Tanulásmódszertani tanácsadó szakirányú továbbképzési szak


Képzési idő
2 félév
Munkarend
Levelező

Képzési szint
Szakirányú továbbképzés
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Jelentkezés

Szakirányú továbbképzéseinkről

Nem csak mesterszakon vagy doktoranduszként lehet a korábban megszerzett tudást elmélyíteni. Szakmai specializálódásra, elmélyülésre - és nem mellékesen új szakképzettség megszerzésére - szolgálnak a szakirányú továbbképzések. Fejlődési, továbbtanulási lehetőséget kínálnak a diplomásoknak, messzemenően építenek a jelentkezők saját szakterületén szerzett szakmai tapasztalataira. Tematikájukkal jól alkalmazkodnak a gazdasági szféra igényeihez, reagálnak a munkaerőpiac gyors változásaira. Gyakorlatias tudásanyagot adnak a jelentkezőknek, az oktatói gárda pedig általában az adott terület elismert, sikeres szakembereiből áll.

Szakirányú továbbképzésben alap- vagy mesterfokozatot követően lehet részt venni. A képzés tematikája a korábban megszerzett tudásra épül, így szerezhető a választott területen mélyebb szaktudást biztosító végzettség. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.

A szakirányú továbbképzésekről a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben döntenek, azaz ők határozzák meg a felvételi feltételeit, határidejét, módját, az oktatás tantervét, tematikáját.

Angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

A négy féléves képzés során nagy hangsúlyt fektetünk fordítási gyakorlatra (EU-s szaknyelv, gazdasági szaknyelv, publicisztika, irodalmi és kreatív szövegek fordítása). Emellett a diákok elméleti és háttérismereteket is szereznek a fordítástudomány, az Európai Uniós szaknyelv, gazdasági és társadalomtudományi szaknyelv területén. Kulturális és nyelvi ismereteik gazdagítása lesz a cél azokon az órákon, ahol angol nyelvű országok kortárs, 21. századi társadalmi és kulturális eseményeivel és irodalmával ismerkednek. 

Az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai szakirányú továbbképzési szak

A cél olyan szakemberek képzése, továbbképzése, akik magas szinten ismerik az információk előállításának, keresésének és felhasználásának elméletét és gyakorlatát, továbbá akik ezen ismeretek birtokában képesek az információs műveltség ismeretanyagának oktatására mind a köz- és a felsőoktatásban, mind pedig a kultúraközvetítés bármely színterén.

Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (Pécs, Budapest)

A képzés a szépirodalomolvasás és kreatív írás segítő kapcsolat keretében való, személyiségfejlesztő célú, csoportterápiás struktúrájú alkalmazására készít föl, ami - a jelentkező eredeti szakmájától függően - pedagógiai, könyvtári, pasztorációs, büntetésvégrehajtási, szociális, addiktológiai, pszichológiai és pszichiátriai területeken egyaránt jól hasznosítható.  

Öt éves a biblioterapeuta képzés - interjú dr. Béres Judittal 

Francia-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Az oklevél birtokában az alábbi feladatok végezhetők

Írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás / Célnyelvi szövegalkotás / Szövegelemzésre forrásnyelven /  Filmfeliratok készítése /  Fordítások összehasonlító elemzése /  Kiadványszerkesztés / Terminológiai gyűjtemények készítése /  Fordítástámogató eszközök használata.

Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik nyitottak a kezdő pedagógus kezdeményezései iránt, fontosnak tartják, hogy a kezdő tanár megtalálja a személyiségéhez illeszkedő saját szakmai fejlődési útját.

Ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzési szak

Képzésünkre elsősorban azokat a közoktatásban- vagy könyvpiaci szférában dolgozó szakembereket várjuk, akik a gyerek- és ifjúségi irodalom robbanásszerű fejlődésével élőálló káoszban szeretnének eligazodni, valamint maguk is szívesen részt vesznek akár ifjúsági irodalmi szövegek vagy éppen kritikák írásában. Gyakorlatias és élményszerű képzésünkön szeretnének képet adni a műfaj és a kortárs jelenség történeti és elméleti hátteréről, a lassan körvonalazódó történeti és kortárs kánonok alakulásáról, szövegek értelmezéséről. A képzésen szívesen látunk minden olyan érdeklődőt, aki akár szülőként, akár olvasóként kapcsolatba került a gyerek- és ifjúsági irodalommal, és most szeretné rendszerezni, bővíteni és elmélyíteni a tudását. 

Igazságügyi régészet szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az állami tulajdonban lévő régészeti korú kulturális javak illegális feltárása, eltulajdonítása, kereskedelme megakadályozása érdekében magas szintű felkészültséggel rendelkeznek a régészettudomány, rendészettudomány, kriminalisztika, kriminológia, igazságügyi szakértés, valamint a közigazgatás és büntető eljárásjog általános ismeretanyagából.

Irodalmi szerkesztő és kritikus szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja a kortárs irodalmi intézményrendszer szakembereinek sokoldalú, gyakorlatorientált képzése. A képzés során a hallgatók elsajátíthatják a különböző műfajú (szépirodalom, non-fiction) szövegek szerkesztési stratégiáit, megismerkednek az irodalmi kritika működésmódjával, valamint átfogó képet kapnak a könyves szakma intézményeinek működésmódjáról, a kortárs irodalmi nyilvánosság alakulásáról.

Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak

Az iskolai szociális munka olyan professzionális, inter- és multidiszciplináris tevékenység, amely képes az egyének, családok, közösségek és intézmények problémáinak újszerű megoldására, innovatív szolgáltatások bevezetésére, az iskolai célkitűzések támogatására.

 Klinikai szakpszichológus szakirányú szakképzés

A képzésben való részvétel feltételei

 • egyetemi MA fokozatú pszichológus diploma, illetve a korábbi öt éves képzésben megszerzett pszichológus egyetemi diploma
 • klinikai (és/vagy mentálhigiéniai), egészségügyi teljes idejű, de legalább heti 20 órás munkaviszony igazolása függetlenül attól, hogy állami-, magán- vagy voluntáris (nonprofit) szektorban tevékenykedik
 • szakmai önéletrajz
 • az alábbi tesztmódszerekkel kapcsolatos jártasság: MAWI vagy MAWGYI, MMPI, Rorschach-próba

Írásbeli felvételit tesznek azok, akik a jelentkezés feltételeként szolgáló tesztdiagnosztikai jártasságot nem tudják igazolni.

 • megkezdett önismereti pszichoterápiás tapasztalatszerzés a kiképző terapeuták regiszterében szereplő terapeutától.  tovább a képzésre 
Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak

Célunk, hogy – támaszkodva  a jelentkezők meglévő szakképzettségére – olyan szakembereket képezzünk,  akik megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek szociális szolgáltatások, valamint az ahhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások fejlesztésére és működtetésére, mind a közszektor, mind pedig a piaci és a nonprofit szektor keretében. A szakképzettség azoknak a szakembereknek nyújt speciális kompetenciákat, akik az általános érdekű szociális szolgáltatások területén, vagy az azokhoz kapcsolódó komplex szolgáltatások területén a döntések előkészítésével, a szolgáltatások tervezésével, irányításával, szervezésével, vezetésével foglalkoznak. A szakemberek kompetenciái a szociális szolgáltatások, illetve a szociális szolgáltatásokat magukba foglaló komplex szolgáltatások területén alkalmazhatóak. A képzést elvégző szakemberek alkalmasak az igénybevevőre irányuló szociális, illetve más szolgáltatások koordinálására.

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik minden pedagógus képesítéssel rendelkeznek.

Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak

A Közösségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik a közösségfejlesztés hazai és nemzetközi hagyományaihoz kapcsolódva a részvételi demokrácia, a fenntartható, a környezetre érzékeny, komplexen értelmezett közösségi-társadalmi fejlődés előmozdítása érdekében, az egymás iránti tisztelet és elfogadás jegyében tevékenykednek. A közösségek képessé és erőssé tétele révén szolgálják a társadalmi méltányosság ügyét.

Kulturális projektmenedzser szakirányú továbbképzési szak 

A szakirányú továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevők a továbbképzés során fejleszthessék képességeiket a következő területeken: alapnövelés, szponzoráció, kulturális marketing, sajtónyilvánosság, kommunikáció, kulturális lobbi és információs technológiák használata. A résztvevők kompetenciáinak fejlesztése, illetve a multi- és interdiszciplináris eljárástechnikák közvetítése biztosítják, hogy a kulturális projekttevékenységek eredményesebbek és színvonalasabbak legyenek.

Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak

A képzést olyan, tanári végzettséggel már rendelkezőknek ajánljuk, akik szakszerű tudást és jártasságot kívánnak szerezni a magyar nyelv és kultúra oktatásában, közvetítésében nem magyar anyanyelvűek számára – a közoktatásban, a felsőoktatásban, nyelviskolában, magántanárként; célnyelvi, forrásnyelvi, környezetnyelvi környezetben, illetve diaszpórában és/vagy szórványban.

Mentálhigiéné és közösségi segítés szakirányú továbbképzési szak

A hallgató képes saját kompetenciahatárainak biztos ismeretében adekvát és eredményes beavatkozásokra, szükség esetén továbbirányításra, a mentálhigiénés és egészségfejlesztő tevékenység folytatása során más szakterületekkel kapcsolatba kerülve az együttműködésre.

Olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Az oklevél birtokában az alábbi feladatok végezhetők:

Írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás / Célnyelvi szövegalkotás / Szövegelemzésre forrásnyelven /  Filmfeliratok készítése /  Fordítások összehasonlító elemzése /  Kiadványszerkesztés / Terminológiai gyűjtemények készítése /  Fordítástámogató eszközök használata.

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzések

Olyan hallgató jelentkezését várjuk, aki fontosnak tartja szakmai munkájában a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák figyelembevételét, és magáévá teszi a méltányosság szemléletét, valamint törekszik a széles körű szakmai együttműködésre, a problémahelyzetek nyitott és elemző megközelítésére.

Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező szakirányú továbbképzési szak 

A végzettek tevékenységei: rendezvények, ünnepélyek, delegációs programok, hazai és nemzetközi konferenciák, ceremóniák előkészítése, megszervezése és lebonyolítása.

Reflektív addiktológiai szociális segítés szakirányú továbbképzési szak

A reflektív felépülési szakember különböző közösségi környezetekben dolgozhat, legyen szó konzultációról, rehabilitációról vagy támogató szolgálatról. Feladataik sokfélék, annak függvényében konkretizálódnak, hogy milyen környezetben működnek. Gyakran találkoznak olyan gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel és családokkal, ahol többféle probléma jelentkezik párhuzamosan, mint például mentális betegségek és addikció, fogyatékosság és foglalkoztatás, vagy például iskolai problémák és pályaválasztási tanácsadás iránti igény. A reflektív felépülési szakembernek fel kell ismernie ezeket a problémákat annak érdekében, hogy megfelelő konzultációs és támogató tevékenységet tudjon végezni.

Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak és pedagógus szakvizsga

A résztvevők ismerkedjenek meg a cigány nemzetiségi oktatásra vonatkozó oktatáspolitikával, a magyarországi oktatási rendszerben a cigány népismeret helyével, tantárgyként, tanórán kívüli tevékenységként, hangsúlyozva a törvényi szabályozás ideológiai stratégiáit.

Sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja olyan sportpszichológiai szakpszichológusok képzése, akik megalapozott tudással rendelkeznek a sportpszichológia elméleti, gyakorlati és módszertani hátteréről, felkészültek a sportpszichológiai feladatok megtervezésére, szervezésére, irányítására, ellátására és értékelésére.

Szaktárgyak oktatása német / német nemzetiségi nyelven szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket adjon a szaktárgyukat német/német nemzetiségi nyelven oktató tanárok számára. A szakmai tárgyak keretében a hallgatók a célnyelven megjelent szakirodalom feldolgozásán keresztül felfrissítik szaktárgyi ismereteiket és elsajátítják, ill. bővítik szakszókincsüket. A képzésen belül a legnagyobb hangsúlyt a szaktárgy idegen nyelven történő tanításával kapcsolatos metodikai-didaktikai kérdések kapják. A speciális szakmódszertan célja, hogy megismertesse a résztvevőket a szaktárgyi ismeretek és a szakszókincs idegen nyelven való tanulásának és tanításának lehetőségeivel, valamint olyan osztálytermi eljárásokkal az adott célnyelven. Cél továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a tantárgyspecifikus tananyagfejlesztés és a nem a tantárgy oktatásához készült szakmai anyagok didaktizálásának lehetőségeit is.

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon végző hallgatók alkalmasak lesznek a szervezetek humánerőforrás-gazdálkodásának fejlesztő, koordináló és irányító feladatainak szakszerű ellátására, a munkaerővel kapcsolatos toborzási, kiválasztási, értékelési és munkavállalással kapcsolatos feladatainak tervezésére és kivitelezésére, valamint elsősorban a személyes kapcsolatteremtésre és szakmai kompetenciákra épülő karrier- és munkatanácsadási folyamatok megtervezésére és fenntartására.

Szociális segítők gyakorlatvezető mentora szakirányú továbbképzési szak

A szociális segítők mentora szakirányú képzés célja, hogy a képzésben részt vevők korábbi elméleti és gyakorlati ismereteit újrastrukturálja, melynek következtében a Szociális munka (BA, MA), a Szociálpedagógia (BA, MA) és a Szociálpolitika (MA) képzésben részt vevő gyakornokok terepgyakorlatának-, munkaalapú tanulásának irányítása hatékonyabban valósuljon meg, továbbá támogatni kívánja a mentorok szakmai személyiségének, önhatékonyságának fejlődését.

Tanulásmódszertan szakirányú továbbképzési szak

Az élethosszig tartó tanulás egyre elterjedtebbé és szükségesebbé válásával, a munkaerőpiac gyors változásával egyre inkább a tanulás képessége válik az alkalmazkodás és sikeresség zálogává. Ez a tanulás felfogásában és segítségében egy olyan változást eredményez, ahol a hangsúly a tartalmi elemekről (hard skills: megtanulni valamit) egyre inkább a folyamatelemekre (soft skills: pl. megtanulni tanulni) tevődik át. Ezzel párhuzamosan a tanulással kapcsolatos pszichológiai és pedagógia elméletek és gyakorlatok is változnak.

A képzés hozzájárulhat a közoktatásban, már régóta esedékes általános iskolai napközik és tanulószobák átalakításának folyamatához új szempontokkal és az átalakításban aktívan résztvevő pedagógusok szemléletformálásával.

  Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

  A városfejlesztési szakemberek már a képzésük során felkészülnek a tagolt szociálpolitikai rendszerben végzendő munkára. Ehhez az szükséges, hogy a felülről lefelé működő szociális szakpolitika mellé a szubszidiaritás elvének megfelelően építkező elveket és gyakorlatokat is rendeljenek, a helyi szinttől az Európai Unió szintjéig. Megszerzett kompetenciáik révén e szakemberek hatékonyan tudnak közreműködni a helyi szociális tervezésben és fejlesztésben. A településfejlesztés komplex megközelítést kíván, melyben a fizikai környezet lehetőségeinek kihasználása a társadalmi jólét maximalizálásának érdekében történik. Az interdiszciplináris szemlélet hangsúlyos elem e képzés tantárgykínálatának kialakításában, középpontban a szociálpolitikával, mint a fejlesztési célok megvalósulásának kulcsával.  

  Rövid leírás

  A képzés hozzájárulhat a közoktatásban már régóta esedékes általános iskolai napközik és tanulószobák átalakításának folyamatához új szempontokkal és az átalakításban aktívan résztvevő pedagógusok szemléletformálásával.


   

  Képzés célja

  Az élethosszig tartó tanulás egyre elterjedtebbé és szükségesebbé válásával, a munkaerőpiac gyors változásával egyre inkább a tanulás képessége válik az alkalmazkodás és sikeresség zálogává. Ez a tanulás felfogásában és segítésében egy olyan változást eredményez, ahol a hangsúly a tartalmi elemekről (hard skills; megtanulni valamit) egyre inkább a folyamatelemekre (soft skills; pl. megtanulni tanulni) tevődik át. Ezzel párhuzamosan a tanulással kapcsolatos pszichológiai és pedagógiai elméletek és gyakorlatok is változnak.

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik járatosak a tanulás biopszichoszociális természetében és ebből a tudásukból fakadóan képesek hatékony, egyéni tanulási stratégiák és hálózatos gondolkodás kialakításában támogatni klienseiket. Élményszerű, önismereti tudás birtokában képesek átformálni a tanulással kapcsolatos attitűdöt és képesek tudományosan megalapozott, hatékony eszközökkel támogatni a tanulást. 

  A megszerezhető végzettség birtokában a tanulásmódszertani szakemberek életkortól (iskoláskortól időskorig), demográfiai és pszichológiai jellemzőktől függetlenül tudják segíteni klienseiket abban, hogy önállóbb és hatékonyabb tanulóvá vagy a hatékony tanulást lehetővé tévő facilitátorokká váljanak. 

  A képzés szükségessége

  Az élethosszig tartó tanulás egyre elterjedtebbé és szükségesebbé válásával, a munkaerőpiac gyors változásával egyre inkább a tanulás képessége válik az alkalmazkodás és sikeresség zálogává. Ez a tanulás felfogásában és segítésében egy olyan változást eredményez, ahol a hangsúly a tartalmi elemekről (hard skills; megtanulni valamit) egyre inkább a folyamatelemekre (soft skills; pl. megtanulni tanulni) tevődik át. Ezzel párhuzamosan a tanulással kapcsolatos pszichológiai és pedagógiai elméletek és gyakorlatok is változnak. Újra teret hódít az az egészleges megközelítés, ahol a tanulást befolyásoló rendszerek közül a biológiai, a pszichológiai és a társas-társadalmi hatások együttesen kerülnek figyelembe vételre és az általános érvényű tudományos elméletek mellett azok személyre szabott megvalósítása is egyre nagyobb hangsúlyt kap. 

  A képzés által megjelenő szakemberek hatása a felsőoktatási lemorzsolódás prevenciójaként is tekinthető, mivel az alacsonyabb oktatási szinteken való intervenció eredményeképpen az egyetemeknek már jelentősen felkészültebb és a tanulással kapcsolatos hozzáállás szempontjából tudatosabb hallgatókkal lesz lehetősége foglalkozni. 

  A képzés hozzájárulhat a közoktatásban már régóta esedékes általános iskolai napközik és tanulószobák átalakításának folyamatához új szempontokkal és az átalakításban aktívan résztvevő pedagógusok szemléletformálásával. 

  A jelenlegi szakértői gyakorlat egyik kimeneteként egyre nagyobb mértékben jelen van  javaslatként a tanulásmódszertani megsegítés, amely teljesülését akadályozza az ilyen irányú végzettséggel és/vagy ismeretekkel rendelkező szakemberek teljes hiánya. A képzés ezen a területen is hiánypótló ismeretanyaggal és jogosultsággal ruházza fel a végzett hallgatókat. 

  A képzés elvégzésével a hallgatók képessé válnak arra, hogy a közoktatási rendszer különböző helyszínein a rendszer által le nem fedett szükségletekre válaszokat ajánljanak, az egyéni tanulási folyamatokat megtámogatják, az egyéni erősségek és nehézségek feltárásával és a kompenzációs lehetőségek kialakításával közbe tudnak avatkozni. 

  Képzés nyelve: Magyar

  Képzési forma: Levelező

  Költségtérítés összege: 275.000 Ft / félév részletfizetési lehetőséggel

  Finanszírozás: Önköltséges

  Képzés indulása: Szeptemberi indulás

  A képzés időtartama: 2 félév

  Képzés helyszíne(i): Pécs

  Oklevélben szereplő képzettség neve: Tanulásmódszertani tanácsadó (Learning-methodology Consultant)

  Képzési jellemzők:

  A szakirányú továbbképzés megnevezése angol nyelven 

  • Learning-methodology Consultant Training

    A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése angol nyelven

  • Learning-methodology Consultant

  A szakirányú továbbképzés besorolása 

  • képzési terület szerint
   • bölcsészettudomány képzési terület
  • a végzettségi szint szerinti besorolás
   • ISCED 1997
    • alapképzési és mesterképzési szint esetén egyaránt 5A
   • ISCED 2011
    • alapképzési szint esetén 6, mesterképzési szint esetén 7
   •  az európai keretrendszer (EKKR)
    • alapképzési szint esetén 6, mesterképzési szint esetén 7
   • a magyar képesítési keretrendszer (MKKR)
    • alapképzési szint esetén 6, mesterképzési szint esetén 7
  • a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása
   • ISCED 1997
    • 312
   • ISCED-F 2013
    • 312

  Képzési idő

  • 2 félév, 60 kredit

  Konzultációs gyakoriság

  • tantermi órák kéthetente egy napon (összesen 8 alkalommal mindkét félév során péntek vagy szombati napokon)
  • az első és utolsó konzultációs alkalommal péntek és szombati napokon, az egyik ezek körül terepgyakorlat, melyre mindkét félévben sor kerül

  A SZAKMAI KOMPETENCIÁK

  Tudás

  • ismeri, érti és saját szakterületén alkalmazza a tanuláselméleti és kommunikációs modelleket és a tapasztalati tanulás folyamatát
  • ismeri, érti és saját szakterületén alkalmazza a reflexív és önreflexív gondolkodást
  • ismeri és érti a tanulási hatékonyságnövelés lehetőségeit és tengelyeit. 
  • ismeri és érti a kreatív gondolkodás és a rendszergondolkodás jellemzőit és folyamatát
  • ismeri és érti a szövegfeldolgozás és a szövegalkotás folyamatát. 
  • ismeri és érti a számítógéppel segített szövegértés és szövegfeldolgozásban rejlő lehetőséget, annak felhasználását és eszközeit. 
  • ismeri, érti és saját szakterületén alkalmazza a pályaorientációs modelleket
  • tisztában van a kliensei korosztályos, tanulással összefüggő pszichológiai jellemzőivel, alkalmazza az alapvető csoportdinamikai elképzeléseket
  • ismeri és érti a szerep fogalmát és működését, felhasználási lehetőségeit
  • korszerű és alapos interdiszciplináris (pszichológiai, pedagógiai,) tudással rendelkezik az iskolában előforduló atipikus működésekről, a beavatkozás lehetőségeiről
  • ismeri a tudományos írásmű elkészítéséhez szükséges kutatómunka sajátosságait
  • ismeri a tudományos írásmű műfajait, típusait, felépítését, szerkezetét

  Képesség

  • képes komplex módon látni és kezelni a tanulás jelenségét
  • képes hatékony kommunikációs technikákat alkalmazni
  • képes egy szöveg feldolgozásának teljes folyamatát átlátni és tanítani
  • képes felmérni, hogy adott keretek milyen változást tesznek reálisan tervezhetővé, ez alapján tervezni és támogatni a tanulás folyamatát
  • képes változatos, korszerű, egyéni igények alapján átgondolt tanulásmódszertani eszköztár adekvát használatára
  •  képes az idegrendszeri működés és személyes motivációk alapján való kompenzatórikus lehetőségek feltérképezésére és kialakítására, a hálózatos gondolkodás és a problémamegoldó gondolkodás támogatására
  • képes céljai eléréséhez mozgásos, dramatikus tevékenységeket alkalmazni
  • képes csoportdinamika differenciált észlelésére és a helyzetek hatékony felismerésére
  • képes adekvátan alkalmazni a különböző tanárszerepeket az adott helyzetben
  • képes a jó gyakorlatok értelmezésén és elemzésén keresztül hatékony és méltányos oktatási és nevelési környezet és folyamat megtervezésére, kivitelezésére és értékelésére

  Attitűd

  • a fejlesztési célokhoz használt tartalmakra eszközként tekint a készségek és attitűdök formálásához
  • értéknek vallja, hogy az általa választott módszerekkel példát ad, ami az egyik leglényegesebb eszköze is egyben
  • fontosnak tartja az autonómiát és az önmotivációt mint a tanulás motorjait
  • tisztában van azzal, hogy az élmények a tanulás legfontosabb eszközei és hordozói
  • szakmailag nyitott az új megközelítésekre és eszközökre, jelen van benne a folytonos szakmai megújulás igénye
  • jellemző rá a kooperáció, aktívan keresi a szinergiák kiépítésének lehetőségeit
  • a jó gyakorlatokon és az azokra adott reflexiókon keresztül aktívan építi attitűdjét

  Autonómia és felelősség

  • innovatív szakmai facilitátor a saját közösségében
  • rendszerszinten látja és kezeli a tanulással kapcsolatos problémákat
  • felelősséget vállal cselekvési tervek felállításában és megvalósításában
  • szinergikus módon működteti a tanulásszervezés folyamatát
  • képviseli az élethosszig tartó tanulás fontosságát
  • értékként és erőforrásként tekint az emberi sokszínűségre


  Főbb témakörök:

  Oktatott tárgyak

  • csoportdinamika, kurzustervezés, tanácsadás alapjai 12 kredit
   • csapatépítés, önismeret
   • tanácsadói szerep és szemlélet
  • tanulás biológiai, pszichológiai, pedagógia és gyógypedagógiai alapjai 15 kredit
   • koncentrációfejlesztés
   • atipikus a tipikus tanulás
   • gondolkodási módok
   • tanulási technikák, tartományok
  • tanulásmódszertani szaktanácsadó szakmai törzsanyag 15 kredit
  • a tanulás feltételei
   • idő- és energiamenedzsment
   • tanulástámogatás- és szervezés
   • szövegekkel való komplex munka és ennek eszközei
  • terepgyakorlatok 8 kredit
   • egy-egy Projektnap múzeumi környezetben
   • terepgyakorlati nap speciális pedagógiai igényű gyermekek között.
   • önálló foglalkozások megtervezése és megtartása szakmai támogatás és reflexiós feldolgozás mellett
  • szakdolgozat 10 kredit


  Felvételi irányszám: 12<25 fő

  Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

  A jelentkezés határideje
  2024. augusztus 15.

  A szak felvételének feltétele

  • bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél
  • felvételi elbeszélgetés a jelentkezési számok függvényében

  A felvétel módja

  • jelentkezni a honlapunkról nyíló jelentkezési lappal (lsd. szakleírás Jelentkezés fül) lehet, mely mellé kérünk csatolni oklevélmásolatot és CV

  A képzés csak a megfelelő jelentkezői létszám (min. 12 fő) esetén indul!  Elhelyezkedési területek

  A képzés/szolgáltatás célcsoportja

  Mindezek alapján egy újszerű szerepkör hiánya körvonalazódik, amely az alábbi színtereken tevékenykedő szakemberek számára nyújt segítséget, s így az alábbi csoportok számára lehet releváns és keresett a képzés

  Olyan közoktatásban tevékenykedő tanárok, pedagógiai szakemberek, akik az alábbi diákcsoportok számára folyamatos tanulásmódszertani és szemléletformáló támogatást nyújtanak

  • nehezítettséggel küzdők 
  • szociális hátrányból indulók 
  • tehetséges diákok 

  a körülöttük dolgozó Tanárok számára képesek 

  • módszertani konzultáció és látótér tágításban
  • szemléletformálásban
  • fejlődési úton való kísérésben segítséget nyújtani

  a munkahelyük Iskolavezetése felé képesek 

  • valóságra való rálátásban, a helyzetfelmérésben
  • rendszer szintű változtatások megtervezésében, ennek támogatásában
  • aktuális folyamatot kísérésében és azok pillanatnyi helyzetéről való visszacsatolásában értő módon részt venni

  az általuk tanított diákok szülei felé képesek az 

  • otthoni tanulás megtervezésében, problémakeresésben 
  • a diák iskolai működésének optimalizálásában
  • a tudatos tanulás felé való elmozdulásban és 
  • a szülői szerep "otthoni fejlesztő" felé való kiterjesztésében közreműködn

  A képzés által megszerezhető tudás és képességek jelentős értéket képviselnek a Piaci szférában, így célcsoport lehetnek még mindazok, akik 

  • Piaci alapú egyéni tanácsadást nyújtanak a fenti csoportoknak 
  • Céges tanulás kihívásai során 
  • tanulási folyamatok előkészítésében és utánkövetésében segítenek 
  • egyéni megtámogatást nyújtanak a cégen belüli tanulásban résztvevőknek 
  • céges folyamatok olyan módon való újragondolása, ahol a tanulás megjelenhet és organikus részévé válik a működésnek (pld. hibák post mortem elemzése) 

  A fent felsorolt igényekre válaszként egy olyan szakember típus képzése indokolt, aki 

  • az adott szervezetben otthonosan mozog 
  • az összes stakeholderrel képes kompatibilisen működni 
  • képes különböző szerepeket aktiválni a feladatának sikeres elvégzése érdekében 
  • hiteles szereplője a tanítás/tanulás folyamatának 
  • ő maga is folyamatosan tanul, képzi magát 
  • bizonyított mások tanulásban való megsegítésében 
  • megvalósítja az általunk ideálisnak gondolt tanulásmódszertani tanácsadó szerepet (lásd fenn) 

  A képzés több olyan segítő szakmát végző elhivatott szakember számára nyújt egyedi lehetőséget a saját szakmai kompetenciái fejlesztésére, mint amilyenek a pedagógusok, szociális munkások, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, közoktatási vezetők, de akár szülők számára is komoly elmélyülési lehetőséget rejthet, ha egyébként a meghatározott bemeneti feltételeknek megfelelnek. 

  A képzés egyben lehetőséget ad a tanári életpálya modell keretében a munkahelyen belüli karrierváltásra. 

  Kapcsolat

  Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

  7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

  Facebook
  Instagram
  YouTube

  Pszichológia Intézet

  képzésfelelős: Hoffmann Judit | +36 30 4845910 | hoffmannjudit12@gmail.com
  szakmai operatív koordinátor: Schauermann Tamás | +36 70 3819547 | tamas@schauermann.hu
  adminisztrátor: Lévai Teodóra | levai.teodora@pte.hu

  Jelentkezés

  Szakirányú továbbképzésünkre az alábbi űrlap beküldésével tud jelentkezni: 


  példa: 123456789
  példa: 0123456789
  Neme

  ÁLLANDÓ CÍM
  Közterület jellege

  ÉRTESÍTÉSI CÍM
  Közterület jellege
  Telefonszám típus
  Email cím
  példa: 123456789
  Kérjük, töltse fel diplomája másolatát pdf formátumban!
  Legfeljebb 2 fájl.
  64 MB korlát.
  Engedélyezett típusok: pdf.
  Kérjük, töltse fel szakmai önéletrajzát!
  Csak egy fájl.
  64 MB korlát.
  Engedélyezett típusok: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
  Kérjük, töltse fel az adott képzéshez kért esetleges további dokumentumokat (lsd. a keresett képzés Felvételi információk menüjében)! (Pl. jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat, munkáltatói igazolás, nyelvvizsgabizonyítvány, stb.)
  Legfeljebb 4 fájl.
  64 MB korlát.
  Engedélyezett típusok: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
  CAPTCHA
  Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
  5 + 9 =
  A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.