Szociálpolitika mesterszak (magyar vagy angol nyelven)


Képzési idő
4 félév
Munkarend
Nappali, Levelező

Képzési szint
Mesterképzés/MA/MSc
Képzésterület
Társadalomtudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

A mesterképzésekről általában

A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer második felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a doktori képzésben való részvételre. Két fajtája létezik: az ún. diszciplináris (azaz tanári szakképzettséget nem adó), és a tanári mesterképzés. A mesterképzésben szerzett szakképzettség meghatározott munkakörök betöltésére jogosít.

A diszciplináris mesterszakon megszerzendő kreditek száma 120,  képzési idő 4 félév. A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga(áka)t a mesterképzések képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

A mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Master of Arts (rövidítve: MA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport-, és természettudományok területén Master of Sciences (rövidítve: MSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább alapfokozatú, illetőleg korábban szerzett főiskolai v. egyetemi szintű oklevél.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • „régi", főiskolai v. egyetemi rendszerben szerzett diplomával rendelkezők
 • „új", bolognai rendszerben szerzett alapképzési (BA) diplomával rendelkezők

az adott mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben (KKK, 18/2016. EMMI rendelet) meghatározottak szerint.

A felvétel feltétele

 • az adott mesterszakra előírt szakon szerzett felsőfokú oklevél (diploma)
 • olyan diplomák esetén, melyeket nem lehet az adott mesterszakra teljes kreditbeszámítással elfogadni kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgálni, hogy a jelentkező rendelkezik-e a szükséges előtanulmányokkal

A legtöbb MA szak szakirányokra oszlik, ami a további specializálódást is segíti.

Felvételi eljárás és pontszámítás a diszciplináris mesterképzési szakokon

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Két másik nagy hazai egyetem mellett a PTE-n működik hosszabb ideje szociálpolitika mesterszak. A pécsi képzés sajátossága, hogy itt a hallgatók – a törzsképzést követően - területi szociálpolitika specializáció keretében szereznek elmélyült ismereteket. A képzés elkötelezett a társadalmi problémák területi jellemzőinek (például a kistelepüléseken vagy nagyvárosokban jelen lévő szegregációnak) a feltárása, a kezelésüket szolgáló megoldások kutatása és oktatása iránt.


 

Képzés célja

olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik a megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén a szakpolitika alkotásában való részvételre, az ellátórendszer működtetésében való közreműködésre, a társadalmi érdekek képviseletére, valamint a társadalom- és szociálpolitika elméleti művelésére, kutatására és oktatására. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


Miért a Szociálpolitika mesterszak?

A szociálpolitika mesterszak sajátossága, hogy egyszerre készíti fel a hallgatókat a szociális munka magasabb szintjére, a szociális intézmények menedzseri feladataira, és szakpolitika művelésére.  Az eddigi évfolyamok hallgatói általában a következőkkel indokolták, hogy miért ezt a szakot választották:

 • Már hosszabb ideje szociális munkásként dolgoznak, és szakmai továbblépésük érdekében szeretnének mélyebben megérteni a segítő munka szervezeti, jogi, szakpolitikai környezetét.
 • Szociális vagy egyéb szervezetben már vezetői beosztásban dolgoznak, illetve arra aspirálnak, és ehhez van szükségük speciális kompetenciák megszerzésére.
 • Akár a szociális védelem területén, akár más területen tevékenykednek (például mint országgyűlési képviselő, egyházi személy, civil szervezet vezetője stb.), kompetenssé kívánnak válni a szakpolitikák alkotásának, elemzésének, igazgatásának kérdéseiben.

Miért a Pécsi Tudományegyetemen?

Két másik nagy hazai egyetem mellett a PTE-n működik hosszabb ideje Szociálpolitika mesterszak. A pécsi képzés sajátossága, hogy itt a hallgatók – a törzsképzést követően - területi szociálpolitika specializáció keretében szereznek elmélyült ismereteket. A képzés elkötelezett a társadalmi problémák területi jellemzőinek (például a kistelepüléseken vagy nagyvárosokban jelen lévő szegregációnak) a feltárása, a kezelésüket szolgáló megoldások kutatása és oktatása iránt.

Képzés nyelve: Angol, Magyar

Képzési forma: Nappali, Levelező

Költségtérítés összege: magyar nyelvű képzés 375.000 Ft /félév angol nyelvű állami ösztöndíjas képzés: 150.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás angol nyelvű önköltséges képzés: 375.000 Ft + 150.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles szociálpolitikus

Képzési jellemzők:

Az angol nyelvű képzést csak nappali munkarendben hirdetjük.


Foglalkozások gyakorisága

 • nappali munkarendben naponta,
 • levelező munkarendben félévente 3-4 alkalom (csütörtök 8.30 órától szombat 12.00 óráig) (további online vagy személyes konzultációs lehetőséget szükség esetén biztosítunk)

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.

Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzők az oklevélszerzés idegennyelvi követelményeit teljesítik.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE BTK DOKTORI (PhD) ROGRAMJAIBA

Demográfiai és Szociológiai Doktori Iskola

Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz- és Kulturális Antropológia Tudományok Program

Interdiszciplináris Doktori Iskola / Politikatudomány Program

Pszichológia Doktori Iskola

Oktatás és Társadalom Doktori Iskola / Nevelésszociológia ProgramFőbb témakörök:

Társadalomtudományok (szociológia, multidiszciplináris társadalomtudományok) 70-90 kredit

 • társadalom- és szociálpolitika 50-70 kredit
 • állam- és jogtudomány, gazdaságtudomány, bölcsészettudomány 10-40 kredit

A választható specializációk minimális kreditértéke a képzés egészén belül 30 kredit.


SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat a szociálpolitika műveléséhez kapcsolódó, projektszerű, külső terepen végzett, összesen legalább 240 óra intenzív szakmai munkát jelent, amelynek kreditértéke 8-12 kredit. A külső terepen folyó terepgyakorlatokon kívül a terepgyakorlat részét képezik a nem terepen folyó képzési formák is (kutatási terepmunka és a kutatást feldolgozó szeminárium, műhelyszeminárium és projektgyakorlat, a gyakorlathoz, a terepeken folyó szakmai munkához kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szeminárium).

A terepgyakorlat feladata, hogy a hallgató képessé váljon az elméleti, módszertani ismeretek, valamint a képzés során megszerzett új gyakorlati tapasztalatok integrálására; továbbá hogy a hallgató elsajátítsa a mesterképzési szakon megszerezhető gyakorlati kompetenciákat. A hallgató - az intézmény döntése alapján - a gyakorlatnak legfeljebb egyharmad részét teljesítheti saját munkahelyén.Szakirányok, specializációk:
 • területi szociálpolitika


Felvételi irányszám: 3<20 fő

Felvételi követelmények: szóbeli felvételi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szak.

A nem teljes kreditbeszámításos diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra, lehetőleg a felvételi jelentkezési határidő előtt 30 nappal.

 

Szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia, politikatudomány alapképzési szakokon szerzett szakképzettség esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 30 kredit (a felvételhez legalább 15) a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből. A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthetők a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.

 

A fentiektől eltérő diplomák esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit (a felvételhez legalább 30) a szociális munka, a szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismereteiből, amelyből legalább 15 kredit a szociális munka témaköreiből, és legalább 15 kredit a szociálpolitika témaköreiből legyen elismerhető. A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthetők a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb az adott évi meghatározott határidőig beküldeni.

 

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.

Az előzetes munkatapasztalat elismerése (validáció)

A kreditek elismerése történhet az előzetes munkatapasztalat elismertetésével is

Az egyetem kreditátviteli bizottsága az előzetesen nem formális, informális tanulás során megszerzett tudást, munkatapasztalatot tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti. (Nftv. 49.§ (6) bekezdése, PTE TVSZ 54.§ (2) bekezdése).

A szociálpolitika mesterképzési szak esetében a jelentkezés előtt megszerzett tudás, munkatapasztalat elismerése során annak vizsgálatára kerül sor, hogy a jelentkező megszerzett kompetenciái megfeleltethetők-e a PTE szociális munka alapszak mintatantervében szereplő tantárgyaknál megnevezett kompetenciákkal. A szakon a szociális munka, a szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismeretei körébe tartozó kreditek szerezhetők meg az előzetes tudás/munkatapasztalat elismerésével. (Különösen a szociális szolgáltatások és a szociális igazgatás területén végzett tevékenység adhat alapot ilyen kompetenciák megszerzésére, de – amennyiben azzal az alapszakra jellemző kompetenciák megszerezhetőek voltak – bármely más területen szertett munkatapasztalat is figyelembe vehető.)

A kreditelismerési kérelem mellé az előzetesen megszerzett tudás, munkatapasztalat elismertetése (validáció) érdekében kérelem nyújtható be, mellékelve az alábbiakat:

a) szakmai önéletrajz,

b) az eddigi tanulmányok igazolása (a dokumentumok fénymásolt példányával)

c) munkatapasztalat leírása

d) munkáltatói igazolás, amely tartalmazza, hogy mennyi ideje dolgozik az adott munkakörben,

e) munkaköri leírás.


A szóbeli felvételi vizsga

A felvételi vizsga: szakmai elbeszélgetés (szóbeli vizsga), mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. A szóbeli vizsga tárgykörei ITT találhatók.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad. A felvételi ponthatár a szakon általában 75-80 pont körül alakul.Elhelyezkedési területek

Az oklevél – a szorosan vett szociálpolitika körén túl – sokféle területen felhasználható, így például a közigazgatásban, a különféle humán szolgáltató intézményekben, a piaci és a nonprofit szektor területén. Fontos tudni, hogy a jogszabályok mind a közigazgatás, mind a szociális és gyermekvédelmi ellátások körében sokféle munkakör betöltését teszik lehetővé a szociálpolitikus oklevéllel rendelkezők számára. A mesterszakos oklevelet megszerzők jelentős része már rendelkezik állással, és az új oklevél munkaköri előrelépéshez, vezetői beosztás elnyeréséhez, vagy munkahely-váltáshoz szükséges. Lényeges információ, hogy a KSH adatai szerint szociális területen az utóbbi években komoly munkaerőhiány alakult ki.

A végzettek jelentős része a szociális és gyermekvédelmi intézményekben szervezetekben dolgozik közalkalmazottként. Ugyancsak sokan dolgoznak a közigazgatás különböző szintjein és területein köztisztviselőként. A harmadik csoportot azok jelentik, akik egyéb területen (egyházi vagy civil szervezetben, politikusként,  stb.) használják fel a képzésben szerzett tudást.

Jellegzetes pályák

 • szociális, gyermekvédelmi, illetve egyéb humán szolgáltató intézmény vezetője
 • a fenti intézményekben önálló, illetve speciális feladatot ellátó munkatárs
 • a közigazgatásban vezetői, illetve ügyintézői munkakör betöltője
 • a kormány központi szerveinél tervező, elemző feladatot végző munkatárs
 • érdekvédelmi, illetve egyéb nem állami szervezet munkatársa
 • a piaci szektorban különféle szolgáltatások tervezője, irányítója
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Közösségi és Szociális Munka Tanszék

7624 Pécs, Rókus u. 2. M épület

Tanszéki honlap