Kreatív írás és művészeti kritika mesterszak


Képzési idő
4 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Mesterképzés/MA/MSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat

A mesterképzésekről általában

A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer második felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a doktori képzésben való részvételre. Két fajtája létezik: az ún. diszciplináris (azaz tanári szakképzettséget nem adó), és a tanári mesterképzés. A mesterképzésben szerzett szakképzettség meghatározott munkakörök betöltésére jogosít.

A diszciplináris mesterszakon megszerzendő kreditek száma 120, képzési idő 4 félév. A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga(áka)t a mesterképzések képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

A mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Master of Arts (rövidítve: MA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport-, és természettudományok területén Master of Sciences (rövidítve: MSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább alapfokozatú, illetőleg korábban szerzett főiskolai v. egyetemi szintű oklevél.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • „régi", főiskolai v. egyetemi rendszerben szerzett diplomával rendelkezők
 • „új", bolognai rendszerben szerzett alapképzési (BA) diplomával rendelkezők

A felvétel feltétele

 • az adott mesterszakra előírt szakon szerzett felsőfokú oklevél (diploma)
 • olyan diplomák esetén, melyeket nem lehet az adott mesterszakra teljes kreditbeszámítással elfogadni kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgálni, hogy a jelentkező rendelkezik-e a szükséges előtanulmányokkal

A legtöbb MA szak szakirányokra oszlik, ami a további specializálódást is segíti.

Felvételi eljárás és pontszámítás a diszciplináris mesterképzési szakokon.

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

A kreatív írás és művészeti kritika mesterképzés a szépirodalmi művek létrehozása iránt érdeklődők, valamint a kortárs művészet felé kritikai igénnyel fordulók számára nyújt elmélyült elméleti, történeti és gyakorlati ismereteket. A képzés során az elméleti megalapozást szolgáló művészetfilozófiai és esztétikatörténeti stúdiumok mellett nagy szerepet kap a kortárs művészeti intézmények és a kortárs magyar irodalom feltérképezése, a műértelmezésben szerzett jártasság, valamint a szépirodalmi és kritikai művek megalkotásához szükséges ismeretanyag.


 

Képzés célja

A képzés célja, hogy munkaerő-piaci esélyeket teremtsen az írásgyakorlatban és a bölcsészettudományokban jártas szakembereknek, akik megalapozott ismeretekre és gyakorlati készségekre támaszkodva igazodnak el a művészeti világon belül, mind az irodalmi élet, mind a társművészetek intézményrendszereiben, akik képesek irodalom- vagy művészetkritikusi, szakszöveg- vagy műfordítói, szerkesztői feladatokat ellátni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A kreatív írás és művészeti kritika mesterképzést egyfelől azoknak ajánljuk, akik késztetést éreznek szépirodalmi művek (elsősorban regények, elbeszélések, versek) alkotására, és ehhez egyrészt szeretnének elmélyült ismeretekre szert tenni a művészetelmélet, a kortárs irodalom, a kortás művészeti intézményrendszer területén, másrészt kíváncsiak az írás elsajátítható technikáira, fogásaira, és visszajelzést kívánnak kapni készülő műveikről. A képzést másfelől azoknak ajánljuk, akik nem feltétlenül szeretnének szépíróként tevékenykedni, de szívesen formálnak véleményt a kortárs művészetről, és ez irányú érdeklődésük elmélyítése érdekében meg kívánják ismerni a kortárs művészeti kritika világát, elméleti dilemmáit és a műítészi tevékenység gyakorlatát, hogy maguk is műkritikussá váljanak.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: 375.000 Ft / félév

Finanszírozás: Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles kreatív írás és művészeti kritika szakos bölcész

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben szemeszterenként négy hétvégi alkalom

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE-BTK DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

Irodalomtudományi Doktori Iskola / Irodalomtudományi ProgramFőbb témakörök:

Törzsanyag 34 kredit

 • esztétikatörténeti, művészet- és irodalomelméleti, interpretációs és fordítói tárgyak

a) kreatív írás 56 kredit

 • szakszövegírás, a kortárs művészet intézményei, szerkesztői ismeretek, kortárs magyar irodalom, versírás, prózaírás, műfordítás, publicisztika, alkalmazott műfajok

b) művészeti kritika 56 kredit

 • szakszövegírás, a kortárs művészet intézményei, szerkesztői ismeretek, kortárs magyar irodalom, kritikaelmélet, irodalomkritika, filmkritika, képzőművészet-kritika, publicisztika, alkalmazott műfajok

Szakdolgozati szemináriumok 20 kredit.

Szabadon választható tárgyak 10 kredit.Szakirányok, specializációk:
 • kreatív írás
 • művészeti kritika

A kreatív írás és művészeti kritika mesterszakos hallgató két specializáció közül választhat kötelező módon a 2. szemesztertől kezdve. Mindkét specializációban alapvető szerepet töltenek be a szakszövegírással, a kortárs művészeti intézményekkel, a szerkesztői munkával és a kortárs magyar irodalommal kapcsolatos ismeretek. A „Kreatív írás specializáció” tantárgyai között jelentősebb hangsúlyt kapnak különböző szépirodalmi műfajokhoz tartozó irodalmi művek létrehozását segítő tárgyak. A „Művészeti kritika specializáció” a különböző művészeti ágakkal foglalkozó műkritika szakmai ismereteinek elsajátítására helyezi a hangsúlyt.

A képzés teljesítéséhez mindkét specializáció területéről írható szakdolgozat, amely egy-egy saját írásműhöz (szépirodalmi alkotáshoz vagy műkritikához) társuló értekezést foglal magába.Felvételi követelmények: szóbeli felvételi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány képzési területről a szabad bölcsészet alapképzési szak esztétika, filozófia, filmelmélet és filmtörténet, művészettörténet specializációi, a magyar alapképzési szak.

A nem teljes kredit értékkel bíró diplomák esetén kreditelismerési kérelmet kell benyújtani a Karra 2024. május 31-ig.

Egyéb - elsősorban a bölcsészettudomány képzési terület további alapképzési szakjai; a művészet és a művészetközvetítés képzési terület alapképzési szakjai; a társadalomtudomány képzési terület kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakok alapján.

A mesterképzésbe való belépés feltétele, hogy a korábbi tanulmányok alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a bölcsészettudományi, társadalomtudományi és művészeti ismeretek területeiről, elsősorban irodalomtörténeti, irodalomelméleti, művészettörténeti, művészetelméleti, esztétikatörténeti, filozófiatörténeti, eszmetörténeti, művelődéstörténeti vagy kultúratörténeti ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való belépés feltétele, hogy a felsorolt területek ismeretköreiből a korábbi tanulmányok alapján legalább 30 kredit elismerhető legyen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. A hiányzó kreditek pótlásának díja 9 000 Ft/kredit.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési és kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.
 

A mesterképzésbe való belépés feltétele egy államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése valamely élő idegen nyelvből.


A szóbeli felvételi vizsga

A felvételi vizsga kötetlen beszélgetés a felvételi bizottság tagjaival, amelynek célja a jelentkező eddigi szakmai életútjának, érdeklődésének, ismereteinek, fejlődési lehetőségeinek a megismerésére. A szóbeli vizsga tárgyköre a következő két téma egyike

 1. a felvételiző mutasson be olyan kortárs magyar irodalom művét, amelyet példaértékűnek vagy mintaadónak tekint saját szépírói tevékenységéhez (választását indokolja)
 2. a felvételiző mutasson be egy olyan mai magyar művészeti intézményt (lapot, folyóirat, portált, könyvkiadót, galériát stb.), amelyet példaértékűnek tekint (választását indokolja)

A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, legfeljebb 45 pont), a felvételi vizsgapontok (legfeljebb 45 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10 pont) összege ad.