Felhívás | Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

május

26.

A PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága pályázatot hirdet Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére a 2022/2023. tanévre

A pályázat célja a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók támogatása. A pályázati felhívás alapja a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, a Pécsi Tudományegyetem SzMSz 6. számú melléklete, azaz a PTE térítési és juttatási szabályzata 17.§, valamint a „PTE BTK Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábban Köztársasági Ösztöndíj) Pontrendszer és Kitöltési Útmutató”. 

A pályázók köre 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra a PTE BTK azon államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.  

A pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Pályázatot nem nyújthatnak be a beadáskor tanulmányaikat tanulmányi okból már képzési időn túl folytató hallgatók. 

Az ösztöndíj mértéke 

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta. 

A folyósítás feltételei 

A 2022/2023. tanévre elnyert Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj csak a 2022/2023. tanévben folyósítható a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerint a teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató részére.  

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel, számára a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj a továbbiakban nem folyósítható. (a jogviszony megszűnését követően, ha a hallgató nem létesít a 2022/2023. tanévben a Kormányrendelet 10.§ (3) bekezdése szerinti jogviszonyt; illetve a hallgatói jogviszony szünetelésének időszakában.) 

 A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 

Az elnyert ösztöndíj folyósítása csak aktív hallgatói jogviszony esetén lehetséges! 

 A pályázat benyújtása: 

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati feltételeit illetően több ponton is változás történt, így kérjük, figyelmesen olvassák el a Felhívást és a Kitöltési Útmutatót. 

A pályázatot az nfobtk@pte.hu e-mail címre kérjük elküldeni. A levélhez egy darab tömörített fájl (pl. zip) csatolandó, melyben megtalálható a pályázati űrlap és minden melléklete, lehetőleg pdf formátumban. Kérjük, amennyibe az egyes típusú dokumentumokból (pl.: nyelvvizsga-bizonyítvány) többet is csatol, azokat almappában helyezze el. Ezek elnevezésekor vegye figyelembe a Pontszámítási Útmutatóban leírtakat. Kérjük – méretük miatt –, képfájlokat ne csatoljon! 

A beérkezett pályázati anyagok kapcsán visszajelzést küldünk. Felhívjuk továbbá a pályázók figyelmét, hogy utólag kiegészítésre, további fájlok csatolására, pótlásra nincs lehetőség. 

Beadási határidő (az e-mail beérkezésének határideje):  2022. 06.27., hétfő 12:00 

Az e-mail szöveges részében kérjük feltüntetni alábbiakat: 

  • a pályázó neve, 
  • a pályázó NEPTUN-kódja, 
  • a pályázó szakja-szakpárja, 
  • „Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat” tárgy 

A pályázatnak tartalmaznia kell a Kitöltési Útmutatóban részletezett adatok és sorszámozott mellékletek csatolásával (szükség esetén mappákba rendezve) az alábbiakat: 

  1. a kitöltött pályázati adatlapot, aláírva (letölthető a http://www.btk.pte.hu honlapról), szkennelve 
  1. a nyelvvizsga igazolását szkennelve (a pontos kritériumrendszert lásd a PONTRENDSZER ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ című dokumentumban)
  1. két írásos oktatói ajánlást szkennelve vagy emailben, melyek legalább egyike a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar főállású oktatójától kell, hogy származzon  
  1. a szakmai és tudományos tevékenységek, publikációk és konferencia-előadások igazolását, mellékleteit, 
  1. a hallgató által végzett egyéb szakmai/tudományos, illetve a Kar jó hírét öregbítő vagy szellemi életét színesítő tevékenységek ismertetését, igazolását 

 Amennyiben az oktatói ajánlás vagy a különböző igazolások (c-d-e pontok) emailben állnak rendelkezésre, kérjük, azt is file formátumban helyezze el a megfelelő filemappában, ne külön emailként továbbítsa. 

A pályázat beadása után hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázó felelőssége, hogy a feltüntetett adatok és benyújtott dokumentumok/igazolások hitelesek, egyértelműek, értékelhetők és pontozhatók legyenek. 

Hiányos adatokat a PÖB nem vesz figyelembe és nem pontoz. 

A pályázatban hamis adatok megadása a pályázatból való azonnali kizárást vonja maga után. 

A korábban Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült hallgató előzőleg már figyelembe vett tevékenységeiért pont nem adható

 

A pályázat elbírálásának menete 

A pályázók tanulmányi eredményeire vonatkozó pontok a korrigált kreditindex alapján kerülnek megállapításra. (Ennek számítási módja a PTE SzMSz 5. sz. melléklete, azaz a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 56. § 7. bekezdésében található, kiszámítását a Tanulmányi Osztály végzi.) 

A szakmai tevékenységet a PÖB pontszámokkal értékeli a „PTE BTK Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábban Köztársasági Ösztöndíj) Pontrendszer és Kitöltési Útmutató” alapján.  

A tanulmányi eredményekre és a szakmai tevékenységre vonatkozó pontok összege adja a végleges pontszámot, mely a rangsorolás alapja. 

Felhívjuk figyelmét, hogy csak azon pályázókat javasoljuk jóváhagyásra, akik a továbbiakban is jogviszonnyal rendelkeznek a PTE BTK-n. 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a Pályázati Ösztöndíj Bizottság minden beérkező pályázatot elbírál, de a végzős hallgatók közül csak azok anyagát továbbítja a következő döntéshozatali szintre, akik a következő tanévtől tanulmányaikat várhatóan a PTE BTK-n folytatják (mesterképzésben), és erről nyilatkoznak a pályázati űrlapon. 

 

A pályázatok elbírálásának és a bírálat közzétételének határideje: 2022. június 28.  

A PÖB által javasolt pontszámokról és rangsorról a kar a hallgatókat a BTK honlapján (www.btk.pte.hu), keresztül értesíti. 

A PÖB által megítélt pontszám ellen fellebbezés nyújtható be a Kar dékánjához (a pályázatok benyújtásával azonos címre, illetve módon), melynek beérkezési határideje 2022. július 5. 12.00 óra. 

A fellebbezési határidő elmulasztása esetén további fellebbezésnek nincs helye. 

A fellebbezéseket a dékán 2022. július 12-ig elbírálja, a döntésről értesíti a hallgatót és a PÖB-öt, a fellebbezés eredményét pedig a BTK honlapján (www.btk.pte.hu), teszi közzé. 

Ekkor válik véglegessé a pályázatok rangsora. 

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter dönt. 

Pályázati mellékletek:

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Pontrendszer és Kitöltési Útmutató