PTE BTK – Dékáni Ösztöndíj (2022)

július

28.

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Dékáni Ösztöndíjpályázatot hirdet a 2022. évi pótfelvételi eljárásban felvételizők legjobbjai számára. 

Az ösztöndíj összege: 100.000 Ft/fő.

Pályázatot az nyújthat be, aki a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar valamely nappali tagozatos, alap- vagy osztatlan képzését önköltséges finanszírozási formában jelölte meg, és a 2022. évi pótfelvételi eljárás során felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett olyan nappali tagozatos, alap- vagy osztatlan képzésre, melyen a Pécsi Tudományegyetemen Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán korábban nem rendelkezett (sem aktív, sem szünetelő) hallgatói jogviszonnyal, valamint a Pécsi Tudományegyetem Rektori Ösztöndíj pályázata elutasításra került

Az ösztöndíj első, 50.000 forintos részletének kifizetésére a beiratkozást követően, legkésőbb 2022. december 15-ig kerül sor. A második, 50.000 forintos részlet kifizetése a 2022/2023. tanév II. félév bejelentkezési időszakát követően, legkésőbb 2023. március 31-ig történik meg. Mindkét részlet kifizetésének feltétele, hogy a nyertes hallgató az adott részlet kifizetésének időpontjában aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen azon a képzésen, melyen elnyerte a Dékáni Ösztöndíjat. A második részlet kifizetésének további feltétele, hogy a hallgató azon a képzésen, melyen elnyerte a Dékáni Ösztöndíjat, legalább 30 kreditet teljesítsen a 2022/2023. tanév I. félévében. A 30 kreditbe csak a ténylegesen teljesített kreditek számítanak bele, az elismertetett kreditek nem.

A pályázatokat kizárólag a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani, a beiratkozási lap kitöltését követően, az Ügyintézés/Kérvények menüpontban. A pályázathoz csatolni kell az Oktatási Hivatal által elektronikusan kiküldött besorolási döntés minden oldalát, valamint a Rektori Pályázatra  vonatkozó elutasító döntést

A pályázat benyújtásának végső határideje: 2022. október 31. 24.00 óra. 

A benyújtott pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem csatolja az Oktatási Hivatal által kiküldött besorolási döntés minden oldalát, vagy a Rektori Pályázatra vonatkozó elutasító döntést. vagy a besorolási döntés alapján nem első helyen jelölte meg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar valamely képzését a 2022. évi pótfelvételi eljárás során.,  Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Az érvényes pályázatok rangsorolása a pályázók által a felvételi eljárás során elért összpontszám alapján a pontszámítást figyelembe véve történik.

Pontszámítás szempontjából,

A) az egyik csoportba azok a felvett hallgatók kerülnek, akiknek a felvételi összpontszámát a gyakorlati vizsga eredményének kétszerezésével számolják. 

B) a másik csoportba azok a felvett hallgatók tartoznak, akiknek a felvételi összpontszámát a következő lehetőségek valamelyike alapján számolják:
-    a tanulmányi és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat;
-    az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat;
-    diploma alapján számított pontszám, hozzáadva a többletpontokat vagy
-    szakmai vizsgán elért pontok négyszerese, hozzáadva a többletpontokat.

Az ösztöndíj szétosztása a pályázók között szakonként a pályázók arányában, a felvételi összpontszám alapján történik.

Dékáni Ösztöndíjat maximum 50 fő, a 2022. évi pótfelvételi eljárásban önköltséges finanszírozási formában felvételt nyert hallgató kaphat. 

A pályázat eredményéről a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar elektronikus úton, határozatban értesíti a tanulmányi rendszeren keresztül a pályázókat legkésőbb 2022. november 15-ig.

A pályázati eljárás során hozott döntés ellen a pályázó – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – fellebbezéssel élhet, melyet a Másodfokú Tanulmányi Bizottság bírál el.

Pécs, 2022. 07. 27.

Dr. Heidl György
dékán
 

Pályázati kiírás (pdf)