Igazságügyi régészet szakirányú továbbképzési szak


Képzési idő
2 félév
Munkarend
Levelező

Képzési szint
Szakirányú továbbképzés
Képzésterület
Társadalomtudomány

  • Jó tudni!
  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
  • Jelentkezés

Szakirányú továbbképzéseinkről

Nem csak mesterszakon vagy doktoranduszként lehet a korábban megszerzett tudást elmélyíteni. Szakmai specializálódásra, elmélyülésre - és nem mellékesen új szakképzettség megszerzésére - szolgálnak a szakirányú továbbképzések.Fejlődési, továbbtanulási lehetőséget kínál a diplomásoknak, messzemenően épít a jelentkezők saját szakterületén szerzett szakmai tapasztalataira.tematikájával jól alkalmazkodik a gazdasági szféra igényeihez, reagál a munkaerőpiac gyors változásaira. Gyakorlatias tudásanyagot ad a jelentkezőknek, az oktatói gárda pedig általában az adott terület elismert, sikeres szakembereiből áll.

Szakirányú továbbképzésben alap- vagy mesterfokozatot követően lehet részt venni. A képzés tematikája a korábban megszerzett tudásra épül, így szerezhető a választott területen mélyebb szaktudást biztosító végzettség. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.

A szakirányú továbbképzésekről a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben döntenek, azaz ők határozzák meg a felvételi feltételeit, határidejét, módját, az oktatás tantervét, tematikáját.

1.  Angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

A négy féléves képzés során nagy hangsúlyt fektetünk fordítási gyakorlatra (EU-s szaknyelv, gazdasági szaknyelv, publicisztika, irodalmi és kreatív szövegek fordítása). Emellett a diákok elméleti és háttérismereteket is szereznek a fordítástudomány, az Európai Uniós szaknyelv, gazdasági és társadalomtudományi szaknyelv területén. Kulturális és nyelvi ismereteik gazdagítása lesz a cél azokon az órákon, ahol angol nyelvű országok kortárs, 21. századi társadalmi és kulturális eseményeivel és irodalmával ismerkednek. tovább a képzésre

2. Francia-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Az oklevél birtokában az alábbi feladatok végezhetők:

Írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás / Célnyelvi szövegalkotás / Szövegelemzésre forrásnyelven /  Filmfeliratok készítése /  Fordítások összehasonlító elemzése /  Kiadványszerkesztés / Terminológiai gyűjtemények készítése /  Fordítástámogató eszközök használata. tovább a képzésre

3. Olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Az oklevél birtokában az alábbi feladatok végezhetők:

Írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás / Célnyelvi szövegalkotás / Szövegelemzésre forrásnyelven /  Filmfeliratok készítése /  Fordítások összehasonlító elemzése /  Kiadványszerkesztés / Terminológiai gyűjtemények készítése /  Fordítástámogató eszközök használata. tovább a képzésre

4. Mentálhigiéné és közösségi segítés szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzés megkezdésének feltétele legalább BA szintű vagy főiskolai szintű szakképzettség. tovább a képzésre

5. Klinikai szakpszichológus szakirányú szakképzés

A képzésben való részvétel feltételei:

- egyetemi MA fokozatú pszichológus diploma, illetve a korábbi öt éves képzésben megszerzett pszichológus egyetemi diploma

- Klinikai (és/vagy mentálhigiéniai), egészségügyi teljes idejű, de legalább heti 20 órás munkaviszony igazolása függetlenül attól, hogy állami-, magán- vagy voluntáris (nonprofit) szektorban tevékenykedik.

- szakmai önéletrajz

- az alábbi tesztmódszerekkel kapcsolatos jártasság: MAWI vagy MAWGYI, MMPI, Rorschach-próba.
Írásbeli felvételit tesznek azok, akik a jelentkezés feltételéül szolgáló tesztdiagnosztikai jártasságot nem tudják igazolni.

- megkezdett önismereti pszichoterápiás tapasztalatszerzés a kiképző terapeuták regiszterében szereplő terapeutától.  tovább a képzésre

6. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzések

6.1. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 

6.2. Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

6.3. Közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak és pedagógus szakvizsga

6.4. Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

6.5. Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak és pedagógus szakvizsga

7. Reflektív addiktológiai szociális segítés szakirányú továbbképzési szak

A reflektív felépülési szakember különböző közösségi környezetekben dolgozhat, legyen szó konzultációról, rehabilitációról vagy támogató szolgálatról. Feladataik sokfélék, annak függvényében konkretizálódnak, hogy milyen környezetben működnek. Gyakran találkoznak olyan gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel és családokkal, ahol többféle probléma jelentkezik párhuzamosan, mint például mentális betegségek és addikció, fogyatékosság és foglalkoztatás, vagy például iskolai problémák és pályaválasztási tanácsadás iránti igény. A reflektív felépülési szakembernek fel kell ismernie ezeket a problémákat annak érdekében, hogy megfelelő konzultációs és támogató tevékenységet tudjon végezni.  tovább a képzésre

8. Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak

Célunk, hogy – támaszkodva  a jelentkezők meglévő szakképzettségére – olyan szakembereket képezzünk,  akik megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek szociális szolgáltatások, valamint az ahhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások fejlesztésére és működtetésére, mind a közszektor, mind pedig a piaci és a nonprofit szektor keretében. A szakképzettség azoknak a szakembereknek nyújt speciális kompetenciákat, akik az általános érdekű szociális szolgáltatások területén, vagy az azokhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások területén a döntések előkészítésével, a szolgáltatások tervezésével, irányításával, szervezésével, vezetésével foglalkoznak. A szakemberek kompetenciái a szociális szolgáltatások, illetve a szociális szolgáltatásokat magukba foglaló komplex szolgáltatások területén alkalmazhatóak. A képzést elvégző szakemberek alkalmasak az igénybevevőre irányuló szociális, illetve más szolgáltatások koordinálására.  tovább a képzésre

9. Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak

Az iskolai szociális munka olyan professzionális, inter- és multidiszciplináris tevékenység, amely képes az egyének, családok, közösségek és intézmények problémáinak újszerű megoldására, innovatív szolgáltatások bevezetésére, az iskolai célkitűzések támogatására.  tovább a képzésre

10. Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A városfejlesztési szakemberek már a képzésük során felkészülnek a tagolt szociálpolitikai rendszerben végzendő munkára. Ehhez az szükséges, hogy a felülről lefelé működő szociális szakpolitika mellé a szubszidiaritás elvének megfelelően építkező elveket és gyakorlatokat is rendeljenek, a helyi szinttől az Európai Unió szintjéig. Megszerzett kompetenciáik révén e szakemberek hatékonyan tudnak közreműködni a helyi szociális tervezésben és fejlesztésben. A településfejlesztés komplex megközelítést kíván, melyben a fizikai környezet lehetőségeinek kihasználása a társadalmi jólét maximalizálásának érdekében történik. Az interdiszciplináris szemlélet hangsúlyos elem e képzés tantárgykínálatának kialakításában, középpontban a szociálpolitikával, mint a fejlesztési célok megvalósulásának kulcsával.  tovább a képzésre

11. Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak

A képzés a szépirodalomolvasás és kreatív írás segítő kapcsolat keretében való, személyiségfejlesztő célú, csoportterápiás struktúrájú alkalmazására készít föl, ami - a jelentkező eredeti szakmájától függően - pedagógiai, könyvtári, pasztorációs, büntetésvégrehajtási, szociális, addiktológiai, pszichológiai és pszichiátriai területeken egyaránt jól hasznosítható.  tovább a képzésre

Öt éves a biblioterapeuta képzés - interjú dr. Béres Judittal 

12. Kulturális projektmenedzser szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevők a továbbképzés során fejleszthessék képességeiket a következő területeken: alapnövelés, szponzoráció, kulturális marketing, sajtónyilvánosság, kommunikáció, kulturális lobbi és információs technológiák használata. A résztvevők kompetenciáinak fejlesztése, illetve a multi- és interdiszciplináris eljárástechnikák közvetítése biztosítják, hogy a kulturális projekttevékenységek eredményesebbek és színvonalasabbak legyenek.  tovább a képzésre

13. Munkavállalási tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A végzettség várható hasznosítási területei:

munkaügyi szervezet(ek) humán szolgáltató / tanácsadó cégek oktatási/képzési intézmények /  civil szervezetek / munkaerő-piaci szolgáltatók / ifjúsági irodák önkormányzatok nagyobb vállalatok humán erőforrás osztálya  tovább a képzésre

14. Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező szakirányú továbbképzési szak

A végzettek tevékenységei: rendezvények, ünnepélyek, delegációs programok, hazai és nemzetközi konferenciák, ceremóniák előkészítése, megszervezése és lebonyolítása.  tovább a képzésre

15. Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A végzettség várható hasznosítási területe:

a magán- vagy közszférában működő munkaadók emberi erőforrás szervezetei, tevékenységükben differenciált állami és magán HR szolgáltatók és tanácsadók, oktatási-képzési intézmények

tovább a képzésre

16. Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak

A Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a közösségfejlesztés hazai és nemzetközi hagyományaihoz kapcsolódva a részvételi demokrácia, a fenntartható, a környezetre érzékeny, komplexen értelmezett közösségi-társadalmi fejlődés előmozdítása érdekében, az egymás iránti tisztelet és elfogadás jegyében tevékenykednek. A közösségek képessé és erőssé tétele révén szolgálják a társadalmi méltányosság ügyét.  tovább a képzésre

17. Szaktárgyak oktatása német / német nemzetiségi nyelven szakirányú továbbképzési szak 

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket adjon a szaktárgyukat német/német nemzetiségi nyelven oktató tanárok számára. A szakmai tárgyak keretében a hallgatók a célnyelven megjelent szakirodalom feldolgozásán keresztül felfrissítik szaktárgyi ismereteiket és elsajátítják, ill. bővítik szakszókincsüket. A képzésen belül a legnagyobb hangsúlyt a szaktárgy idegen nyelven történő tanításával kapcsolatos metodikai-didaktikai kérdések kapják. A speciális szakmódszertan célja, hogy megismertesse a résztvevőket a szaktárgyi ismeretek és a szakszókincs idegen nyelven való tanulásának és tanításának lehetőségeivel, valamint olyan osztálytermi eljárásokkal az adott célnyelven. Cél továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a tantárgyspecifikus tananyagfejlesztés és a nem a tantárgy oktatásához készült szakmai anyagok didaktizálásának lehetőségeit is.   tovább a képzésre

18. Igazságügyi régészet szakirányú továbbképzési szak 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az állami tulajdonban lévő régészeti korú kulturális javak illegális feltárása, eltulajdonítása, kereskedelme megakadályozása érdekében magas szintű felkészültséggel rendelkeznek a régészettudomány, rendészettudomány, kriminalisztika, kriminológia, igazságügyi szakértés, valamint a közigazgatás és büntető eljárásjog általános ismeretanyagából.   tovább a képzésre

18. Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak 

A képzést olyan, tanári végzettséggel már rendelkezőknek ajánljuk, akik szakszerű tudást és jártasságot kívánnak szerezni a magyar nyelv és kultúra oktatásában, közvetítésében nem magyar anyanyelvűek számára – a közoktatásban, a felsőoktatásban, nyelviskolában, magántanárként; célnyelvi, forrásnyelvi, környezetnyelvi környezetben, illetve diaszpórában és/vagy szórványban.     tovább a képzésre

 

 

Rövid leírás

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az állami tulajdonban lévő régészeti korú kulturális javak illegális feltárása, eltulajdonítása, kereskedelme megakadályozása érdekében magas szintű felkészültséggel rendelkeznek a régészettudomány, rendészettudomány, kriminalisztika, kriminológia, igazságügyi szakértés, valamint a közigazgatás és büntető eljárásjog általános ismeretanyagából.

Képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az állami tulajdonban lévő régészeti korú kulturális javak illegális feltárása, eltulajdonítása, kereskedelme megakadályozása érdekében magas szintű felkészültséggel rendelkeznek a régészettudomány, rendészettudomány, kriminalisztika, kriminológia, igazságügyi szakértés, valamint a közigazgatás és büntető eljárásjog általános ismeretanyagából.

Megszerzett tudásuk és kompetenciájuk által képesek az ismeretek önálló elsajátítására, rendszerezésére és alkalmazására.

Elsajátított jogi tárgyú alapvető ismereteik által alkalmassá válnak tevékenységük jogszerű gyakorlására. Munkájuk megfelel a jogállamiságnak, védik a közérdeket és tiszteletben tartják az emberi jogokat. A munkájuk során tapasztaltak által hozzájárulhatnak joghézagok és jogi kiskapuk feltárásához, elősegítve ezzel olyan új jogszabályok alkotását, amelyek hatékonyan védik a közérdeket.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Levelező

Finanszírozás: Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 2 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: igazságügyi régészeti konzulens

Képzési jellemzők:

Képzési idő: 2 félév
Finanszírozási forma: Önköltséges
Képzési forma: Levelező munkarendű
Tantermi órák ideje: Havonta két napon (péntek és szombat), valamint egyszeri egy hetes terepgyakorlat a II. félévben.
Képzés indulása: 2021. szeptember
Képzés típusa: Szakirányú továbbképzés
Az oktatás nyelve: Magyar

Felvételi irányszám: 10-20 fő
Költségtérítés összege: 150.000 Ft/félév

Az Igazságügyi régészet szakirányú továbbképzési szak

képzési és kimeneti követelményei

  

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: igazságügyi régészet szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése angolul: juridical archaeology postgraduate specialisation programme

2. A szakirányú továbbképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: igazságügyi régészeti konzulens

A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: juridical archaeological consultant

3. A szakirányú továbbképzési szak besorolása:

3.1. képzési terület szerinti besorolása: társadalomtudomány képzési terület

3.2. a végzettségi szint besorolása:

o ISCED 1997 szerint: 5A

o ISCED 2011 szerint: 6

o az európai keretrendszer szerint: 6

o a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6

 

3.3. a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:

o ISCED 1997 szerint: 312

o ISCED-F 2013 szerint: 312

 

4. A felvétel feltétele(i):

a) Államtudományi vagy jogi képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél; vagy

b) történelem vagy régészet alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél; vagy

c) egyéb alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség esetén további feltétel művészettörténet mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

 

5. A képzési idő félévekben meghatározva: 2 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

7. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):

7.1. A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az állami tulajdonban lévő régészeti korú kulturális javak illegális feltárása, eltulajdonítása, kereskedelme megakadályozása érdekében magas szintű felkészültséggel rendelkeznek a régészettudomány, rendészettudomány, kriminalisztika, kriminológia, igazságügyi szakértés, valamint a közigazgatás és büntető eljárásjog általános ismeretanyagából.

Megszerzett tudásuk és kompetenciájuk által képesek az ismeretek önálló elsajátítására, rendszerezésére és alkalmazására. Elsajátított jogi tárgyú alapvető ismereteik által alkalmassá válnak tevékenységük jogszerű gyakorlására. Munkájuk megfelel a jogállamiságnak, védik a közérdeket és tiszteletben tartják az emberi jogokat. A munkájuk során tapasztaltak által hozzájárulhatnak joghézagok és jogi kiskapuk feltárásához, elősegítve ezzel olyan új jogszabályok alkotását, amelyek hatékonyan védik a közérdeket.

 

7.2. Szakmai kompetenciák:

Az igazságügyi régészeti konzulens

7.2.1. Tudása:

- tájékozott az igazságügyi régészet, az általános régészet, az általános és régészeti műemlékvédelem, a rendészettudomány és a kriminológia általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát;

- tájékozott a közigazgatási hatósági eljárás általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát;

- tájékozott a büntető eljárásjog általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát;

- tájékozott a kriminalisztika általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát;

- ismeri a régészeti felderítés és feltárás módszertanát;

- ismeri a régészeti muzeológia módszereit és feladatkörét, jó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik múzeumi és a tágabb örökségvédelmi munkáról;

- általános tájékozottsággal rendelkezik a régészet és az illegális műkincskereskedelem szakmai problémáiról;

- általános tájékozottsággal rendelkezik a közigazgatási jogalkalmazás területén;

- általános tájékozottsággal rendelkezik a büntető eljárásjog szakmai problémáiról és aktuális kihívásairól;

- általános tájékozottsággal rendelkezik a kriminalisztika szakmai problémáiról és aktuális kihívásairól;

- ismeri a főbb kapcsolódó szakértői területek alapvető ismereteit és vizsgálati módszereit;

- rendelkezik a munkája elvégzéséhez szükséges alapvető jogi tárgyú ismeretekkel;

- rendelkezik a jogforrások és a jogi fogalmak alapszintű ismeretével;

- ismeri a munkájához szükséges vonatkozó hatályos jogszabályokat;

- ismeri a jogértelmezési módszereket;

- ismeri az etikai normákat;

- ismeri a szakemberektől elvárható közlés retorikai és etikai alapkövetelményeit;

- ismeri a tudományos közlés formai és tartalmi követelményeit.

 

7.2.2. Képességei:

- képes a régészeti korú kulturális javak hozzávetőleges felismerésére és kormeghatározására;

- képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására;

- képes megoldási javaslatokat adni a régészeti, rendészettudományi, kriminológiai és kriminalisztikai kutatás, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggésbe hozható büntető és polgári jogi eljárások során felmerülő problémák értelmezésére, hatékonyan alkalmazza a tanulmányai során elsajátított problémamegoldó technikákat;

- képes felhasználni a régészet és a rendészettudomány rokon tudományterületeinek eredményeit;

- képes felhasználni a kriminalisztika rokon tudományterületeinek eredményeit;

- önállóan és tudatosan alkalmazza a szakmai problémának megfelelő interdiszciplináris módszereket, képes együttműködni régészekkel, természettudósokkal, rendőrökkel, határőrökkel, adóellenőrökkel és pénzügyőrökkel, antikváriusokkal stb.; szaktanácsadó specialistaként képes módszereit a képzésben megjelenő tudományterületek igényeinek és kérdésfeltevéseinek megfelelően alakítani;

- képes kritikusan elemezni az európai és Európán kívüli kulturális identitások múltbeli előzményeit és a múltképek jelenben gyökerező konstrukcióit;

- képes megfelelően alkalmazni az alapvető jogi terminológiákat;

- képes alapvető jogi ismereteinek széleskörű alkalmazására;

- képes értelmezni és alkalmazni a hatósági eljárás egyes jogintézményeit;

- megfelelően helyezi el a hatósági jogalkalmazást a közigazgatási tevékenységek között;

- képes az etikai normáknak megfelelően eljárni és etikus magatartást tanúsítani a jogi konfliktusokban;

- képes kritikusan gondolkodni, kritikus szemlélettel közelíteni a felmerülő problémákhoz;

- képes holisztikus szemlélettel közelíteni a felmerülő problémákhoz és azok megoldása érdekében interdiszciplináris tudásbázist alkalmazni;

- képes önállóan, befolyástól mentesen kialakítani a megszerzett tudásán alapuló véleményét;

- képes véleményét, szakmai álláspontját és alkalmazott módszereinek ismertetését a retorika és az etika főbb szabályainak megfelelően, logikusan, tényekkel alátámasztva, mások számára érthetően, írásban megfogalmazni és szóban előadni;

- tudatában van véleményének következményeivel és hatásával;

- képes kompetenciahatárainak felismerésére és betartására;

- képes a felmerülő dilemmákra, mások véleményére, érvelésére objektíven reagálni;

- képes felismerni és követni azokat a változásokat, amelyek hatással vannak munkájára.

 

Alkalmas továbbá régészeti korú kulturális javak alapvető felismerésére, hozzávetőleges kormeghatározására, a régészeti örökség védelmét szolgáló alapszintű szakértői jellegű tevékenység elvégzésére. Ismeri azokat az alapvető rendészettudományi, közigazgatási, büntető eljárásjogi előírásokat, eljárásokat és vonatkozó jogszabályokat, amelyek segítségével a rendőrség, határőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal és egyéb régészeti örökségvédelemmel érintett szervezetek, múzeumok, államigazgatási szervek régész és nem régész végzettségű munkatársaival együttműködve elősegíti a kulturális örökség hatékony védelmét. Bekapcsolódhat több országot érintő problémák megoldásába.

 

7.2.3. Attitűdje:

- céltudatos magatartással törekszik kulturális örökségi értékek megmentésére és megtartására;

- hitelesen közvetíti a társadalom számára a régészet, a rendészettudomány gondolkodásmódját és tudományos eredményeit;

- hitelesen közvetíti a kriminalisztika gondolkodásmódját és tudományos eredményeit;

- tudatosan képviseli az elsajátított tudományterületek alapvető nyelvi és kommunikációs normáit;

- mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét;

- magas fokú motivációval és elkötelezettséggel rendelkezik az emberiség kulturális örökségének megóvása és a következő korok számára való átadása iránt;

- tudatosan és kritikusan képviseli az európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi sokszínűség fontosságát, a kulturális örökség védelmére irányuló tevékenységeket a kulturális értékek illegális feltárásával, eltulajdonításával, kereskedelmével szemben;

- igénye van az Európán kívüli kultúrákra és kulturális örökségvédelmi tevékenységeikre vonatkozó ismereteinek továbbfejlesztésére;

- elkötelezett amellett, hogy munkáját a jogi normáknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze;

- általános, alapvető hatósági jogalkalmazói felkészültséggel rendelkezik;

- kész bekapcsolódni a nemzetközi szintű problémamegoldásba;

- elkötelezett amellett, hogy véleményét tudására és ismereteire alapozva fogalmazza meg;

- céltudatosan törekszik tudását a közérdek szolgálatába állítani;

- elkötelezett az emberi jogok, a közérdek és a jogállamiság mellett, felhívja a figyelmet a velük ellenkező tendenciákra;

- elkötelezett a holisztikus szemléletmód és az interdiszciplináris tudásbázis alkalmazása mellett;

- igénye van az önfejlesztésre, kész az új tudományos ismeretek és szakmai eredmények, módszerek, eljárások megismerésére, elsajátítására és alkalmazására.

 

Elhivatott abban, hogy az emberiség javára használja fel a holisztikus szemléletben és az interdiszciplináris tudásbázisban rejlő lehetőségeket. Témához kapcsolódó, legújabb és magas szintű ismeretei birtokában, interdiszciplináris műveltsége által hatékonyan képes részt venni a jogsértések elleni közös fellépésben és a kulturális javak védelmében.

 

7.2.4. Autonómiája és felelőssége:

- felelősséget érez Magyarország, Európa és a világ kulturális örökségének megőrzéséért;

- hatékonyan együttműködik a régészet és a rendészettudomány területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai közösségekkel;

- hatékonyan együttműködik a kriminalisztika és az igazságügyi szakértés területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai közösségekkel;

- felelősséget vállal magyar és idegen nyelvű szövegeiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek;

- munkája során kezdeményezi a nemzetközi szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel való kooperációt, szakértelméből fakadó kritikus tudatossággal működik közre a kulturális értékek védelmével foglalkozó intézményekkel és szervezetekkel;

- felelősen végzi munkáját, felelősen képviseli azon módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak autonómiáját, módszertani sajátosságait;

- alapvető jogi tárgyú ismeretei birtokában tudatosan a törvényességnek megfelelően jár el minden helyzetben;

- felhívja a figyelmet a munkája során tapasztalt anomáliákra;

- önálló jogértelmezés a hatósági eljárásjog területén;

- egyszerűbb, általánosabb jogkövetkezmények megállapítása önállóan;

- minden helyzetben és minden megnyilatkozásával felelősen képviseli azt a szakemberekből álló szűkebb és tágabb közösséget, amelynek tagja;

- mások véleményére, érvelésére etikusan reagál;

- minden helyzetben felelősen képviseli a holisztikus szemléletet és az interdiszciplinaritás jelentőségét;

- nyitott az új helyzetekhez kapcsolódó új megoldások kialakítására, elfogadására és alkalmazására.

 

8. A szakirányú továbbképzési szak szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

8.1. Muzeológia, örökségvédelem: 9 kredit

8.2. Az igazságügyi régészet jogi háttérismerete: 12 kredit

8.3. Kriminálarchaeológia, illegális műkincskereskedelem: 12 kredit

8.4. Régészeti anyagismeret: 15 kredit

8.5. Igazságügyi régészeti terepgyakorlat: 3 kredit

8.6. Szabadon választható ismeretek: 5 kredit

8.7. Szakdolgozat: 4 kreditFőbb témakörök:

Oktatott tárgyak:

 

I. félév

1. Muzeológia, 2. Régészeti örökségvédelem 1., 3. Büntető eljárásjog, 4. Közigazgatási hatósági eljárásjog, 5. Kriminálarchaeológia 1., 6. Illegális műkincskereskedelem 1., 7. Őskori régészet anyagismeret, 8. Antik régészet anyagismeret, 9. Római kori régészet anyagismeret

II. félév

1. Régészeti örökségvédelem 2., 2. Kriminalisztika, 3. Igazságügyi szakértés, 4. Kriminálarchaeológia 2., 5. Illegális műkincskereskedelem 2., 6. Népvándorlás kori régészet anyagismeret, 7. Középkori és kora újkori anyagi kultúra, anyagismeret, 8. Szabadon választható tárgyak

Igazságügyi régészeti terepgyakorlat (1 hét), Szakdolgozat

Záróvizsga: Szakdolgozat megvédése, 1. Komplex régészeti ismeretek (régészeti anyagismeret, terepmunka, kriminálarchaeológia, illegális műkincskereskedelem) és 2. Komplex jogi ismeretek (büntető eljárásjog, kriminalisztika).Felvételi irányszám: 10-20 fő

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Képzési idő: 2 félév

Finanszírozási forma: Önköltséges

Képzési forma: Levelező munkarendű

Tantermi órák ideje: Havonta két napon (péntek és szombat), valamint egyszeri egy hetes terepgyakorlat a II. félévben.

Képzés indulása: 2021. szeptember

Képzés típusa: Szakirányú továbbképzés

Az oktatás nyelve: Magyar

Jelentkezési határidő: 2021. július 15.

A felvétel feltétele

a) Államtudományi vagy jogi képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél; vagy

b) történelem vagy régészet alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél; vagy

c) egyéb alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség esetén további feltétel művészettörténet mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

 

A felvétel módja: pályázat (CV + diplomamásolat), melyeket a jelentkezési laphoz kell csatolni. 

 Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Történettudományi Intézet

Régészet Tanszék

http://regeszet.btk.pte.hu/  

Horváth-Zalavári Réka, ügyvivő szakértő, Régészet Tanszék (horvath-zalavari.reka@pte.hu)

Dr. Hudák Krisztina, szakfelelős (krisztigram@gmail.com)

Dr. Nagy Levente, tanszékvezető, Régészet Tanszék (nagy.levente@pte.hu)

Jelentkezés

Kérjük nyújtsa be Szakirányú továbbképzésre a jelentkezését az alábbi űrlap beküldésével. 


Kérjük, ellenőrizze a Felvételi információk fülön, hogy meg van-e hirdetve a kívánt képzés keresztféléves indulással.
pl. 123456789
pl. 0123456789
Neme
ÁLLANDÓ CÍM
Közterület jellege
ÉRTESÍTÉSI CÍM
Közterület jellege
Telefonszám típus
pl. 0036 50 5555555
Email cím
Kérjük, töltse fel diplomája másolatát pdf formátumban!
Legfeljebb 2 fájl.
64 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.
Kérjük, töltse fel szakmai önéletrajzát!
Csak egy fájl.
64 MB korlát.
Engedélyezett típusok: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Kérjük, töltse fel az adott képzéshez kért esetleges további dokumentumokat (lsd. a keresett képzés Felvételi információk menüjében)! (Pl. jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat, munkáltatói igazolás, nyelvvizsgabizonyítvány, stb.)
Legfeljebb 4 fájl.
64 MB korlát.
Engedélyezett típusok: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
CAPTCHA
Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
17 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.