FELHÍVÁS | Tanulmányi mobilitás megvalósítására a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében

február

17.

Tanulmányi mobilitás megvalósítására a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében az Erasmus+ KA107 nemzetközi kreditmobilitás program keretében

 

1 fő BA, MA v. PhD hallgató részére a Ben Gurion Egyetemen (Izrael, nyelvészet, kommunikáció, pszichológia v. politikatudomány területeken)

1 fő BA, MA v. PhD hallgató részére az Oranim Academic College (tanárképzés, irodalom, nyelvészet, területeken)

1 fő BA, MA v. PhD hallgató részére a Szarajevói Egyetemen (irodalom, nyelvészet, politikatudomány területeken)

 

A pályázat célja:

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik program országbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás program keretében a pályázaton nyertes hallgató lehetőséget kap az Európai Unión kívüli partneregyetemen, részképzésben részt venni (lehetőséget kap arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe szakvezetői engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) legalább részben beszámítja. A külföldi tanulmányok időtartama 3-5 hónap.

A program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • 3-5 hónapot töltenek a partneregyetemen;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő intézmény a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszám a kari Erasmus Szabályzat alapján 12 ECTS.
 • A partneregyetemek tanulmányi információi:
 • A partneregyetemek tanulmányi információi:

 

Ben Gurion Egyetem

Ben Gurion Egyetem:

http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/OSP/Courses_in_English2.aspx  

Oranim Academic College:

http://en.oranim.ac.il/international-school/programs/student-exchange/courses-in-english/

Szarajevói Egyetem:

http://www.international.unsa.ba/academic_offer/

http://www.erasmus.unsa.ba/exchange-students/

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Általános részvételi feltételek:

 • a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.
 • Elsősorban MA v PhD szintű hallgató részére. A kiutazás legkorábban a felsőoktatási (MA) tanulmányok második évében (két lezárt félévvel rendelkezik a kiutazáskor)
 • abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a PTE-n; és diplomáját nem szerzi meg a mobilitási időszak befejezése előtt
 • a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után)
 • megfelelnek az adott karon meghirdetett pályázati követelményeknek.

Pályázati feltételek a PTE BTK-n:

 • ösztöndíj feltétele: minimum 3,0 hagyományos átlag a pályázat benyújtását megelőző két lezárt félévben/ MA hallgatók esetében BA diploma átlag
 • benyújtandó dokumentumok: kitöltött jelentkezési lap, önéletrajz, utolsó két lezárt félév átlagigazolása (MA hallgatók esetében BA diploma), nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata, igazolás közösségi és tudományos tevékenységről
 • Az ösztöndíjat elnyerő hallgató Karunkon az ösztöndíj tartamára egyéni tanulmányi és vizsgarendet kap. A hallgatónak a külföldön töltött félév során minimum 12 ECTS kreditet kell teljesítenie a partnerintézményben. A teljesített tárgyakat a PTE BTK a Kreditátviteli Bizottsághoz benyújtott kérelem alapján elismeri.
 • A pályázat elnyerésének feltétele a pályázott nyelvterület nyelvéből minimum középfokú “C” típusú vagy azzal egyenértékű állami nyelvvizsga. Amennyiben a hallgató nem rendelkezik a szükséges nyelvvizsgával a kiutazás feltétele a nyelvi meghallgatáson való sikeres szereplés.
 • A pályázat beadásához szükséges a Kar Erasmus szabályzatának áttanulmányozása, és annak tudomásul vétele, amely a btk.erasmus.hu oldalon érhető el.

Az ösztöndíj mértéke: A pályázatot elnyert hallgató 700 EUR/hó havi ösztöndíjban (max. 5 hónapra) illetve egyszeri utazási támogatásban részesül. A pályázatot elnyert hallgató egyéni ösztöndíjszerződést köt a PTE-vel. Az ösztöndíjszerződés és az utalás adminisztrációját a PTE Külügyi Igazgatósága koordinálja.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően legkésőbb 2019. október 20. 12:00 óráig kell benyújtani az https://outgoing.pte.hu/. weboldalon. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a kari koordinátor ad.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar által felállított szakmai bizottság a Kari Külügyi Bizottság bírálja el legkésőbb 2019 november közepéig. A bírálati szempontokat a kari Erasmus szabályzat rögzíti.
A pályázatok elbírálásának általános szempontjai a kari Erasmus szabályzatban elérhetőek a kari honlapon:

btk.pte.hu (Hallgatóinknak/Erasmus+/Szabályzatok)

Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint a kar által meghatározott idegen nyelvekből szóbeli meghallgatás történhet.
A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban. 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátor tud további információval szolgálni az alábbi elérhetőségeken:

Kovács-Samu Éva, Bőczin-Sirkeci Vanda kari Erasmus koordinátorok
E-mail: btk-erasmus@pte.hu

Sikeres pályázást kívánok!

Prof. dr. Heidl György
dékán