Szociológia mesterszak


Képzési idő
4 félév
Munkarend
Nappali

Képzési szint
Mesterképzés/MA/MSc
Képzésterület
Társadalomtudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

A mesterképzésekről általában

A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer második felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a doktori képzésben való részvételre. Két fajtája létezik: az ún. diszciplináris (azaz tanári szakképzettséget nem adó), és a tanári mesterképzés. A mesterképzésben szerzett szakképzettség meghatározott munkakörök betöltésére jogosít.

A diszciplináris mesterszakon megszerzendő kreditek száma 120,  képzési idő 4 félév. A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga(áka)t a mesterképzések képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

A mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Master of Arts (rövidítve: MA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport-, és természettudományok területén Master of Sciences (rövidítve: MSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább alapfokozatú, illetőleg korábban szerzett főiskolai v. egyetemi szintű oklevél.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • „régi", főiskolai v. egyetemi rendszerben szerzett diplomával rendelkezők
 • „új", bolognai rendszerben szerzett alapképzési (BA) diplomával rendelkezők

az adott mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben (KKK, 18/2016. EMMI rendelet) meghatározottak szerint.

A felvétel feltétele

 • az adott mesterszakra előírt szakon szerzett felsőfokú oklevél (diploma)
 • olyan diplomák esetén, melyeket nem lehet az adott mesterszakra teljes kreditbeszámítással elfogadni kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgálni, hogy a jelentkező rendelkezik-e a szükséges előtanulmányokkal

A legtöbb MA szak szakirányokra oszlik, ami a további specializálódást is segíti.

Felvételi eljárás és pontszámítás a diszciplináris mesterképzési szakokon

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

A pécsi szociológus mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik elmélyült diszciplináris ismereteik birtokában képesek összetett társadalmi problémákat azonosítani, feltárni, elemezni és más szakmák képviselőivel együtt megoldani. Széles körű szakmai kapcsolatrendszer birtokában szakértőként és vezetőként is képesek komplex kutatási vagy gyakorlati életbeli feladatok, projektek megvalósítására.


 

Képzés célja

A pécsi szociológia mesterszakot azoknak a társadalomtudományi, pedagógiai vagy bármilyen bölcsész alapszakot végzett hallgatóknak ajánljuk elsősorban, akik megszerzett főiskolai végzettségük mellé egy színvonalas egyetemi diplomát kívánnak szerezni, amely mögött elmélyült elméleti és kutatás-módszertani ismereteket állnak. A szociológia mester hallgatók emelt szintű elemzői ismeretekre és gyakorlatra tesznek szert, jártasságot szereznek a kutatói műhelymunkában, valamint a kutatási projektciklusban. A szakmai karriertervezési modul lehetőséget biztosít a szakmai kapcsolatépítésre és a szakmai gyakorlat partnerhálózatunk intézményeiben történő megszerzésére.  

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK:400.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles szociológus

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • naponta

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

PTE-BTK

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

Oktatás és Társadalom Doktori Iskola

Interdiszciplináris Doktori Iskola / Politikatudomány Program

PTE-TTK

Földtudományok Doktori Iskola


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG MÁS EGYETEMEK DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

BCE Szociológia Doktori Iskola

ELTE TáTK Szociológia Doktori IskolaFőbb témakörök:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

 • klasszikus és kortárs társadalomtudományi elméletek 10-35 kredit
 • kutatásmódszertan (emelt szintű kvantitatív és kvalitatív módszerek, informatikai alkalmazások) 10-50 kredit
 • differenciált szakmai ismeretek (szakmai karriertervezés, kutatóműhely kutatási projekt keretében) 20-60 kredit
 • a képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték legfeljebb 30 kredit
  • a specializációk célja, hogy elmélyült, naprakész tudást és a gyakorlati életben is alkalmazható készségeket biztosítson három tematikus területen. A specializáció elvégzésével hallgatóink átfogó problémaérzékelésre tesznek szert, képessé válnak a specializáció tématerületén folyó kutatómunkába, illetve innovációs tevékenységekbe történő bekapcsolódásra

SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott gyakorlat, amelynek kreditértéke 6 kredit. A szakmai gyakorlat a tanult ismeretek elmélyítését célozza. Időtartama egy hét (öt munkanap), amit dél-dunántúli vagy fővárosi intézményben/terepen tölt a hallgató, ahol mentorok vezetésével kutatási feladatot végez el, amelyről írásos beszámolót készít a gyakorlat zárásaként.Szakirányok, specializációk:
 • Demográfia
 • Település és társadalom 
 • Társadalmi erőforrás fejlesztő


Felvételi irányszám: 5<20 fő

Felvételi követelmények: a szóbeli felvételi elhagyható az alapdiploma eredményének duplázása esetén

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok.

Egyéb diplomák esetén  kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra, lehetőleg a felvételi jelentkezési határidő előtt 30 nappal.​

Ezen diplomák esetén a belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a szociológiai képzés szempontjából releváns társadalomtudományi területről.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 20 kredittel rendelkezzen társadalomelmélet és módszertan tárgykörből. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

 

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi vizsga

A felvételi vizsga: szakmai elbeszélgetés (szóbeli vizsga), mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. A szóbeli vizsga tárgykörei ITT találhatók,


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet

 • vagy a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad;
 • vagy a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont) megkettőzése és a többletpontok (max. 10) összege ad;
 • vagy a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) megkettőzése és a többletpontok (max. 10) összege ad.


Elhelyezkedési területek

Egyetemi diplomájuk birtokában a pécsi szociológus mester képzésen végzett hallgatóink olyan területeken helyezkedhetnek el, ahol önállóan vagy csapatban kell komplex problémákat azonosítani, feltárni, elemezni és megoldani, illetve irányítani kell szervezeti egységek munkáját. A szakmai gyakorlattal megerősödő szakmai beágyazottságuk lehetővé teszi, hogy országszerte sikerrel pályázzanak olyan állásokra, ahol kamatoztathatják mind szakmaspecifikus felkészültségüket, mind az innovációs folyamatok, valamint a projekttevékenységek terén szerzett gyakorlati tapasztalataikat.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu  


Társadalom- és Médiatudományi Intézet

Szociológia Tanszék

Tanszéki honlap: http://szociologia.btk.pte.hu