Pályázat | PTE LOGÓPÁLYÁZAT

január

10.

pályázat

 

A Pécsi Tudományegyetem elfogadott arculati kézikönyve 2000-ben készült, majd módosították 2009-ben és 2015-ben. Az arculat teljes megújítása, újragondolása időszerűvé vált. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány megalapítása és a PTE alapítványi fenntartásba helyezése, a kommunikációs felületek változásai, az Egyetem karainak széttartó vizuális kommunikációja új helyzetet teremtettek, ami indokolja a vizuális rend megteremtését.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) valamennyi PTE-jogviszonnyal rendelkező egyetemi hallgató számára pályázatot hirdet, melynek célja az Egyetem arculatának megújítása. A pályázat célja az, hogy egy könnyen azonosítható, a PTE-t reprezentáló arculat szülessen, amely hosszú távon, minden felületen alkalmazható.

Az érvényes pályamunkák tartalma:

1. Logó és tipográfiai elrendezés grafikai tervezése (max. 5 oldal)

 • Az új logó az eddig használt PTE címerhez hasonlóan a középkori püspöki címerkő ábrázolásából indul ki, ennek logószerű feldolgozását várjuk, az elemek átalakításával, elhagyásával, absztrahálásával, egyszerűsítésével. A körbe írt latin nyelvű feliratot a továbbiakban nem kívánja használni az Egyetem, így a jel pecsét jellege is megszűnik. Szöveges tartalom: Pécsi Tudományegyetem 1367 (ezzel párhuzamosan a University of Pécs 1367 szöveges tartalommal is ki kell dolgozni a logót)
 • Javaslat a Karok megkülönböztetésére (a címert ábrázoló logó kiegészítéseként)
 • Rövid leírás, amely bemutatja a koncepció gondolati hátterét (legfeljebb 1000 karakter).
 • Színes, szürkeárnyalatos és fekete-fehér logóváltozat.
 • Álló és fekvő formátumú emblémaváltozatok (amennyiben szükséges a kétféle elrendezés).
   

2. Arculati koncepció kialakítása (max. 5 oldal)

 • Az arculat szín- és grafikai világának, illetve a tipográfiai megjelenésének meghatározása.
 • Az arculati koncepció kialakítása, és ha a koncepció igényli, grafikai kísérőelemek tervezése.
   

Elvárások a logó és az arculat tekintetében:

A PTE ma már széles körben ismert címere elemeiben középkori eredetű. Az 1967-ben kezdődött ásatások napvilágra hoztak egy olyan épületet a pécsi Székesegyház és a várfal között, amely egyes vélemények szerint oktatási, egyetemi célokat is szolgálhatott.
Megállapítható volt, hogy az építkezés a 14. század derekán zajlott, az építtető Vilmos püspök volt, akinek az egyetemalapításban fontos szerepe volt. Ha nem is a középkori egyetem, de a püspök címerkövét találta meg Sándor Mária régész. 

Az eredeti címer leírása (Fedeles Tamás):

A csücskös talpú pajzs alakú címerkő mezejében egy, a kőlap síkjából kiemelkedő, szárainak végénél kifelé hajló, a pajzs széleit érintő kereszt látható. A kereszt szárainak metszéspontjában két egymásra helyezett kulcsot, Szent Péter apostolfejedelem, a pécsi székesegyház védőszentjének attribútumát, míg a kereszt négy szárának végén egy-egy Anjou liliomot ábrázoltak.

A mai címer évszám nélküli változatát a Janus Pannonius Tudományegyetem használta az 1990-es évektől, mai változatát a 2000-es integráció óta használjuk.

Leírása:

Az Egyetem címere: a címerpajzs és az Egyetem körbefoglalt latin neve, valamint a pajzs mellett elhelyezkedő alapítási évszám. A címer pajzs alakú, a címerkövön levő kereszt szárainak végén egy-egy Anjou-liliom van, a kereszt szárainak metszéspontjában a Szentszéket jelképező egymásra keresztbe helyezett kulcs látható.
 

A pályázat menete

Pályázati részvétel feltételei, egyéb információk: A pályázaton a PTE-n aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató vehet részt, amennyiben:

 • a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;
 • a pályázatát határidőben benyújtotta, és az megfelel a pályázati feltételeknek;
 • a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elismerte, a pályázat benyújtásával elfogadta az adatvédelmi feltételeket.
 • max. 2 pályamunkával nevezhet. Kérjük, hogy több terv esetén ezek egymástól független külön-külön dokumentumban legyenek beküldve és megszámozva;
 • tudomásul veszi, hogy a Kiíró a Pályázóknak a pályaművek előállításával, valamint a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan felmerült költségeit nem téríti meg;
 • beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalába (a pályázó nevével és pályázati anyaggal) a Kiíró kommunikációjában;

A Pályázó kizárásra kerül, amennyiben:

 • a pályamű a pályázat beadási határideje után érkezik meg; vagy
 • a pályázó vagy a pályamű nem felel meg a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeknek; vagy
 • a Pályázó a pályázat során valótlan adatokat közöl.
   

Leadási határidő, eredményhirdetés:

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 31. (beérkezési határidő). Hiánypótlásra nincs lehetőség.
 

A pályázat leadásának formátuma:

Érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig az alábbi formátumban és módon beérkező teljes pályaművek tekinthetők:

 • 1 db fekvő A/4-es, összefűzött pdf (egyben az 1. és 2. pont), online linket/drive-címet emailben kérünk a bohm.gergely@pte.hu címre. A beérkező emailekre visszajelzést küldünk. Kérjük a csatolmányokat mellőzni.
 • Nyomtatva 2 példányban, szétszedhető formában (egyoldalas nyomatok). Leadandó a PTE MK Tervezőgrafika szakon Böhm Gergely tanszékvezető részére a megadott határidőig.
   

A pályaművek értékelése

A pályázat 1 fordulós. A pályázatokat elismert szakmai zsűri bírálja el a következő szempontok szerint:

 • a felhívásban szereplő követelmények teljesítése (0-10 pont),
 • a terv alkalmazhatósága (0-10 pont),
 • az ötlet eredetisége, frissessége (0-10 pont).

A zsűri legkésőbb 2024. április 30-ig javaslatot tesz a bírálat eredményeként a legjobb pályaműre. A pályázókat a kiíró a bírálatot követő 3 munkanapon belül értesíti a TR-ben megadott e-mail címen.  A Kiíró a nyertes pályaműről tájékoztatja a médiát, egyetemi polgárokat.

 

Az ösztöndíj összege

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályamunkát benyújtó hallgató 600.000 forint ösztöndíjban részesül. 

A Kiíró a logó felhasználására teljes, kizárólagos, térben és időben korlátlan használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja. A Kiíró tudomásul veszi, hogy a logó módosítására csak a Pályázó hozzájárulásával jogosult, annak szerzői jogait tiszteletben tartja. A kiíró és a Pályázó a felhasználási feltételeket rögzítő ösztöndíjszerződést köt.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázat eredménytelensége esetén ne hirdessen nyertest.

 

További feltételek:

A Pályázó a pályamunka benyújtásával – külön nyilatkozat hiányában is - felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga kizárólag a saját műve, ahhoz harmadik személynek nem fűződik joga; a pályamunka elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használt fel.

A Pályázó felelősséget vállal azért is, hogy pályázatával semmilyen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, vagy más jogszabályok szerint védett szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felelősséget vállal. Ezen feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben az eredményhirdetést követően jut a Kiíró tudomására a jogsértés, a pályázó köteles az ösztöndíjat visszafizetni, valamint a Pályázó a Kiírót valamennyi, a Kiíróval szemben támasztott igény alól közvetlenül köteles mentesíteni.

A pályázati eljárás során hozott döntés ellen a pályázó – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül – fellebbezéssel élhet, melyet a Másodfokú Tanulmányi Bizottság bírál el.

Forrás: univpécs