Kulturális örökség tanulmányok mesterszak


Képzési idő
4 félév
Munkarend
Levelező

Képzési szint
Mesterképzés/MA/MSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

  • Jó tudni!
  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat

Diszciplináris mesterképzéseinkről (MA)


A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer második felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a doktori képzésben való részvételre. Két fajtája létezik: az ún. diszciplináris (azaz tanári szakképzettséget nem adó), és a tanári mesterképzés. A mesterképzésben szerzett szakképzettség meghatározott munkakörök betöltésére jogosít. A diszciplináris mesterszakon megszerzendő kreditek száma 120,  képzési idő 4 félév. A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga(áka)t a mesterképzések képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. A mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Master of Arts (rövidítve: MA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport-, és természettudományok területén Master of Sciences (rövidítve: MSc).

A jelentkezés feltétele: legalább alapfokozatú, illetőleg korábban szerzett főiskolai v. egyetemi szintű oklevél.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

  • „régi", főiskolai v. egyetemi rendszerben szerzett diplomával rendelkezők
  • „új", bolognai rendszerben szerzett alapképzési (BA) diplomával rendelkezők

az adott mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben (KKK, 18/2016. EMMI rendelet) meghatározottak szerint.

A felvétel feltétele: az adott mesterszakra előírt szakon szerzett felsőfokú oklevél (diploma). Olyan diplomák esetén, melyeket nem lehet az adott mesterszakra teljes kreditbeszámítással elfogadni kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgálni, hogy a jelentkező rendelkezik-e a szükséges előtanulmányokkal. Amennyiben nem, úgy részismereti hallgatói jogviszony keretében igyekszünk lehetőséget biztosítani a hiányzó kreditek megszerzésére.

A legtöbb MA szak szakirányokra oszlik, ami a további specializálódást is segíti.

 

Felvételi eljárás és pontszámítás a diszciplináris mesterképzési szakokon

 

 

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

magyar-német kettős diploma szerzésének lehetőségével             

Képzés célja

A kulturális örökség tanulmányok mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. A végzettek megszerzett művelődéstörténeti és művelődéselméleti ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség gazdasági, mentalitásbeli, környezetei és információs rendszerének történeti értelmezésére; ismerik a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó munkafolyamatokat.

 

A végzetteket megszerzett ismereteik alkalmassá teszik a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos intézményi, önkormányzati, civil szervezeti feladatok ellátására, másrészt tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

 

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Levelező

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs Görlitz

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember

Képzési jellemzők:

 

Foglalkozások gyakorisága: levelező munkarendben: havonta egyszer három nap (általában csütörtöktől szombatig)

 

Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez élő idegennyelvből egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő, államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

MAGYAR - NÉMET KETTŐS DIPLOMA KÉPZÉS

Az Intézet egyedülálló lehetőséget kínál kettős diploma megszerzésére. A program négy féléves mesterképzés (MA) a kultúra és menedzsment tárgykörében. Az úgynevezett dual képzésben a hallgatók két félévet a PTE BTK-n, két félévet pedig a Hochschule Zittau/Görlitz partnerintézményében, Németországban töltenek.

A program elvégzésével a hallgatók anyaintézményük (PTE BTK) oklevelén kívül a Hochschule Zittau/Görlitz Kultur und Management MA diplomáját is megszerezhetik, mindezt tandíjmentesen, és összesen négy félév alatt.

 

Kétoldalú egyetemi oktatási program (MA) Kultúra és Menedzsment / Kulturális mediáció – Zittau/Görlitzi Főiskola / Pécsi Tudományegyetem BTK

 

A programban résztvevő hallgatók az MA képzés során két félévet a PTE BTK-n, két félévet pedig a Hochschule Zittau/Görlitz intézményben töltenek. A német hallgatók a Kultur und Management MA képzésről érkeznek a pécsi Kulturális mediáció MA képzésbe, a magyar hallgatók pedig a PTE BTK mesterképzéseiről lépnek be a görlitzi Kultur und Management MA képzésbe. A képzés zárásaként a hallgatók egy magyar–német közös vizsgabizottság előtt prezentálják, majd megvédik diplomadolgozatukat. A sikeres védést követően Kultur und Management német MA és Kulturális mediáció magyar MA (vagy a BTK-n szerezhető más MA) diplomát állít ki részükre a Hochschule Zittau/Görlitz, ill. a PTE BTK. A magyar hallgatók számára a képzés megkezdésekor a középfokú C-típusú német nyelvvizsga megléte szükséges, a diploma kiállításának feltétele felsőfokú C-típusú német nyelvvizsga megszerzése. A képzésben diplomát szerzett magyar hallgatók magas szintű német gyakorlati nyelvtudással rendelkeznek, amely széles lehetőséget jelent a leendő munkavállalók számára nemzetközi kulturális intézményekben, igazgatásban, ill. vállalkozásokban történő elhelyezkedésre.

 

A magyar hallgatók Görlitzben német nyelven, a német hallgatók Pécsen német és/vagy angol nyelven folytatják tanulmányaikat. A programban résztvevő hallgatók tandíjmentesen tanulhatnak a külföldi partner felsőoktatási intézményben. A magyar hallgatók görlitzi tanulmányaikhoz kapcsolódó járulékos költségeit (szállás, étkezés, stb.) sikeres Erasmus-pályázatból finanszírozzák. A programra vonatkozó jelenleg érvényben lévő kétoldalú szerződés alapján tanévenként 5 magyar és 5 német hallgató vehet részt a kettős képzésben. A német felsőoktatási intézmény vezetőivel történt előzetes, informális egyeztetés alapján a programban résztvevő hallgatói létszám növelése indokolt lenne.

 

A 2009 óta kettős diplomát szerzett hallgatóink mindegyike képzettségének megfelelő állást talált a magyar és/vagy német nyelvterület munkaerőpiacán!

 

A partnerintézményről bővebb információ saját weboldalukon: 

http://www.hszg.de/hochschule/fakultaeten/management-und-kulturwissenschaften.html 

 

 

A program magyar szakfelelőse: Dr. Huszár Zoltán egyetemi docens

 E-mail: huszar.zoltan@pte.hu

 

 Főbb témakörök:

A szakképzettség szempontjából meghatározó tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

-        művelődés-, gondolkodás- és tudománytörténet 12-20;

-        a kulturális örökség reprodukálása, az átörökítés technikái (kodikológia, bibliológia, fotográfia, film, digitális technika, restaurálás) 8-20 kredit;

-        a média és a társadalmi kommunikáció története 8-20;

-        a kulturális örökség fogalma történeti értelemben 8-16;

-        a kulturális örökség jogi szabályozása; összehasonlító művelődéstörténet 12-20 kredit;

-        kulturális örökség bemutatása 12-28.

 

 

SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat kulturális örökséggel foglalkozó intézményben (köz-, illetve magángyűjtemény, múzeum, szakhivatal) végzett, a képzés tantervében meghatározott gyakorlat.

 

 Szakirányok, specializációk:

Épített örökség specializáció

Épített örökségünk nem pusztán múltunk tárgyiasult emlékeinek együttese, nem csak esztétikai élményt nyújtó látványosság, turisztikai célpont, s nem is csak használati, műszaki érték. A műemlékek nemzeti identitás tudatunk hordozói, megismerésük, gondozásuk, megőrzésük mindannyiunk feladata. Az épített örökség szakirány az integrált örökségvédelemmel hivatalból, vagy hivatásból, kedvtelésből, vagy tudásvágy okán foglalkozóknak nyújt szakértelmet.

 

 

Írott kulturális örökség specializáció

Szereted a régi könyveket/szövegeket? Érdekel a történelem? Fontosak neked a kulturális értékek? Gyere hozzánk! Az írott kulturális örökség specializáción olyan szakembereket képzünk, akik értik az írott kulturális és tudományos örökség értékét, fizikai és másolati megőrzésének, áthagyományozásának, nyilvánossá tételének szükségességét; ismerik Európa írott és nyelvi örökségéhez kötődő intézményi hálózatait, ezek működésének mechanizmusait, rendelkeznek azokkal az alapkészségekkel, amelyekkel kezelni tudják a megőrzött örökséget.

 

Kulturális diplomácia és örökségmenedzsment specializáció

A kulturális diplomácia átfogó kulturális, kultúrpolitikai ismereteket, körültekintő tervezést és kiváló kapcsolatépítési képességeket feltételező stratégiai terület. Korunk kulturális értékváltásai és az Európai Unió ilyen irányú tevékenysége, programjai igénylik, hogy minél több magasan képzett szakember jelenjen meg a kulturális diplomácia és örökségmenedzsment területén hazánkban is. Ehhez kínál megfelelő alapokat ez a specializáció, amely révén a hallgatók megfelelő tudást, gyakorlati ismereteket szerezhetnek a hazai és külföldi kulturális projektek menedzseléséhez. Megismerik a kultúrpolitika, kulturális diplomácia alapjait, a kulturális örökségvédelem politikai és jogi környezetét. Képessé válnak arra, hogy nemzetközi és hazai intézményi együttműködéseket alakítsanak ki és koordináljanak a kulturális örökségvédelem jegyében. Ezeket a készségeket többek között olyan kurzusok keretében sajátíthatják el, mint például Marketing, örökség marketing; Nemzetközi kulturális projektek, pályázati ismeretek; Kulturális örökség és az örökségturizmus a későmodern társadalomban; Kultúrpolitika, kulturális diplomácia.

 

 Felvételi irányszám: 5<20 fő

Felvételi követelmények: szóbeli felvételi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

 

Önköltséges képzés esetén a képzés ára: 375.000 Ft / félév

 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe  a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai, a bölcsészettudomány képzési területről a szabad bölcsészet, a történelem, a régészet, a néprajz alapképzési szak, valamint a magyar alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető az építészmérnöki és az építőművészet alapképzési szakok.

 

A nem teljes kreditbeszámításos diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra, lehetőleg a felvételi jelentkezési határidő előtt 30 nappal.

 

Ezen diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez szükséges legalább 30 kredit, ettől eltérő diplomák esetén legalább 40 kredit művelődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti, filológiai, esztétikai, művészettörténeti, történelmi, kultúratudományi) ismeretkörökből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele hogy a korábbi tanulmányai alapján a hallgató az előzőkből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.

 

 

B) A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli vizsga tárgykörei, szakirodalma ITT találhatók. A honlapon közzétett tárgykörök alapján a jelentkező a vizsga előtt nyilatkozik az általa választott tárgykörről, ami a felvételi elbeszélgetés alapját képezi.

Ha a jelentkező egyéb szakokra is jelentkezik a Karon (ezek lehetnek: andragógia, emberi erőforrás tanácsadó, könyvtártudomány, kulturális mediáció), a felvételi elbeszélgetésen/eljárásban lehetősége van arra, hogy amennyiben a különböző szakokon meghirdetett tárgykörök megegyeznek, csak egy vizsgán vegyen részt. Amennyiben a jelentkező csak egyszer kíván vizsgázni, kérelmeznie kell, hogy a vizsga eredményét a Karra történő többi jelentkezésekor is vegyék figyelembe.

 

C) Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni az alábbiak szerint:

 

a) a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy 

b) a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával.

 

A tanulmányi pontok alapján 45 tanulmányi pont, a felvételi vizsgák eredményeképpen 45 felvételi vizsgapont, egyéb többletteljesítményért, előnyben részesítés alapján összesen legfeljebb 10 többletpont adható.A felvételi pontszám megállapításakor azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.

 

 Elhelyezkedési területek

Magyar és nemzetközi örökségvédelmi, közművelődési (állami, piaci és nonprofit) intézményekben, szervezetekben; önkormányzatoknál, kormányhivataloknál, hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezésekben; építészeti örökségvédelemmel foglalkozó intézményeknél, cégeknél; nemzeti, regionális és globális szintű örökségvédelmi programokban.

 

 

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel./Fax.: 72/501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu

 

Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

7624 Pécs, Rókus u. 2. P épület

Intézeti honlap: http://btk.pte.hu/hfmi