Klasszika-filológia mesterszak


Képzési idő
4 félév
Munkarend
Nappali

Képzési szint
Mesterképzés/MA/MSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Diszciplináris mesterképzéseinkről (MA)


A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer második felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a doktori képzésben való részvételre. Két fajtája létezik: az ún. diszciplináris (azaz tanári szakképzettséget nem adó), és a tanári mesterképzés. A mesterképzésben szerzett szakképzettség meghatározott munkakörök betöltésére jogosít. A diszciplináris mesterszakon megszerzendő kreditek száma 120,  képzési idő 4 félév. A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga(áka)t a mesterképzések képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. A mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Master of Arts (rövidítve: MA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport-, és természettudományok területén Master of Sciences (rövidítve: MSc).

A jelentkezés feltétele: legalább alapfokozatú, illetőleg korábban szerzett főiskolai v. egyetemi szintű oklevél.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • „régi", főiskolai v. egyetemi rendszerben szerzett diplomával rendelkezők
 • „új", bolognai rendszerben szerzett alapképzési (BA) diplomával rendelkezők

az adott mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben (KKK, 18/2016. EMMI rendelet) meghatározottak szerint.

A felvétel feltétele: az adott mesterszakra előírt szakon szerzett felsőfokú oklevél (diploma). Olyan diplomák esetén, melyeket nem lehet az adott mesterszakra teljes kreditbeszámítással elfogadni kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgálni, hogy a jelentkező rendelkezik-e a szükséges előtanulmányokkal. Amennyiben nem, úgy részismereti hallgatói jogviszony keretében igyekszünk lehetőséget biztosítani a hiányzó kreditek megszerzésére.

A legtöbb MA szak szakirányokra oszlik, ami a további specializálódást is segíti.

 

Felvételi eljárás és pontszámítás a diszciplináris mesterképzési szakokon

 

 

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Képzésünket annak ajánljuk,  aki valami különlegeset, kevesek által műveltet akar tanulni. Aki szeretne megtanulni latinul vagy ógörögül, kiváncsi az ókori ember gondolkodására. Akit érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, képzőművészet, színház, zene, az antik görög és római élet és történelem, az antik filozófia és vallás. Aki szeretne tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást külön és együtt is értelmezni, kapcsolataikat felfedezni. 

Képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a klasszikus antikvitásról vagy az annak örökségét folytató középkori – adott esetben kora újkori – európai kultúráról. A választott specializációnak megfelelő nyelvet (latin, ógörög) magas szinten ismerik. Képesek az adott nyelven született kiemelkedő irodalmi művek sokoldalú elemzésére, és ismerik a megfelelő történeti és kultúrtörténeti forrásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

Kinek ajánljuk képzéseinket? Aki olyasmit kíván tanulni az egyetemen, ami különleges, amit csak kevesen tanulnak. Aki szeretne megtanulni latinul vagy ógörögül, kíváncsi az ókori ember gondolkodására. Akit érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, képzőművészet, színház, zene, az antik görög és római élet és történelem, az antik filozófia és vallás. Aki szeretne tanulni szöveget és képzőművészeti alkotást külön és együtt is értelmezni, kapcsolataikat felfedezni.

 

 

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész

Képzési jellemzők:

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: szemeszterenként maximum kétszer egy hét, hétfőtől péntekig, továbbá egyéni konzultációs rend alapján

 

Miben egyedülálló a pécsi latin-görög képzés? Múzeumpedagógiai specializáció és múzeumi gyakorlat – szoros kapcsolatban a Budapesti Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményével.  Görög színház, színjátszás, antik görög zenekultúra.

Ki fogja jól érezni magát nálunk? Aki szeret kérdezni, elmélyülni, figyelni, felfedezni. Aki szereti a kis létszámú órákat, családias légkört, egyéni, személyre szabott konzultációt, a közvetlen kapcsolatot az oktatókkal. Akinek tanulmányai során fontos szempont a tehetséggondozás: szakszemináriumok, TDK, szakdolgozat, sőt akár publikáció tanári segítése, támogatása, illetve a közelebbi és közvetlen megismerkedés a Szépművészeti Múzeummal, aki jó eséllyel szeretne pályázni a Kerényi Károly szakkollégiumba.

 

Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az adott specializáció követelményeinek teljesítésével a záróvizsga letétele ógörög vagy latin nyelvből felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését, az antik örökség specializáció követelményeinek teljesítésével a záróvizsga letétele latin nyelvből felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

 

TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉG A TANÁRKÉPZÉSBE

2 féléves latin nyelv és kultúra tanára mesterképzés

 

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE-BTK DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

Nyelvtudományi Doktori Iskola / Alkalmazott Nyelvészet Program

Web: www.nydi.btk.pte.hu

Irodalomtudomány Doktori Iskola / Irodalomtudományi Program

Web: http://irodalomdoktori.btk.pte.hu/

 

 Főbb témakörök:
 • Klasszika-filológia szakmai ismeretei [egyebek között: irodalomtörténet, irodalmi művek értelmezése, a görögséggel  és Rómával érintkező népek, nyelvek, kultúrák, filozófia, esztétika, vallástörténet, régészet-művészettörténet, kultúrtörténet (a kultúra további területei: jog, színháztörténet)] 20-30 kredit;
 • A szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más speciális kérdéskörök ismeretei 20-30 kredit
 • A képzés részeként választható specializációk: a latin, az ógörög, amelynek további kreditértéke 40-45 kredit.

A választható specializációk szakterületei a nyelvfejlesztés (ógörög, latin grammatika, stilisztika), különböző műfajú, az alapfokon tanultakhoz képest nehezebb irodalmi és egyéb szövegek elemző olvasása (szövegolvasás, auktorolvasás), speciálkollégiumok, szakszemináriumok, kutatószemináriumi munka.

 

 Szakirányok, specializációk:
 • latin
 • ógörög

 Felvételi irányszám: 5<8 fő

Felvételi követelmények: szóbeli felvételi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

 

Önköltséges képzés esetén a képzés ára: 375.000 Ft / félév

 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák alapszak klasszika-filológia szakiránya, valamint ennek minor változata (50 kredites blokk).

A nem teljes kreditbeszámításos diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra, lehetőleg a felvételi jelentkezési határidő előtt 30 nappal.

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak latin vagy (ó)görög szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. Az 50 kredit tartalma itt található.

 

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.

 

B) A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli vizsgára a jelölt a meghatározott és honlapon közzétett olvasmányjegyzékből két tanulmányt választ, két különböző kötetből és szerzőtől, melyről a bizottság előtt beszél.

 

C) Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet

a) a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege

vagy

b) a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) kétszerezése és a többletpontok (max. 10 pont) összege ad, ahogy a jelentkezőnek kedvezőbb.

 

 Elhelyezkedési területek

Latin nyelv, antik örökségünk tanár közép- és általános iskolában (tanári szakképzettség megszerzése esetén: a mesterszak után ez 2 féléves tanárszakon lehetséges). Könyvtári, levéltári, múzeumi, illetve egyházi intézmények munkaköreiben. Számos szakmában speciális szakterületként, például régészet, nyelvészet, történettudomány, filozófia, művészettörténet, stb. A klasszika-filológia mesterszakos diploma nem szakirányú álláspályázatnál is előnyt jelent, mert következtetni enged a jelentkező komplex készségeire, tanulási képességére, intelligenciájára, tág látókörére.

 

 

Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: 72/501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap:  http://btk.pte.hu/

 

Filozófia, Művészetelméleti és Klasszikus Tanulmányok Intézete

Klasszika-Filológia Tanszék

Tanszéki honlap: http://klf.btk.pte.hu

Tanszéki e-mail: klf[kukac]pte.hu