Korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadás mesterszak


Képzési idő
4 félév
Munkarend
Levelező

Képzési szint
Mesterképzés/MA/MSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

A mesterképzésekről általában

A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer második felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a doktori képzésben való részvételre. Két fajtája létezik: az ún. diszciplináris (azaz tanári szakképzettséget nem adó), és a tanári mesterképzés. A mesterképzésben szerzett szakképzettség meghatározott munkakörök betöltésére jogosít.

A diszciplináris mesterszakon megszerzendő kreditek száma 120,  képzési idő 4 félév. A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga(áka)t a mesterképzések képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

A mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Master of Arts (rövidítve: MA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport-, és természettudományok területén Master of Sciences (rövidítve: MSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább alapfokozatú, illetőleg korábban szerzett főiskolai v. egyetemi szintű oklevél.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • „régi", főiskolai v. egyetemi rendszerben szerzett diplomával rendelkezők
 • „új", bolognai rendszerben szerzett alapképzési (BA) diplomával rendelkezők

az adott mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben (KKK, 18/2016. EMMI rendelet) meghatározottak szerint.

A felvétel feltétele

 • az adott mesterszakra előírt szakon szerzett felsőfokú oklevél (diploma)
 • olyan diplomák esetén, melyeket nem lehet az adott mesterszakra teljes kreditbeszámítással elfogadni kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgálni, hogy a jelentkező rendelkezik-e a szükséges előtanulmányokkal

A legtöbb MA szak szakirányokra oszlik, ami a további specializálódást is segíti.

Felvételi eljárás és pontszámítás a diszciplináris mesterképzési szakokon

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

A korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó szakember 0-6 éves korú, fejlődési nehézséggel élő gyermekkel és családjaikkal foglalkozik. A gyermekkori fejlődéssel kapcsolatos szakértelmet felhasználva támogatja a kisgyermekek szükségletalapú szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó egyszerre tölt be koordináló és mentálhigiénés támogató szerepet.

Képzés célja

olyan korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó szakemberek képzése, akik tájékozottak a kora gyermekkori intervenció átfogó rendszerét érintő elméleti, módszertani és mentálhigiénés szemléletű gyakorlati tudástartalmakban. Ismereteik birtokában képesek nyomon követni a 0-6 éves gyermek fejlődését, felismerni az eltérő fejlődésmenet tényét és támogatásának szükségességét, feltárni a támogatás lehetséges módjait, megszervezni és monitorozni az intervenciós ellátás folyamatát. A fejlődési nehézséggel küzdő gyermekek családjaik számára hiteles tájékoztatást, mentálhigiénés támogatást tudnak nyújtani, elősegítik a szülői kompetenciák kibontakozását és a családok aktív részvételét a gyermek intervenciós ellátásában. Kulcsszemélyként képesek, a gyermeket és családját az ellátó rendszerben navigálni, biztosítva a társágazatok képviselői, valamint a szakember-kliens közti összehangolt működést és hatékony kommunikációt.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Levelező

Költségtérítés összege: 300.000 Ft / félév

Finanszírozás: Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • levelező munkarendben szemeszterenként havonta egy alkalommal 2 nap (péntek-szombat)

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.Főbb témakörök:

Pszichológia 20-40 kredit

 • fejlődéslélektani ismeretek
 • mentálhigiénés ismeretek
 • módszertani és pszichometriai ismeretek

Társadalomtudomány 8-12 kredit

 • szociálpolitikai ismeretek
 • jogtudományi ismeretek
 • etikai ismeretek

Neveléstudományi és gyógypedagógia 16-20 kredit

 • csecsenő és kisgyermeknevelési ismeretek
 • gyógypedagógiai ismeretek

A kora gyermekkori intervenciós ellátást érintő interdiszciplináris területek 20-24 kredit

 • kora gyermekkori intervenciós ismeretek
 • intervenciós tanácsadás ismeretek

SZAKMAI GYAKORLAT

60 órás (összesen 10 kredit) külső intézményben eltöltött terepgyakorlat, (1) egészségügyi vagy szociális és (2) oktatási ágazathoz tartozó intézményben. A szakmai terepgyakorlatok minden esetben kísérő szemináriumokkal együtt kerülnek meghirdetésre, belső egyetemi mentorálás kíséretében. A külső intézményben ellátható feladatokat szakmai tutorálás mellet végzik. A terepgyakorlat részei hospitálás, esetkövetés, esetvezetés, a gyermek állapotának és környezetének felmérése, team-munka, együttműködés társágazatok képviselőivel. A terepmunka teljesítési követelménye: esettanulmány. Felvételi irányszám: 10<20

Felvételi követelmények: szóbeli felvételi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

 A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pszichológia, szociális munka, a gyógypedagógia, a szociálpedagógia, a csecsemő-és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus, a konduktor alapképzési szakok, valamint az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakiránya.

Egyéb diploma a szakra nem fogadható el.


A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli felvételi vizsgabizottság előtt zajlik, melyen a felvételiző motivációját, érdeklődését, valamint korábbi BA tanulmányaira alapozott kisgyermekkorral kapcsolatos alapvető szakterületi elméleti és gyakorlati ismeretei és tapasztalatait mérik fel.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, legfeljebb 45 pont), a felvételi vizsgapontok (legfeljebb 45 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10 pont) összese ad.

A szakon 4 többletpont adható kiemelkedő, adott/kisgyermekkori szakterületen végzett szakmai tevékenységért (előadás tartása 2 pont, megjelent v. megjelenés alatt álló publikáció 2 pont).Elhelyezkedési területek

Pedagógia szakszolgálatok, korai fejlesztő központok, gyermek egészségügyi intézmények, kisgyermekkori fejlődést és nevelést támogató non-profit és alapítványi szervezetek.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Pszichológia Intézet

Intézeti honlap: pszichologia.pte.hu