Történelem mesterszak


Képzési idő
4 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Mesterképzés/MA/MSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

A mesterképzésekről általában

A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer második felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a doktori képzésben való részvételre. Két fajtája létezik: az ún. diszciplináris (azaz tanári szakképzettséget nem adó), és a tanári mesterképzés. A mesterképzésben szerzett szakképzettség meghatározott munkakörök betöltésére jogosít.

A diszciplináris mesterszakon megszerzendő kreditek száma 120, képzési idő 4 félév. A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga(áka)t a mesterképzések képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

A mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Master of Arts (rövidítve: MA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport-, és természettudományok területén Master of Sciences (rövidítve: MSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább alapfokozatú, illetőleg korábban szerzett főiskolai v. egyetemi szintű oklevél.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • „régi", főiskolai v. egyetemi rendszerben szerzett diplomával rendelkezők
 • „új", bolognai rendszerben szerzett alapképzési (BA) diplomával rendelkezők

A felvétel feltétele

 • az adott mesterszakra előírt szakon szerzett felsőfokú oklevél (diploma)
 • olyan diplomák esetén, melyeket nem lehet az adott mesterszakra teljes kreditbeszámítással elfogadni kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgálni, hogy a jelentkező rendelkezik-e a szükséges előtanulmányokkal

A legtöbb MA szak szakirányokra oszlik, ami a további specializálódást is segíti.

Felvételi eljárás és pontszámítás a diszciplináris mesterképzési szakokon.

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

 Ha már rendelkezel történelem alapszakos diplomával, vagy más rokon tudományterületen végeztél alapszakot, és elkötelezett vagy a kutatói pálya iránt, illetve valamely közgyűjteményben képzeled el a helyed, akkor nálunk a helyed!


 

Képzés célja

A PTE BTK történelem diszciplináris bölcsész mesterszak elsődleges célja a történész mesterségre való felkészítés, elsősorban a kutatáshoz szükséges szakmai és módszertani ismereteket ad és ezzel együtt megalapozza a doktori iskolába való továbblépést. Képzésünk a kis létszám okán lehetőséget nyújt arra, hogy tutori rendszerben az önálló kutatások segítésére helyezze a hangsúlyt, így kontaktórákat mérsékelt számban látogatnak a hallgatók. Minden hallgató egy speciális programban tanul, vagyis kizárólag az érdeklődésének megfelelő korszakkal foglalkozik a 4 szemeszter során így lehetőség nyílik egy-egy választott kutatási területen való mélyebb szakmai ismeretek szerzésére. Más egyetemektől eltérően az MA nem a BA ismétlését jelenti. A mesterképzésünket elvégző hallgatóink – érdeklődés esetén – jó eséllyel nyernek felvételt az ország bármely történelem doktori képzésébe.

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: NK LK: 375.000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles történész

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta,
 • levelező munkarendben szemeszterenként 6 alkalom csütörtök déltől-péntek estig

TEHETSÉGGONDOZÁS, SPECIÁLIS - ÁLT. KÉPZÉSEN TÚLI - LEHETŐSÉGEK

 • Külföldi vendéghallgatói lehetőség, Erasmus kapcsolatok: Anglia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Franciaország, Görögország, Németország, Spanyolország, Szlovákia, Törökország
 • OTDK
 • Szakkollégiumok
 • Pécsi Hadtörténeti Társaság – hallgatói kezdeményezés
 • Történészcéh Egyesület – hallgatói kezdeményezés
 • Külföldi és belföldi tanulmányutak

EGYÉB KÉPZÉSEK

 • 2 féléves történelem és állampolgári ismeretek tanára mesterképzés

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG  DOKTORI (PHD) PROGRAMOKBA

A PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola három történész programjában

 • Magyarország és Európa a 18-20. században
 • Magyarország és a szomszédos birodalmak 900-1800 között
 • A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban

Demográfia és Szociológia Doktori Iskola

„Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

Történelem MA diplomával magyar és külföldi egyetemek doktori képzéseire jelentkezhet a végzett hallgató, sok esetben (így a PTE-n is) a nem történész doktori iskolák/programok is elfogadják a történész diplomát (pl. társadalomtudományok, neveléstudomány, földrajz, stb.)Főbb témakörök:

A PTE történelem bölcsész MA szak képzési struktúrája a képzési követelményeknek megfelelően elméleti alapozó szakaszból (10 kredit ), a szakmai törzsanyag ismereteiből (10 kredit), és kötelezően választandó speciális programokból (70 kredit), szabadon választható ismeretekből (10 kredit) valamint a szakdolgozathoz kapcsolódó tantárgyakból (20 kredit) áll.


Alapozó ismeretek, szakmai törzsanyag (összesen 20 kredit) főbb tantárgyai

 • Történetfilozófia, historiográfia
 • A történeti gondolkodás sajátosságai

Speciális programok

Ókortörténet speciális program főbb tantárgyai (70 kredit)

 • Az ókortörténet aktuális kérdései I-IV; Ókori források elemzése I-V.

A közép- és koraújkor története speciális program főbb tantárgyai (70 kredit)

 • Az államfejlődés sajátosságai I.-II.
 • A múltszemlélet alakulása és az írás funkciója a középkorban és a koraújkorban I-III.
 • Régiók a középkorban és a koraújkorban I-II.
 • „Utak, utazók, információk”; Kiépített kommunikációs hálózatok I-II.

Magyar és egyetemes történelem a 18-20. században speciális program főbb tantárgyai (70 kredit)

 • Diplomácia- és hadtörténet, a geopolitikai erőviszonyok átrendeződése a 18-20. században
 • Gazdasági folyamatok a 18-20. században 1-2.
 • Társadalomtörténet a 18-20. században 1-4.
 • Művelődéstörténet a 18-20. században 1-3.
 • Politikai ideológiák és eszmeáramlatok, politikai rendszerek a 18-19. században
 • Politikai ideológiák és eszmeáramlatok, politikai rendszerek a 20. században
 • Forrástan
 • Közgyűjteményi kutatás 1-3. 

SZAKMAI GYAKORLAT

A speciális programok képzéseiben hangsúlyos szerepet kapnak a szakmai gyakorlatok, amelyeket három tantárgy keretében kell teljesíteni, heti 6-8 kontaktórában. Ezek a tantárgyak az önálló kutatói munkára készítenek fel. A hallgatók a közgyűjtemények használatát, a kutatói munka módszereit és gyakorlatát és a kutatási eredmények szakszerű prezentálását sajátítják el „A tudományos kutatás módszertana és gyakorlata” és a „Közgyűjteményi gyakorlat” című kurzusok során.Szakirányok, specializációk:
 • ​Ókortörténet speciális program
 • A közép- és koraújkor története speciális program
 • Magyar és egyetemes történelem a 18-20. században speciális program


Felvételi követelmények: szóbeli felvételi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk). Az ókortörténet speciális program esetében teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak régészet szakiránnyal, illetve az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak

Egyéb, a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány és a jogi képzési terület szakjain szerzett diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra 2024. május 31-ig.

Ezen diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint a történelem alapképzési szak ismeretköreiből. A kreditek tartalma itt található.

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.


A szóbeli felvételi vizsga

A történelem diszciplináris mesterszak felvételi beszélgetése során a történelmi gondolkodás, a térbeli és időbeli tájékozódás képességeit vizsgáljuk. A felvételi témakörei nagy, átfogó témákat határoznak meg, melyek segítségével a felvételi bizottság elsősorban azt kívánja vizsgálni, hogy az alapképzés során elsajátított tárgyi tudás és módszertani ismeretek alkalmazásával a jelentkező miként tud áttekinteni nagyobb ívű folyamatokat, az egyes történeti jelenségek térbeli és időszakonként változó jellemzőit, a közöttük kimutatható összefüggéseket, képes-e összehasonlító elemzésekre. A fő folyamatok, szakaszok logikus felvázolását jól kiválasztott példákkal kell illusztrálni, illetve bizonyítani. (A vizsgabizottság esetenként kérni fogja, hogy az alapképzés tananyagában szereplő konkrét példán bizonyítsa a felvételiző egy-egy állítását.)

A témakörökhöz kérdéseket, illetve szempontokat adtunk, melyek a felvételizőt segítik a felkészülésben. A szempontok orientáló jellegűek.

A jelentkezési lapok sajnos nem teszik lehetővé, hogy a felvételizők megjelöljék a speciális programot, melyen tanulmányaikat folytatni szeretnék, ezért erről közvetlenül a felvételi beszélgetés előtt kell nyilatkozniuk. A jelentkezőknek csak az általuk választott speciális program témaköreiből kell felkészülniük és szóbeli felvételi vizsgát tenniük!


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

A szakon 4 többletpont adható kiemelkedő szakmai tevékenységért (szakmai publikációs tevékenységért, konferencia-előadásért).Elhelyezkedési területek

Végzettjeink többsége eddig a különböző közgyűjteményekben, egyetemeken/főiskolákon tanársegédként, tudományos segédmunkatársként helyezkedett el, de sokan dolgoznak a politika különböző területein, pl. külügyminisztériumi referensként, önkormányzatoknál, EU-szakreferensként az Országgyűlési Hivatalban, miniszterelnöki hivatalban. Van köztük külkereskedelmi asszisztens, témavezető-szerkesztő regionális televíziónál.

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Történettudományi Intézet

7624 Pécs, Rókus u. 2. M épület