezett típusok: pdf.
  Kérjük, töltse fel szakmai önéletrajzát!
  Csak egy fájl.
  64 MB korlát.
  Engedélyezett típusok: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
  Kérjük, töltse fel az adott képzéshez kért esetleges további dokumentumokat (lsd. a keresett képzés Felvételi információk menüjében)! (Pl. jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat, munkáltatói igazolás, nyelvvizsgabizonyítvány, stb.)
  Legfeljebb 4 fájl.
  64 MB korlát.
  Engedélyezett típusok: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
  CAPTCHA
  Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
  9 + 3 =
  A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.