Esztétika mesterszak


Képzési idő
4 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Mesterképzés/MA/MSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

A mesterképzésekről általában

A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer második felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a doktori képzésben való részvételre. Két fajtája létezik: az ún. diszciplináris (azaz tanári szakképzettséget nem adó), és a tanári mesterképzés. A mesterképzésben szerzett szakképzettség meghatározott munkakörök betöltésére jogosít.

A diszciplináris mesterszakon megszerzendő kreditek száma 120, képzési idő 4 félév. A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga(áka)t a mesterképzések képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

A mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Master of Arts (rövidítve: MA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport-, és természettudományok területén Master of Sciences (rövidítve: MSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább alapfokozatú, illetőleg korábban szerzett főiskolai v. egyetemi szintű oklevél.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • „régi", főiskolai v. egyetemi rendszerben szerzett diplomával rendelkezők
 • „új", bolognai rendszerben szerzett alapképzési (BA) diplomával rendelkezők

A felvétel feltétele

 • az adott mesterszakra előírt szakon szerzett felsőfokú oklevél (diploma)
 • olyan diplomák esetén, melyeket nem lehet az adott mesterszakra teljes kreditbeszámítással elfogadni kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgálni, hogy a jelentkező rendelkezik-e a szükséges előtanulmányokkal

A legtöbb MA szak szakirányokra oszlik, ami a további specializálódást is segíti.

Felvételi eljárás és pontszámítás a diszciplináris mesterképzési szakokon.

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Az esztétika mesterképzés a művészetek és a kulturális élet iránt érdeklődőknek nyújt elmélyült ismereteket az esztétika mint tudományos diszciplína történetéről, fogalmairól valamint kortárs problémáiról. A képzés során a művészetfilozófiai és -elméleti kérdések mellett nagy szerepet kapnak a konkrét műelemzések, műértelmezések, a műkritikában való jártasság megszerzése, valamint a művészeti intézmények megismerése.


 

Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik megszerzett művészetelméleti, esztétikai, kultúra- és médiatudományi ismereteik birtokában alkalmasak a hazai és nemzetközi kulturális és művészeti világ áttekintésének, leírásának és értelmezésének a feladatára, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Képesek arra, hogy párbeszédbe bocsátkozzanak és együttműködjenek a saját szakmai közösségükön kívüli szakmai közösségekkel vagy a kultúra területén dolgozó egyéb csoportokkal. A rendszerezett ismereteiket probléma- és kontextusérzékenyen tudják mozgósítani különböző helyzetekben a humán kultúra területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az esztétika szakot azoknak ajánljuk, akik nem biztos, hogy művészek akarnak lenni, de fogékonyak a művészetelméleti és filozófiai kérdésekre, érdeklődnek a kultúra, a művészet, az irodalom, a történeti folyamatok és változások iránt, kíváncsiak a nagy elméletekre és cáfolataikra, szeretnek olvasni, koncertekre és színházba járni, képzőművészeti alkotásokat nézegetni, és akik elgondolkodnak azon, amit olvasnak, látnak és hallanak.

Az esztétika szakot azoknak ajánljuk

 • akik fogékonyak a művészetekre, de nem biztos, hogy művészek akarnak lenni
 • akik művészek akarnak lenni és fogékonyak a művészetelméleti és filozófiai kérdésekre
 • akiket érdekel a kultúra, a művészet, az irodalom, a történeti folyamatok és történelmi változások
 • akik kíváncsiak a nagy elméletekre, azok cáfolataira
 • akik szeretnek olvasni, koncertekre és színházba járni, képzőművészeti alkotásokat nézegetni - és akik elgondolkodnak azon, amit olvasnak, látnak és hallanak.

A képzés során egyszerre szerezhető elmélyült elméleti és történeti tudás, ugyanakkor a kultúra- és művészetértelmezés valamint a művészeti kritika különböző változatainak elsajátításához szükséges gyakorlati ismeretek is nyújt.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: 375.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptember és február

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles esztétika szakos bölcsész

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben szemeszterenként 4-5 alkalom, péntektől szombat délutánig

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE DOKTORI (PHD) PROGRAMOKBA

Oktatás és Társadalom Doktori Iskola

Irodalomtudományi Doktori Iskola / Irodalomtudományi ProgramFőbb témakörök:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

 • esztétikatörténet, művészetfilozófia 5-15 kredit
 • művészetelméletek 5-15 kredit
 • ágazati esztétikák 20-30 kredit
 • szakszöveg- és műértelmezés 10-20 kredit
 • művészeti kritika 5-15 kredit
 • szakszöveg írás, kritikaírás, kreatív írás 10-20 kredit
 • vizuális kultúra 10-20 kredit

A képzésben olyan általános elméleti és módszertani ismeretek szerezhetők, amelyek arra szolgálnak, hogy párbeszédbe állítsák a hagyományos elméleti és történeti bölcsészismereteket a kulturális és művészeti világ számára és a közösség számára fontos kérdésekkel.

A személyes képességeknek és érdeklődésnek leginkább megfelelő, szakterület műveléséhez alkalmas, a kultúra- és művészetértés, a kreatív írás, a művészetértelmezés és a művészeti kritika különböző változatainak elsajátításához, megértéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez a képzés részeként a felsőoktatási intézmény által ajánlott speciális programok választhatók.Szakirányok, specializációk:

SPECIALIZÁCIÓK

 • művészetelmélet
 • klasszikus örökség
 • film és vizuális kultúra

Az esztétika mesterszakos hallgató három, egyenként 27+4 kredites specializáció közül választhat kötelező módon a 2. szemesztertől kezdve. A „Művészetelmélet specializáció” tantárgyai között jelentősebb hangsúlyt kapnak a modern és kortárs esztétikai folyamatok és elméletek, valamint a művészeti és kulturális intézményrendszerek megismerése. A „Klasszikus örökség specializáció” az Esztétika és Kulturális Tanulmányok, valamint a Klasszika-Filológia tanszékek oktatóinak együttműködésével az európai kultúra görög és a latin gyökereinek, az ókori kereszténység világának mélyebb megismerését teszi lehetővé az antik irodalom, zene, színház és képzőművészetek, illetve azok kultúraformáló hatásának tanulmányozása és múzeumpedagógiai foglalkozások révén. A specializáció felvételének és elvégzésének nem feltétele a görög és/vagy latin nyelv ismerete. A „Film és vizuális kultúra specializációaz Esztétika és Kulturális Tanulmányok, valamint a Filmtudományi és Vizuális Tanulmányok Tanszék együttműködésével a filmelmét, a mozgóképelemzés, továbbá általában a vizuális kultúra kritikai értelemzései iránt érdeklődőknek nyújt műelemző, illetve teoretikus kurzusokat.

A képzés teljesítéséhez mindhárom specializáció területéről írható szakdolgozat.Felvételi követelmények: szóbeli felvételi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsészet alapképzési szak.

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra 2024. május 31-ig.

Egyéb, elsősorban bölcsész képzési területen szerzett diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy elismerhető legyen a korábbi tanulmányok alapján minimálisan 50 kredit a bölcsészettudományi alapképzési szakok ismeretköreiből, továbbá középfokú (B2), komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga valamely élő nyelvből.
 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


 A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli felvételi vizsga kötetlen beszélgetés a felvételi bizottság tagjaival, amelynek célja a jelentkező eddigi szakmai életútjának, érdeklődésének, ismereteinek, fejlődési lehetőségeinek és az esztétika MA szakon elmélyültebben kutatni kívánt témakörnek a megismerése.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet

a) a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10 pont) összege

vagy

b) a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) duplázása ad, ahogy a jelentkezőnek kedvezőbb.Elhelyezkedési területek

A képzés során szerzett tudás és elsajátított készségek a kulturális élet legszélesebb területén teszik alkalmassá a végzett hallgatót a sikeres munkavállalásra, valamint felkészítik arra, hogy tanulmányait doktori programban folytassa.

A Pécsett végzettek jelentős arányban helyezkedtek el a különböző közművelődési intézményekben; a nyomtatott és elektronikus sajtóban; szerkesztői munkát végeznek rádióknál és televízióknál, irodalmi, kulturális folyóiratoknál; közgyűjtemények, galériák, múzeumok munkatársai, kurátorai, művelődési egyesületek, alapítványok, civil szervezetek vezetői lettek; vagy kutatóként, oktatóként a tudományos életben, a felsőoktatásban találták meg a helyüket - ahogyan a pécsi Esztétika Tanszéke tanárai is.