Igazságügyi régészet szakirányú továbbképzési szak


Képzési idő
2 félév
Munkarend
Levelező

Képzési szint
Szakirányú továbbképzés
Képzésterület
Társadalomtudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat
 • Jelentkezés

Szakirányú továbbképzéseinkről

Nem csak mesterszakon vagy doktoranduszként lehet a korábban megszerzett tudást elmélyíteni. Szakmai specializálódásra, elmélyülésre - és nem mellékesen új szakképzettség megszerzésére - szolgálnak a szakirányú továbbképzések. Fejlődési, továbbtanulási lehetőséget kínálnak a diplomásoknak, messzemenően építenek a jelentkezők saját szakterületén szerzett szakmai tapasztalataira. Tematikájukkal jól alkalmazkodnak a gazdasági szféra igényeihez, reagálnak a munkaerőpiac gyors változásaira. Gyakorlatias tudásanyagot adnak a jelentkezőknek, az oktatói gárda pedig általában az adott terület elismert, sikeres szakembereiből áll.

Szakirányú továbbképzésben alap- vagy mesterfokozatot követően lehet részt venni. A képzés tematikája a korábban megszerzett tudásra épül, így szerezhető a választott területen mélyebb szaktudást biztosító végzettség. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.

A szakirányú továbbképzésekről a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben döntenek, azaz ők határozzák meg a felvételi feltételeit, határidejét, módját, az oktatás tantervét, tematikáját.

Angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

A négy féléves képzés során nagy hangsúlyt fektetünk fordítási gyakorlatra (EU-s szaknyelv, gazdasági szaknyelv, publicisztika, irodalmi és kreatív szövegek fordítása). Emellett a diákok elméleti és háttérismereteket is szereznek a fordítástudomány, az Európai Uniós szaknyelv, gazdasági és társadalomtudományi szaknyelv területén. Kulturális és nyelvi ismereteik gazdagítása lesz a cél azokon az órákon, ahol angol nyelvű országok kortárs, 21. századi társadalmi és kulturális eseményeivel és irodalmával ismerkednek. 

Az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai szakirányú továbbképzési szak

A cél olyan szakemberek képzése, továbbképzése, akik magas szinten ismerik az információk előállításának, keresésének és felhasználásának elméletét és gyakorlatát, továbbá akik ezen ismeretek birtokában képesek az információs műveltség ismeretanyagának oktatására mind a köz- és a felsőoktatásban, mind pedig a kultúraközvetítés bármely színterén.

Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (Pécs, Budapest)

A képzés a szépirodalomolvasás és kreatív írás segítő kapcsolat keretében való, személyiségfejlesztő célú, csoportterápiás struktúrájú alkalmazására készít föl, ami - a jelentkező eredeti szakmájától függően - pedagógiai, könyvtári, pasztorációs, büntetésvégrehajtási, szociális, addiktológiai, pszichológiai és pszichiátriai területeken egyaránt jól hasznosítható.

Francia-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Az oklevél birtokában az alábbi feladatok végezhetők

Írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás / Célnyelvi szövegalkotás / Szövegelemzésre forrásnyelven /  Filmfeliratok készítése /  Fordítások összehasonlító elemzése /  Kiadványszerkesztés / Terminológiai gyűjtemények készítése /  Fordítástámogató eszközök használata.

Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik nyitottak a kezdő pedagógus kezdeményezései iránt, fontosnak tartják, hogy a kezdő tanár megtalálja a személyiségéhez illeszkedő saját szakmai fejlődési útját.

Ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzési szak

Képzésünkre elsősorban azokat a közoktatásban- vagy könyvpiaci szférában dolgozó szakembereket várjuk, akik a gyerek- és ifjúségi irodalom robbanásszerű fejlődésével élőálló káoszban szeretnének eligazodni, valamint maguk is szívesen részt vesznek akár ifjúsági irodalmi szövegek vagy éppen kritikák írásában. Gyakorlatias és élményszerű képzésünkön szeretnének képet adni a műfaj és a kortárs jelenség történeti és elméleti hátteréről, a lassan körvonalazódó történeti és kortárs kánonok alakulásáról, szövegek értelmezéséről. A képzésen szívesen látunk minden olyan érdeklődőt, aki akár szülőként, akár olvasóként kapcsolatba került a gyerek- és ifjúsági irodalommal, és most szeretné rendszerezni, bővíteni és elmélyíteni a tudását. 

Igazságügyi régészet szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az állami tulajdonban lévő régészeti korú kulturális javak illegális feltárása, eltulajdonítása, kereskedelme megakadályozása érdekében magas szintű felkészültséggel rendelkeznek a régészettudomány, rendészettudomány, kriminalisztika, kriminológia, igazságügyi szakértés, valamint a közigazgatás és büntető eljárásjog általános ismeretanyagából.

Irodalmi szerkesztő és kritikus szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja a kortárs irodalmi intézményrendszer szakembereinek sokoldalú, gyakorlatorientált képzése. A képzés során a hallgatók elsajátíthatják a különböző műfajú (szépirodalom, non-fiction) szövegek szerkesztési stratégiáit, megismerkednek az irodalmi kritika működésmódjával, valamint átfogó képet kapnak a könyves szakma intézményeinek működésmódjáról, a kortárs irodalmi nyilvánosság alakulásáról.

Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak

Az iskolai szociális munka olyan professzionális, inter- és multidiszciplináris tevékenység, amely képes az egyének, családok, közösségek és intézmények problémáinak újszerű megoldására, innovatív szolgáltatások bevezetésére, az iskolai célkitűzések támogatására.

 Klinikai szakpszichológus szakirányú szakképzés

A képzésben való részvétel feltételei

 • egyetemi MA fokozatú pszichológus diploma, illetve a korábbi öt éves képzésben megszerzett pszichológus egyetemi diploma
 • klinikai (és/vagy mentálhigiéniai), egészségügyi teljes idejű, de legalább heti 20 órás munkaviszony igazolása függetlenül attól, hogy állami-, magán- vagy voluntáris (nonprofit) szektorban tevékenykedik
 • szakmai önéletrajz
 • az alábbi tesztmódszerekkel kapcsolatos jártasság: MAWI vagy MAWGYI, MMPI, Rorschach-próba

Írásbeli felvételit tesznek azok, akik a jelentkezés feltételeként szolgáló tesztdiagnosztikai jártasságot nem tudják igazolni.

 • megkezdett önismereti pszichoterápiás tapasztalatszerzés a kiképző terapeuták regiszterében szereplő terapeutától.  tovább a képzésre 
Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak

Célunk, hogy – támaszkodva  a jelentkezők meglévő szakképzettségére – olyan szakembereket képezzünk,  akik megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek szociális szolgáltatások, valamint az ahhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások fejlesztésére és működtetésére, mind a közszektor, mind pedig a piaci és a nonprofit szektor keretében. A szakképzettség azoknak a szakembereknek nyújt speciális kompetenciákat, akik az általános érdekű szociális szolgáltatások területén, vagy az azokhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások területén a döntések előkészítésével, a szolgáltatások tervezésével, irányításával, szervezésével, vezetésével foglalkoznak. A szakemberek kompetenciái a szociális szolgáltatások, illetve a szociális szolgáltatásokat magukba foglaló komplex szolgáltatások területén alkalmazhatóak. A képzést elvégző szakemberek alkalmasak az igénybevevőre irányuló szociális, illetve más szolgáltatások koordinálására.

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik pedagógus képesítéssel rendelkeznek.

Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak

A Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a közösségfejlesztés hazai és nemzetközi hagyományaihoz kapcsolódva a részvételi demokrácia, a fenntartható, a környezetre érzékeny, komplexen értelmezett közösségi-társadalmi fejlődés előmozdítása érdekében, az egymás iránti tisztelet és elfogadás jegyében tevékenykednek. A közösségek képessé és erőssé tétele révén szolgálják a társadalmi méltányosság ügyét.

Kulturális projektmenedzser szakirányú továbbképzési szak 

A szakirányú továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevők a továbbképzés során fejleszthessék képességeiket a következő területeken: alapnövelés, szponzoráció, kulturális marketing, sajtónyilvánosság, kommunikáció, kulturális lobbi és információs technológiák használata. A résztvevők kompetenciáinak fejlesztése, illetve a multi- és interdiszciplináris eljárástechnikák közvetítése biztosítják, hogy a kulturális projekttevékenységek eredményesebbek és színvonalasabbak legyenek.

Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak

A képzést olyan, tanári végzettséggel már rendelkezőknek ajánljuk, akik szakszerű tudást és jártasságot kívánnak szerezni a magyar nyelv és kultúra oktatásában, közvetítésében nem magyar anyanyelvűek számára – a közoktatásban, a felsőoktatásban, nyelviskolában, magántanárként; célnyelvi, forrásnyelvi, környezetnyelvi környezetben, illetve diaszpórában és/vagy szórványban.

Mentálhigiéné és közösségi segítés szakirányú továbbképzési szak

A hallgató képes saját kompetenciahatárainak biztos ismeretében adekvát és eredményes beavatkozásokra, szükség esetén továbbirányításra, a mentálhigiénés és egészségfejlesztő tevékenység folytatása során más szakterületekkel kapcsolatba kerülve az együttműködésre.

Olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Az oklevél birtokában az alábbi feladatok végezhetők:

Írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás / Célnyelvi szövegalkotás / Szövegelemzésre forrásnyelven /  Filmfeliratok készítése /  Fordítások összehasonlító elemzése /  Kiadványszerkesztés / Terminológiai gyűjtemények készítése /  Fordítástámogató eszközök használata.

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzések

Olyan hallgató jelentkezését várjuk, aki fontosnak tartja szakmai munkájában a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák figyelembevételét, és magáévá teszi a méltányosság szemléletét, valamint törekszik a széles körű szakmai együttműködésre, a problémahelyzetek nyitott és elemző megközelítésére.

Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező szakirányú továbbképzési szak 

A végzettek tevékenységei: rendezvények, ünnepélyek, delegációs programok, hazai és nemzetközi konferenciák, ceremóniák előkészítése, megszervezése és lebonyolítása.

Reflektív addiktológiai szociális segítés szakirányú továbbképzési szak

A reflektív felépülési szakember különböző közösségi környezetekben dolgozhat, legyen szó konzultációról, rehabilitációról vagy támogató szolgálatról. Feladataik sokfélék, annak függvényében konkretizálódnak, hogy milyen környezetben működnek. Gyakran találkoznak olyan gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel és családokkal, ahol többféle probléma jelentkezik párhuzamosan, mint például mentális betegségek és addikció, fogyatékosság és foglalkoztatás, vagy például iskolai problémák és pályaválasztási tanácsadás iránti igény. A reflektív felépülési szakembernek fel kell ismernie ezeket a problémákat annak érdekében, hogy megfelelő konzultációs és támogató tevékenységet tudjon végezni.

Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak és pedagógus szakvizsga

A résztvevők ismerkedjenek meg a cigány nemzetiségi oktatásra vonatkozó oktatáspolitikával, a magyarországi oktatási rendszerben a cigány népismeret helyével, tantárgyként, tanórán kívüli tevékenységként, hangsúlyozva a törvényi szabályozás ideológiai stratégiáit.

Sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja olyan sportpszichológiai szakpszichológusok képzése, akik megalapozott tudással rendelkeznek a sportpszichológia elméleti, gyakorlati és módszertani hátteréről, felkészültek a sportpszichológiai feladatok megtervezésére, szervezésére, irányítására, ellátására és értékelésére.

Szaktárgyak oktatása német / német nemzetiségi nyelven szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket adjon a szaktárgyukat német/német nemzetiségi nyelven oktató tanárok számára. A szakmai tárgyak keretében a hallgatók a célnyelven megjelent szakirodalom feldolgozásán keresztül felfrissítik szaktárgyi ismereteiket és elsajátítják, ill. bővítik szakszókincsüket. A képzésen belül a legnagyobb hangsúlyt a szaktárgy idegen nyelven történő tanításával kapcsolatos metodikai-didaktikai kérdések kapják. A speciális szakmódszertan célja, hogy megismertesse a résztvevőket a szaktárgyi ismeretek és a szakszókincs idegen nyelven való tanulásának és tanításának lehetőségeivel, valamint olyan osztálytermi eljárásokkal az adott célnyelven. Cél továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a tantárgyspecifikus tananyagfejlesztés és a nem a tantárgy oktatásához készült szakmai anyagok didaktizálásának lehetőségeit is.

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon végző hallgatók alkalmasak lesznek a szervezetek humánerőforrás-gazdálkodásának fejlesztő, koordináló és irányító feladatainak szakszerű ellátására, a munkaerővel kapcsolatos toborzási, kiválasztási, értékelési és munkavállalással kapcsolatos feladatainak tervezésére és kivitelezésére, valamint elsősorban a személyes kapcsolatteremtésre és szakmai kompetenciákra épülő karrier- és munkatanácsadási folyamatok megtervezésére és fenntartására.

Szociális segítők gyakorlatvezető mentora szakirányú továbbképzési szak

A szociális segítők mentora szakirányú képzés célja, hogy a képzésben részt vevők korábbi elméleti és gyakorlati ismereteit újrastrukturálja, melynek következtében a Szociális munka (BA, MA), a Szociálpedagógia (BA, MA) és a Szociálpolitika (MA) képzésben részt vevő gyakornokok terepgyakorlatának-, munkaalapú tanulásának irányítása hatékonyabban valósuljon meg, továbbá támogatni kívánja a mentorok szakmai személyiségének, önhatékonyságának fejlődését.

Tanulásmódszertan szakirányú továbbképzési szak

Az élethosszig tartó tanulás egyre elterjedtebbé és szükségesebbé válásával, a munkaerőpiac gyors változásával egyre inkább a tanulás képessége válik az alkalmazkodás és sikeresség zálogává. Ez a tanulás felfogásában és segítségében egy olyan változást eredményez, ahol a hangsúly a tartalmi elemekről (hard skills: megtanulni valamit) egyre inkább a folyamatelemekre (soft skills: pl. megtanulni tanulni) tevődik át. Ezzel párhuzamosan a tanulással kapcsolatos pszichológiai és pedagógia elméletek és gyakorlatok is változnak.

A képzés hozzájárulhat a közoktatásban, már régóta esedékes általános iskolai napközik és tanulószobák átalakításának folyamatához új szempontokkal és az átalakításban aktívan résztvevő pedagógusok szemléletformálásával.

  Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

  A városfejlesztési szakemberek már a képzésük során felkészülnek a tagolt szociálpolitikai rendszerben végzendő munkára. Ehhez az szükséges, hogy a felülről lefelé működő szociális szakpolitika mellé a szubszidiaritás elvének megfelelően építkező elveket és gyakorlatokat is rendeljenek, a helyi szinttől az Európai Unió szintjéig. Megszerzett kompetenciáik révén e szakemberek hatékonyan tudnak közreműködni a helyi szociális tervezésben és fejlesztésben. A településfejlesztés komplex megközelítést kíván, melyben a fizikai környezet lehetőségeinek kihasználása a társadalmi jólét maximalizálásának érdekében történik. Az interdiszciplináris szemlélet hangsúlyos elem e képzés tantárgykínálatának kialakításában, középpontban a szociálpolitikával, mint a fejlesztési célok megvalósulásának kulcsával.  

  Rövid leírás

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az állami tulajdonban lévő régészeti korú kulturális javak illegális feltárása, eltulajdonítása, kereskedelme megakadályozása érdekében magas szintű felkészültséggel rendelkeznek a régészettudomány, rendészettudomány, kriminalisztika, kriminológia, igazságügyi szakértés, valamint a közigazgatás és büntető eljárásjog általános ismeretanyagából..


   

  Képzés célja

  olyan szakemberek képzése, akik az állami tulajdonban lévő régészeti korú kulturális javak illegális feltárása, eltulajdonítása, kereskedelme megakadályozása érdekében felkészültséggel rendelkeznek a régészettudomány, kriminalisztika, kriminológia, valamint a közigazgatás és büntető eljárásjog általános ismeretanyagából.

  Megszerzett tudásuk és kompetenciájuk által képesek az ismeretek önálló elsajátítására, rendszerezésére és alkalmazására. Elsajátított jogi tárgyú alapvető ismereteik által alkalmassá válnak tevékenységük jogszerű gyakorlására. A munkájuk során tapasztaltak által hozzájárulhatnak joghézagok és jogi kiskapuk feltárásához, elősegítve ezzel olyan új jogszabályok alkotását, amelyek hatékonyan védik a közérdeket.

  Alkalmasak régészeti korú kulturális javak alapvető felismerésére, hozzávetőleges kormeghatározására, a régészeti örökség védelmét szolgáló alapszintű szakértői jellegű tevékenység elvégzésére. Ismerik azokat az alapvető közigazgatási, büntető eljárásjogi előírásokat, eljárásokat és vonatkozó jogszabályokat, amelyek segítségével a rendőrség, határőrség, Nemzeti Adó és Vámhivatal és egyéb régészeti örökségvédelemmel érintett szervezetek, múzeumok, államigazgatási szervek régész és nem régész végzettségű munkatársaival együttműködve elősegítik a kulturális örökség hatékony védelmét. Bekapcsolódhatnak több országot érintő problémák megoldásába.

  Elhivatottak abban, hogy az emberiség javára használják fel a holisztikus szemléletben és az interdiszciplináris tudásbázisban rejlő lehetőségeket. Témához kapcsolódó, legújabb ismereteik birtokában, interdiszciplináris műveltségük által hatékonyan képesek részt venni a jogsértések elleni közös fellépésben és a kulturális javak védelmében.

  Képzés nyelve: Magyar

  Képzési forma: Levelező

  Költségtérítés összege: 250.000 Ft / félév részletfizetési lehetőséggel

  Finanszírozás: Önköltséges

  Képzés indulása: Szeptemberi indulás

  A képzés időtartama: 2 félév

  Képzés helyszíne(i): Pécs

  Oklevélben szereplő képzettség neve: igazságügyi régészeti konzulens

  Képzési jellemzők:

  A szakirányú továbbképzési szak megnevezése angolul

  • juridical archaeology postgraduate specialisation programme

  A szakképzettség angol nyelvű megnevezése

  • juridical archaeological consultant

  A szakirányú továbbképzési szak besorolása

  • képzési terület szerinti besorolása
   • társadalomtudomány képzési terület
  • a végzettségi szint besorolása
   • ISCED 1997 szerint: 5A
   • ISCED 2011 szerint: 6
   • az európai keretrendszer szerint: 6
   • a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6
  • a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása
   • ISCED 1997 szerint: 312
   • ISCED-F 2013 szerint: 312

  Konzultációs gyakoriság

  • tantermi órák havonta két napon (péntek és szombat)
  • egyszeri egy hetes terepgyakorlat a II. félévben

  A SZAKMAI KOMPETENCIÁK

  Tudás

  • tájékozott az igazságügyi régészet, az általános régészet, az általános és régészeti műemlékvédelem, a rendészettudomány és a kriminológia általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát
  • tájékozott a közigazgatási hatósági eljárás általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát
  • tájékozott a büntető eljárásjog általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát
  • tájékozott a kriminalisztika általános ismeretanyagában, ismeri annak módszertanát, legfontosabb szakkifejezéseit és szakirodalmát
  • ismeri a régészeti felderítés és feltárás módszertanát
  • ismeri a régészeti muzeológia módszereit és feladatkörét, jó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik múzeumi és a tágabb örökségvédelmi munkáról
  • általános tájékozottsággal rendelkezik a régészet és az illegális műkincskereskedelem szakmai problémáiról
  • általános tájékozottsággal rendelkezik a közigazgatási jogalkalmazás területén
  • általános tájékozottsággal rendelkezik a büntető eljárásjog szakmai problémáiról és aktuális kihívásairól
  • általános tájékozottsággal rendelkezik a kriminalisztika szakmai problémáiról és aktuális kihívásairól
  • ismeri a főbb kapcsolódó szakértői területek alapvető ismereteit és vizsgálati módszereit
  • rendelkezik a munkája elvégzéséhez szükséges alapvető jogi tárgyú ismeretekkel
  • rendelkezik a jogforrások és a jogi fogalmak alapszintű ismeretével
  • ismeri a munkájához szükséges vonatkozó hatályos jogszabályokat
  • ismeri a jogértelmezési módszereket
  • ismeri az etikai normákat
  • ismeri a szakemberektől elvárható közlés retorikai és etikai alapkövetelményeit
  • ismeri a tudományos közlés formai és tartalmi követelményeit

  Képességei

  • képes a régészeti korú kulturális javak hozzávetőleges felismerésére és kormeghatározására;
  • képes az információk, érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására;
  • képes megoldási javaslatokat adni a régészeti, rendészettudományi, kriminológiai és kriminalisztikai kutatás, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggésbe hozható büntető és polgári jogi eljárások során felmerülő problémák értelmezésére, hatékonyan alkalmazza a tanulmányai során elsajátított problémamegoldó technikákat;
  • képes felhasználni a régészet és a rendészettudomány rokon tudományterületeinek eredményeit;
  • képes felhasználni a kriminalisztika rokon tudományterületeinek eredményeit;
  • önállóan és tudatosan alkalmazza a szakmai problémának megfelelő interdiszciplináris módszereket, képes együttműködni régészekkel, természettudósokkal, rendőrökkel, határőrökkel, adóellenőrökkel és pénzügyőrökkel, antikváriusokkal stb.; szaktanácsadó specialistaként képes módszereit a képzésben megjelenő tudományterületek igényeinek és kérdésfeltevéseinek megfelelően alakítani;
  • képes kritikusan elemezni az európai és Európán kívüli kulturális identitások múltbeli előzményeit és a múltképek jelenben gyökerező konstrukcióit;
  • képes megfelelően alkalmazni az alapvető jogi terminológiákat;
  • képes alapvető jogi ismereteinek széleskörű alkalmazására;
  • képes értelmezni és alkalmazni a hatósági eljárás egyes jogintézményeit;
  • megfelelően helyezi el a hatósági jogalkalmazást a közigazgatási tevékenységek között;
  • képes az etikai normáknak megfelelően eljárni és etikus magatartást tanúsítani a jogi konfliktusokban;
  • képes kritikusan gondolkodni, kritikus szemlélettel közelíteni a felmerülő problémákhoz;
  • képes holisztikus szemlélettel közelíteni a felmerülő problémákhoz és azok megoldása érdekében interdiszciplináris tudásbázist alkalmazni;
  • képes önállóan, befolyástól mentesen kialakítani a megszerzett tudásán alapuló véleményét;
  • képes véleményét, szakmai álláspontját és alkalmazott módszereinek ismertetését a retorika és az etika főbb szabályainak megfelelően, logikusan, tényekkel alátámasztva, mások számára érthetően, írásban megfogalmazni és szóban előadni;
  • tudatában van véleményének következményeivel és hatásával;
  • képes kompetenciahatárainak felismerésére és betartására;
  • képes a felmerülő dilemmákra, mások véleményére, érvelésére objektíven reagálni;
  • képes felismerni és követni azokat a változásokat, amelyek hatással vannak munkájára.

  Alkalmas továbbá régészeti korú kulturális javak alapvető felismerésére, hozzávetőleges kormeghatározására, a régészeti örökség védelmét szolgáló alapszintű szakértői jellegű tevékenység elvégzésére. Ismeri azokat az alapvető rendészettudományi, közigazgatási, büntető eljárásjogi előírásokat, eljárásokat és vonatkozó jogszabályokat, amelyek segítségével a rendőrség, határőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal és egyéb régészeti örökségvédelemmel érintett szervezetek, múzeumok, államigazgatási szervek régész és nem régész végzettségű munkatársaival együttműködve elősegíti a kulturális örökség hatékony védelmét. Bekapcsolódhat több országot érintő problémák megoldásába.

  Attitűdje

  • céltudatos magatartással törekszik kulturális örökségi értékek megmentésére és megtartására
  • hitelesen közvetíti a társadalom számára a régészet, a rendészettudomány gondolkodásmódját és tudományos eredményeit
  • hitelesen közvetíti a kriminalisztika gondolkodásmódját és tudományos eredményeit
  • tudatosan képviseli az elsajátított tudományterületek alapvető nyelvi és kommunikációs normáit
  • mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét
  • magas fokú motivációval és elkötelezettséggel rendelkezik az emberiség kulturális örökségének megóvása és a következő korok számára való átadása iránt
  • tudatosan és kritikusan képviseli az európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi sokszínűség fontosságát, a kulturális örökség védelmére irányuló tevékenységeket a kulturális értékek illegális feltárásával, eltulajdonításával, kereskedelmével szemben
  • igénye van az Európán kívüli kultúrákra és kulturális örökségvédelmi tevékenységeikre vonatkozó ismereteinek továbbfejlesztésére
  • elkötelezett amellett, hogy munkáját a jogi normáknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze
  • általános, alapvető hatósági jogalkalmazói felkészültséggel rendelkezik
  • kész bekapcsolódni a nemzetközi szintű problémamegoldásba
  • elkötelezett amellett, hogy véleményét tudására és ismereteire alapozva fogalmazza meg
  • céltudatosan törekszik tudását a közérdek szolgálatába állítani
  • elkötelezett az emberi jogok, a közérdek és a jogállamiság mellett, felhívja a figyelmet a velük ellenkező tendenciákra
  • elkötelezett a holisztikus szemléletmód és az interdiszciplináris tudásbázis alkalmazása mellett
  • igénye van az önfejlesztésre, kész az új tudományos ismeretek és szakmai eredmények, módszerek, eljárások megismerésére, elsajátítására és alkalmazására

  Elhivatott abban, hogy az emberiség javára használja fel a holisztikus szemléletben és az interdiszciplináris tudásbázisban rejlő lehetőségeket. Témához kapcsolódó, legújabb és magas szintű ismeretei birtokában, interdiszciplináris műveltsége által hatékonyan képes részt venni a jogsértések elleni közös fellépésben és a kulturális javak védelmében.

  Autonómiája és felelőssége

  • felelősséget érez Magyarország, Európa és a világ kulturális örökségének megőrzéséért
  • hatékonyan együttműködik a régészet és a rendészettudomány területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai közösségekkel
  • hatékonyan együttműködik a kriminalisztika és az igazságügyi szakértés területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai közösségekkel
  • felelősséget vállal magyar és idegen nyelvű szövegeiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek
  • munkája során kezdeményezi a nemzetközi szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel való kooperációt, szakértelméből fakadó kritikus tudatossággal működik közre a kulturális értékek védelmével foglalkozó intézményekkel és szervezetekkel
  • felelősen végzi munkáját, felelősen képviseli azon módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak autonómiáját, módszertani sajátosságait
  • alapvető jogi tárgyú ismeretei birtokában tudatosan a törvényességnek megfelelően jár el minden helyzetben
  • felhívja a figyelmet a munkája során tapasztalt anomáliákra
  • önálló jogértelmezés a hatósági eljárásjog területén
  • egyszerűbb, általánosabb jogkövetkezmények megállapítása önállóan
  • minden helyzetben és minden megnyilatkozásával felelősen képviseli azt a szakemberekből álló szűkebb és tágabb közösséget, amelynek tagja
  • mások véleményére, érvelésére etikusan reagál
  • minden helyzetben felelősen képviseli a holisztikus szemléletet és az interdiszciplinaritás jelentőségét
  • nyitott az új helyzetekhez kapcsolódó új megoldások kialakítására, elfogadására és alkalmazására


  Főbb témakörök:

  A szakirányú továbbképzési szak szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül

  • muzeológia, örökségvédelem: 9 kredit
  • az igazságügyi régészet jogi háttérismerete: 12 kredit
  • kriminálarchaeológia, illegális műkincskereskedelem: 12 kredit
  • régészeti anyagismeret: 15 kredit
  • igazságügyi régészeti terepgyakorlat: 3 kredit
  • szabadon választható ismeretek: 5 kredit
  • szakdolgozat: 4 kredit

  Oktatott tárgyak

  • I. félév
   • Muzeológia
   • Régészeti örökségvédelem I
   • Büntető eljárásjog
   • Közigazgatási hatósági eljárásjog
   • Kriminálarchaeológia I
   • Illegális műkincskereskedelem I
   • Őskori régészet anyagismeret
   • Antik régészet anyagismeret
   • Római kori régészet anyagismeret
  • II. félév
   • Régészeti örökségvédelem II
   • Kriminalisztika
   • Igazságügyi szakértés
   • Kriminálarchaeológia II
   • Illegális műkincskereskedelem II
   • Népvándorlás kori régészet anyagismeret
   • Középkori és kora újkori anyagi kultúra, anyagismeret
   • Szabadon választható tárgyak
  • Igazságügyi régészeti terepgyakorlat (1 hét), Szakdolgozat

  Záróvizsga

  • Szakdolgozat megvédése
  • Komplex régészeti ismeretek (régészeti anyagismeret, terepmunka, kriminálarchaeológia, illegális műkincskereskedelem)
  • Komplex jogi ismeretek (büntető eljárásjog, kriminalisztika).


  A képzés tanterve
  Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

  Jelentkezési határidő
  2024. augusztus 15.

  A szak felvételének feltétele

  rendészettudományi, hadtudományi, államtudományi, jogtudományi területen vagy művészettörténetből, történelemből vagy régészetből szerzett legalább alapfokozatú diploma

  A felvétel módja

  • pályázat (CV + diplomamásolat), melyeket a jelentkezési laphoz (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) kell csatolni. 

  A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 10 fő) esetén indul!  Kapcsolat

  Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

  7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

  Facebook
  Instagram
  YouTube

  Történettudományi Intézet

  Régészet Tanszék

  Horváth-Zalavári Réka, ügyvivő szakértő | horvath-zalavari.reka@pte.hu
  Dr. Hudák Krisztina, szakfelelős | krisztigram@gmail.com
  Dr. Nagy Levente, tanszékvezető | nagy.levente@pte.hu

  Jelentkezés

  Szakirányú továbbképzésünkre az alábbi űrlap beküldésével tud jelentkezni: 


  példa: 123456789
  példa: 0123456789
  Neme

  ÁLLANDÓ CÍM
  Állandó cím - Közterület jellege

  ÉRTESÍTÉSI CÍM
  Értesítési cím - Közterület jellege
  Telefonszám típus
  Email cím
  példa: 123456789
  Kérjük, töltse fel diplomája másolatát pdf formátumban!
  Legfeljebb 2 fájl.
  64 MB korlát.
  Engedélyezett típusok: pdf.
  Kérjük, töltse fel szakmai önéletrajzát!
  Csak egy fájl.
  64 MB korlát.
  Engedélyezett típusok: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
  Kérjük, töltse fel az adott képzéshez kért esetleges további dokumentumokat (lsd. a keresett képzés Felvételi információk menüjében)! (Pl. jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat, munkáltatói igazolás, nyelvvizsgabizonyítvány, stb.)
  Legfeljebb 4 fájl.
  64 MB korlát.
  Engedélyezett típusok: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
  CAPTCHA
  Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
  13 + 1 =
  A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.