Néprajz alapszak


Képzési idő
6 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Alapképzés/BA/BSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés.

A megszerzendő kreditek száma legalább 180, a képzési idő 6 félév (szociális munka szakon 6+1). Az alapképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Bachelor of Arts (rövidítve: BA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport- és természettudományok területén Bachelor of Sciences (rövidítve: BSc).

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség és egy emelt szintű érettségi az adott szakra megadott vizsgatárgyak egyikéből.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek:

 • az érettségivel rendelkezők (ha emelt szinttel nem rendelkezik, érdemes megfontolni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga - FFSZV - lehetőségét)
 • illetve azon DIPLOMÁSOK, akik előző diplomájuktól eltérő tudományterületen tanulnának tovább. SZÁMUKRA ALTERNATÍV PONTSZÁMÍTÁS LEHETSÉGES. Bővebben a  diplomás pontszámításról ITT!

 

TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉST JAVASOLJUK!

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás
Képzés célja

néprajz alapszakos bölcsészek képzése, akik ismerik a néprajztudomány, az európai etnológia és a kulturális antropológia alapjait. Cél továbbá a saját és mások kultúráját megértő, a szűkebb és tágabb közösségek kulturális identitását alakítani képes, mások kultúrájával szemben toleráns szakemberek képzése, akik jártasak a kultúrakutatásban, a kulturális antropológiában, képesek a kultúra működési sajátszerűségeit a múltban és a jelenben megérteni és értelmezni. Elméleti ismereteken túl rendelkeznek a néprajzi gyűjtési és a muzeológiai gyakorlatok, az adatkezelés, az archiválás valamint a terepkutatás módszereinek ismereteivel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

Miért a néprajz? Mert hallgatóink olyan szakemberekké válhatnak, akik a társadalom- és kultúrakutatás elméleti és gyakorlati kérdéseiben jártasan képesek a múltbeli és jelenkori magyar és európai, valamint Európán kívüli társadalmak kultúráját, mindennapi életének jelenségeit elemezni, értelmezni. Mindezzel a speciális tudással kutatóként, oktatóként, muzeológusként, szakértőként is el tudnak helyezkedni akadémiai, egyetemi intézményeknél, nonprofit és állami szervezeteknél.

Miért Pécs? Azon kívül, hogy a város gyönyörű? Mert a képzési programban amellett, hogy a magyar néprajzi kánonnal, a „magyar népi kultúrával” behatóan megismerkedhetnek, az ország más tanszékeivel összevetve nagyon hangsúlyos szerepet kap az Európán kívüli népek (főleg Ázsia és Ausztrália, Óceánia), valamint a modern magyar társadalom kérdéseivel foglalkozó kulturális antropológia is. Azért, mert kis tanszékünkön sok fiatal, dinamikus, ám nemzetközileg is elismert kutató dolgozik, és igazán figyelünk egymásra, személyre szabott oktatás, tehetséggondozás folyik. Hallgatóink sikerrel szerepelnek tudományos fórumokon, és megállják helyüket végzés után is a tudományos és a civil szférában is.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali Levelező

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: néprajz alapszakos bölcsész

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: szemeszterenként maximum két hét, továbbá egyéni konzultációs rend egyeztetésével.

 

Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: nincs v. felvételi elbeszélgetés

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK/MEGJEGYZÉS:

A szak a tudósképzés keretében kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra (szakkollégiumi és TDK-szereplés, PhD-program), amelyben nagy sikereket mutathat fel.

 

 

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSEINEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • néprajz MA
 • kulturális örökség tanulmányok MA
 • dokumentumfilm-rendező művész MA

 

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:

 • horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2 horvát nyelvvizsgával)
 • osztatlan tanárképzés, hon- és népismeret tanár szakkal egyéb szak társítva

 

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.Főbb témakörök:

-    általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, művelődéstörténet, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 16-22 kredit;

-    a néprajzhoz kapcsolódó társadalom- és bölcsészettudományi alapozó ismeretek 20-30 kredit;

-    néprajzi szakmai ismeretek (a magyar és összehasonlító néprajz nagy témakörei) 80-100 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret a néprajz területéről, amelynek kreditértéke 50 kredit.

 

Szakmai gyakorlat: a szakmai gyakorlat egyrészt néprajzi gyűjtés hazai vagy határon túli terepeken, másrészt a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott, a szakmuzeológiai ismeretek megszerzését követően két, egyenként 150 órás múzeumi szakmai gyakorlat helytörténeti gyűjteményben, szakmúzeumban vagy országos (történeti) múzeumban.Szakirányok, specializációk:

kultúra, vallás, ökológiaÖsztöndíjak:

Tanszékünknek négy néprajz/kulturális antropológia tanszékkel van bliaterális Erasmus kapcsolata:

 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, Kolozsvár - http://www.neprajztanszek.ro

 • Ösztöndíjas helyek száma: 4
 • ösztöndíj időtartama: összesen 24 hónap (hallgatónként átlagosan 6)

 

Department of Estonian and Comparative Folklore, University of Tartu (Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond)
http://www.ut.ee/folk/index.php/en

 • Ösztöndíjas helyek száma: 2
 • ösztöndíj időtartama: összesen 22 hónap (hallgatónként átlagosan 11)

 

Ludwig-Uhland-Institute für Empirische Kulturwissenschaft, Eberhard Karls Universität, Tübingen - http://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/wirtschafts-und-sozialwissenschaftliche-fakultaet/faecher/empirische-kulturwissenschaft.html

 • Ösztöndíjas helyek száma: 2
 • ösztöndíj időtartama: összesen 10 hónap (hallgatónként átlagosan 5)

 

Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Ljubljana (Odelek zs etnologijo in kulturo antropologijo, Univerza v Ljubljani) - http://etnologija.etnoinfolab.org/sl

 • Ösztöndíjas helyek száma: 2
 • ösztöndíj időtartama: összesen 18 hónap (hallgatónként átlagosan 9)


Felvételi irányszám: 5<10 fő

Felvételi követelmények: emelt szintű érettségi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Önköltséges képzés esetén a képzés ára: 275.000 Ft / félév

 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy földrajz vagy társadalomismeret vagy angol nyelv vagy arab nyelv vagy francia nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv. Kettőt kell választani, legalább egy emelt szinten teljesítendő

 

Előző évek ponthatárai

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ANA

392

n.i.

n.i.

425

290

350

321

318

310

ANK

240

n.i.

n.i.

425

290

350

321

318

310

ALA

380

n.i.

n.i.

n.i.

320

314

300

376

280

ALK

240

n.i.

n.i.

n.i.

320

314

300

376

280Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahelyek: művelődési házak, múzeumok, közoktatási intézmények és művészeti iskolák, helyi és regionális civil szervezetek, kulturális és művelődési egyesületek, alapítványok, társaságok, nyomtatott és elektronikus média, helyi erőforrásokat menedzselő projektek, önkormányzatok, kistérségi társulások, a kulturális örökségvédelem helyi és regionális intézményei.

Tipikus munkakörök: múzeumi asszisztens, kutató asszisztens, kulturális és művelődésszervező, kulturális örökségvédelmi asszisztens, múzeumi segédmunkatárs.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu

 

Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék

7624 Pécs, Rókus u. 2. M épület

Tanszéki honlap: http://neprajz.btk.pte.hu