Kulturális mediáció mesterszak


Képzési idő
4 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Mesterképzés/MA/MSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

A mesterképzésekről általában

A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer második felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a doktori képzésben való részvételre. Két fajtája létezik: az ún. diszciplináris (azaz tanári szakképzettséget nem adó), és a tanári mesterképzés. A mesterképzésben szerzett szakképzettség meghatározott munkakörök betöltésére jogosít.

A diszciplináris mesterszakon megszerzendő kreditek száma 120,  képzési idő 4 félév. A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga(áka)t a mesterképzések képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

A mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Master of Arts (rövidítve: MA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport-, és természettudományok területén Master of Sciences (rövidítve: MSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább alapfokozatú, illetőleg korábban szerzett főiskolai v. egyetemi szintű oklevél.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • „régi", főiskolai v. egyetemi rendszerben szerzett diplomával rendelkezők
 • „új", bolognai rendszerben szerzett alapképzési (BA) diplomával rendelkezők

az adott mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben (KKK, 18/2016. EMMI rendelet) meghatározottak szerint.

A felvétel feltétele

 • az adott mesterszakra előírt szakon szerzett felsőfokú oklevél (diploma)
 • olyan diplomák esetén, melyeket nem lehet az adott mesterszakra teljes kreditbeszámítással elfogadni kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgálni, hogy a jelentkező rendelkezik-e a szükséges előtanulmányokkal

A legtöbb MA szak szakirányokra oszlik, ami a további specializálódást is segíti.

Felvételi eljárás és pontszámítás a diszciplináris mesterképzési szakokon.

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

A jelentkező kreatív, problémamegoldó- és reflexiós módon közelít a szakmai kérdésekhez, kooperációs, konfliktustűrési és konfliktuskezelési, empatikus módszerekkel közelít a szakmai kérdésekhez. Rendelkezik a szakmai énkép megkonstruálása és a kulturális mediátor professzió értékeihez való hűséggel, elkötelezettséggel, etikai felelősség vállalással. Magyar-német kettős diploma szerzési lehetőség.


 

Képzés célja

olyan kulturális mediátorok képzése, akik megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek alkalmasak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. Megfelelő ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: 375.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs és Görlitz

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles kulturális mediátor

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta
 • levelező munkarendben havonta egyszer három nap (általában csütörtöktől szombatig)

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.


MAGYAR - NÉMET KETTŐS DIPLOMA KÉPZÉS

Az Intézet egyedülálló lehetőséget kínál kettős diploma megszerzésére. A program négy féléves mesterképzés (MA) a kultúra és menedzsment tárgykörében. Az úgynevezett dual képzésben a hallgatók két félévet a PTE BTK-n, két félévet pedig a Hochschule Zittau/Görlitz partnerintézményében, Németországban töltenek.

A program elvégzésével a hallgatók anyaintézményük (PTE BTK) oklevelén kívül a Hochschule Zittau/Görlitz Kultur und Management MA diplomáját is megszerezhetik, mindezt tandíjmentesen, és összesen négy félév alatt.

Kétoldalú egyetemi oktatási program (MA) Kultúra és Menedzsment / Kulturális mediáció – Zittau/Görlitzi Főiskola / Pécsi Tudományegyetem BTK

A programban résztvevő hallgatók az MA képzés során két félévet a PTE BTK-n, két félévet pedig a Hochschule Zittau/Görlitz intézményben töltenek. A német hallgatók a Kultur und Management MA képzésről érkeznek a pécsi Kulturális mediáció MA képzésbe, a magyar hallgatók pedig a PTE BTK mesterképzéseiről lépnek be a görlitzi Kultur und Management MA képzésbe. A képzés zárásaként a hallgatók egy magyar–német közös vizsgabizottság előtt prezentálják, majd megvédik diplomadolgozatukat. A sikeres védést követően Kultur und Management német MA és Kulturális mediáció magyar MA (vagy a BTK-n szerezhető más MA) diplomát állít ki részükre a Hochschule Zittau/Görlitz, ill. a PTE BTK. A magyar hallgatók számára a képzés megkezdésekor felsőfokú, C-típusú német nyelvvizsga megléte szükséges. A képzésben diplomát szerzett magyar hallgatók magas szintű német gyakorlati nyelvtudással rendelkeznek, amely széles lehetőséget jelent a leendő munkavállalók számára nemzetközi kulturális intézményekben, igazgatásban, ill. vállalkozásokban történő elhelyezkedésre.

A magyar hallgatók Görlitzben német nyelven, a német hallgatók Pécsen német és/vagy angol nyelven folytatják tanulmányaikat. A programban résztvevő hallgatók tandíjmentesen tanulhatnak a külföldi partner felsőoktatási intézményben. A magyar hallgatók görlitzi tanulmányaikhoz kapcsolódó járulékos költségeit (szállás, étkezés, stb.) sikeres Erasmus-pályázatból finanszírozzák. A programra vonatkozó jelenleg érvényben lévő kétoldalú szerződés alapján tanévenként 5 magyar és 5 német hallgató vehet részt a kettős képzésben. A német felsőoktatási intézmény vezetőivel történt előzetes, informális egyeztetés alapján a programban résztvevő hallgatói létszám növelése indokolt lenne.

A 2009 óta kettős diplomát szerzett hallgatóink mindegyike képzettségének megfelelő állást talált a magyar és/vagy német nyelvterület munkaerőpiacán!

 

A magyar-német kettős diploma program szakfelelőse

Dr. Huszár Zoltán egyetemi docens

E-mail: huszar.zoltan@pte.huFőbb témakörök:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

 • kulturális fogalmi, intézményi és tevékenységi rendszer 16-25 kredit
 • kultúraközvetítés 10-15 kredit
 • kulturális menedzsment 22-30 kredit
 • kulturális mediáció módszertana 16-25 kredit
 • minőségmenedzsment 8-12 kredit
 • kultúrakutatás 8-13 kredit

A szakmai gyakorlat a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl a 3. vagy 4. félév során egy alkalommal kulturális intézményben vagy szervezetben teljesítendő négy hetes, 160 óra időtartamú, képzési időszakhoz kapcsolódó (a nyári szünet időtartamára is kiterjeszthető) gyakorlat.

A szakmai gyakorlati helyet a felsőoktatási intézmény jelöli ki a hallgatóval egyeztetve. A gyakorlati helyszínek lehetnek: közművelődési intézmények, múzeumok, könyvtárak, kulturális intézmények és szervezetek, valamint bármely települési önkormányzat, egyházi, nonprofit és civil szervezet, amennyiben kulturális tevékenységet is folytat, és amelyekkel a szakmai gyakorlatra a felsőoktatási intézmény megállapodást kötött, továbbá a szakmai gyakorló hely rendelkezik a szakmai gyakorlat szakszerű irányításához szükséges felkészültségű gyakorlatvezetővel.Felvételi irányszám: 4<20 fő

Felvételi követelmények: szóbeli felvételi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe  az andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló az 1993. LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, az ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai szintű szakok (népművelés, közművelődési szakember), a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások; a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros, a kulturális antropológia alapképzési szak, valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.

 

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a bölcsészettudomány és társadalomtudomány képzési területek szakjai.

A nem teljes kreditbeszámításos diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra, lehetőleg a felvételi jelentkezési határidő előtt 30 nappal.

 

Ezen diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről

 • bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, filozófiai, etikai ismeretek
 • kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés
 • társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, antropológia, politológia
 • gazdasági és jogi ismeretek

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján ezekből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli vizsga vizsgabizottság előtt zajlik, a szóbeli vizsga tárgykörei, szakirodalma ITT található. A honlapon közzétett tárgykörök alapján a jelentkező a vizsga előtt nyilatkozik (a Kar honlapján közzétett formában és módon) az általa választott tárgykörről, ami a felvételi elbeszélgetés alapját képezi.

Ha a jelentkező egyéb szakokra is jelentkezik a Karon (ezek lehetnek: andragógia, emberi erőforrás tanácsadó, könyvtártudomány, kulturális örökség tanulmányok), a felvételi elbeszélgetésen/eljárásban lehetősége van arra, hogy amennyiben a különböző szakokon meghirdetett tárgykörök megegyeznek, csak egy vizsgán vegyen részt. Amennyiben a jelentkező csak egyszer kíván vizsgázni, kérelmeznie kell, hogy a vizsga eredményét a Karra történő többi jelentkezésekor is vegyék figyelembe.


A pontszámítás módja

a) a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével

b) a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával

A tanulmányi pontok alapján 45 tanulmányi pont, a felvételi vizsgák eredményeképpen 45 felvételi vizsgapont, egyéb többletteljesítményért, előnyben részesítés alapján összesen legfeljebb 10 többletpont adható. A felvételi pontszám megállapításakor azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.

kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint adható maximum 4 többletpont

a) OTDK különdíj: 4 pont

b) az adott szakterületen szerzett minimum 5 éves hivatalosan igazolt (munkaviszony igazolás) gyakorlat: 4 pont

c) tudományos fokozat (pl.:PhD, CSc): 4 pont

d) idegen nyelven külföldi folyóiratban megjelent szakmai publikáció: 4 pont

A kiemelkedő szakmai teljesítményért a jelentkező abban az esetben is csak 4 többletpontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.Elhelyezkedési területek

Magyar és nemzetközi kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés (állami, piaci és nonprofit) intézményeiben, szervezeteiben. Hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezésekben, kisebbségi esélyegyenlőségi, érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi szervezetekben. Helyi, regionális, nemzeti és globális szintű társadalomfejlesztési programokban.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel./Fax.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

Művelődéstudományi Tanszék​

7624 Pécs, Rókus u. 2. P épület

Dr. habil. Várnagy Péter tanszékvezető egyetemi docens | varnagy.peter@pte.hu
Tel.: (72) 501-500 / 64115 mellék