Meghosszabbított jelentkezési határidő a Biblioterápia szakirányú továbbképzésre

augusztus

31.

2020. szeptember 15.

Öt éves a biblioterapeuta képzés - interjú dr. Béres Judittal 

 

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

A biblioterápia fogalma a szépirodalomolvasás és kreatív írás segítő kapcsolat keretében való, személyiségfejlesztő célú, csoportterápiás struktúrájú alkalmazása, amely a pedagógiai, könyvtári és szociális ellátás területén ugyanúgy nemzetközileg elterjedt módszer, mint klinikai területen, betegek gyógyításának, rehabilitációjának a kiegészítőjeként.

Képzési programunk kiforrott, koherens tartalmat kínál. 2013 augusztusában újítottuk meg az akkreditált biblioterápia szak (eng.száma: OH-FHF/2137-2/2009) tartalmát. Nálunk jelent meg az országban elsőként több nélkülözhetetlen tárgy pl. a 100 óra önismereti sajátélmény csoport; Csoportdinamika, csoportvezetés; Pszichoterápiás és biblioterápiás helyzetgyakorlatok; Biblioterápia speciális célcsoportoknak; A biblioterápia klinikai alkalmazása; Esetmegbeszélő szeminárium; Csoportos szupervízió. Az országban egyedül nálunk van 100 óra önismereti sajátélmény a képzésbe beépítve, ami a terapeutaképzés legfontosabb eleme, s amelyet irodalomterápiás módszerrel és személyközpontú szemléletben kapnak a hallgatók.

A PTE budapesti és pécsi tagozata köztudottan magas szakmai színvonalat képvisel, amit az irodalomterápia területén országosan ismert és elismert, hiteles, tapasztalt gyakorló szakemberek oktatói és mentori munkája garantál.

Hospitálásainknak a Magyar Irodalomterápiás Társaság irodalomterapeutáinak vezetésével működő csoportok adnak helyet. A tagok részt vesznek az oktatásban és a szakdolgozatok témavezetéseiben is.

Képzésünk elsődleges célcsoportja azon informatikus könyvtárosok, könyvtárostanárok és más szakos pedagógusok köre, akik már alap- és mesterképzésük során is szerezhettek biblioterápiás alapismereteket, s többen annyira elköteleződtek ebben az irányban, hogy szívesen vállalnának speciális biblioterápiás továbbképződést.

A további célcsoportok tekintetében kiemelendő, hogy a képzettség mint módszertani képzés kiválóan hasznosítható speciális ismereteket nyújt pszichológiai, szociális, addiktológiai és egyéb terápiás, orvosi, coaching, HR, pasztorációs, büntetésvégrehajtási területeken dolgozó szakemberek számára is.

 

A szak alapadatai

A szakirányú továbbképzés megnevezése:  biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (eng.száma: OH-FHF/2137-2/2009.; PTE-s szakindítás: 2014. februártól, keresztféléven))

A szakképzettség oklevélben történő megnevezése:  biblioterapeuta (bibliotherapist)

A szakirányú továbbképzés képzési területe:  bölcsészettudományok

A jelentkezés feltétele:

Legalább alapképzésben szerzett oklevél a következő képzési területek egyikén: társadalomtudományok, bölcsészettudományok pl. pedagógus- és pszichológusképzés, andragógusképzés, művészeti képzés, művészet- és kultúraközvetítés, valamint orvostudomány, egészségtudomány, hitéleti, jogi és igazgatási képzés.

A képzés gyakorisága: kéthetente péntek-szombati napokon

A jelentkezés határideje: 2020.  február 15. és szeptember 15.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

A képzés költsége: 160.000 Ft/félév 

A képzés helyszíne: Pécs, Budapest 

Képzési idő: 4 félév

A képzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Kompetenciák, tudáselemek, megszerzendő ismeretek:

- a biblioterápiás szakmai olvasói attitűd kialakítása és fejlesztése,

- a biblioterápia egyéni és csoportos formájának gyakorlása,

- irodalomtörténeti és irodalomelméleti jártasság szakirányú fejlesztése,

- irodalom-esztétikai tudás biblioterápiás szakirányú fejlesztése,

- biblioterápiás csoport önálló vezetéséhez szükséges kompetenciák,

 • - szaktudományos eredmények nyomon követése magyar és idegen nyelven,
 • - ezen új ismeretek integrálása a biblioterápiás tevékenységekbe,
 • - a biblioterápiás munka szakszerű jegyzőkönyvezése,
 • - rendszeres szupervízión való részvétel
 • - korszerű, fejlesztő hangsúlyú pedagógiai és mentálhigiénés ismeretek és ezek készségszintű alkalmazása
 • - szakmai felkészültség a kezdődő vagy kialakult patológiás folyamatok felismerésére
 • - a szakmai kompetenciahatárok ismerete

Személyes adottságok, készségek:

-          magas szintű kommunikációs készség,

-          nyelvi kreativitás,

-          magas szintű stressztűrő képesség,

-          fejlett empatikus készség,

-          jó szervezőkészség,

-          segítői attitűd megléte.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:

 • klinikai alkalmazásban terápiás, preventív, rehabilitációs célok megvalósításában orvosi, pszichológusi ellenőrzés mellett:
 • pszichiátriában a krízis-intervenció területén (szuicidológia és addiktológia területén),
 • egyéb integrált pszichológiai szakterületeken: tanácsadói munkában,
 • gyermekgyógyászatban,
 • geriátriában,
 • hospice és palliatív medicinában,
 • onkológiai kiegészítő terápiában,
 • krónikus betegellátásban terápiás kiegészítő kezelésként,
 • szülészet-nőgyógyászat, terhes-gondozás és csecsemőgondozás területén,
 • pszichoedukációban: pszichés betegek edukációs terápiájában, a páciens-edukáció    egyéb szomatikus területein (pl. post-stroke ellátásban, kardiológiai betegek életmód          váltás-tanácsadásában),
 • oktatásban:
 • normál-pedagógiában az egyes tantárgy-pedagógiák releváns területein (magyar- és idegen nyelvű irodalom, filozófia, pszichológia, etika és történelem oktatásában, például az oral history módszer alkalmazásában, a memoár-irodalom megismertetésében, a történetírás esztétikai értékelésében),
 • gyógypedagógiában,
 • tehetség-pedagógiában,
 • óvónők és általános iskolai tanítók fejlesztő-pedagógiai munkájában,
 • összehasonlító irodalomtudományi munkában,
 • az olvasás és írás pedagógiai, szociológiai, esztétikai, filozófiai, etikai, pszichológiai vonatkozásainak vizsgálatában és alkalmazásában,
 • hitoktatásban,
 • szociális területen:
  • mentálhigiénés tevékenységben,
  • szociális munkában,
 • pasztorációban:
  • gyermek-, ifjúsági és családpasztorációban,
 • jogi és igazgatási területen:
  • büntetésvégrehajtási intézményekben a fogvatartottak szociokulturális animációs tevékenységeiben,
  • nevelőtisztek reszocializációs célú munkájában,
  • börtönpszichológiában,
 • könyvtáros-informatikus szakterületen:
  • közkönyvtárak felnőtt-olvasói számára kialakított biblioterápiás szolgálatban,
  • gyermekkönyvtárakban az olvasóvá nevelés programjainak megvalósításában,
 • tudományos kutatásban a felsorolt területeken,
 • könyvkiadói és szerkesztői munkában: szöveggondozásban és író-olvasó találkozók szervezésében,
 • humán-erőforrás fejlesztésben, különös tekintettel a kommunikációs készségek fejlesztésére,
 • nonprofit szférában:
  • önsegítő betegcsoportok programjaiban,
  • gyermek- és ifjúsági táborok szervezésében, tevékenység-struktúra kialakításában,
  • karitatív szervezetek programjainak működtetésében.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök és a hozzájuk rendelt kreditértékek:

Más művészetterápiák körében szerzett kiegészítő ismeretek: 4 kredit

Irodalmi, irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai és pedagógiai alapozó ismeretek: 44 kredit

Biblioterápia szakmai tárgyai: 21 kredit

Irodalmi, irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai és pedagógiai alapozó ismeretek speciális biblioterápiás szakterületen való alkalmazása: 27 kredit

Sajátélmény, terápiás és probléma-alapú tanulás gyakorlat: 14 kredit

A szakdolgozat és a szakdolgozati szeminárium kreditértéke: összesen10 kredit

 

Értékelési és ellenőrzési módszerek:

Az elméleti tanegységek kollokviummal, ötfokozatú érdemjeggyel záródnak. A számonkérés formája lehet szóbeli és/vagy írásbeli, a követelményeket a tantárgyleírások tartalmazzák, illetve az oktatók határozzák meg.

A szemináriumok valamint, a gyakorlatok ötfokozatú gyakorlati jeggyel záródnak. Az ellenőrzés lehet szóbeli és/vagy írásbeli. A részletes követelményeket a tantárgyleírások tartalmazzák, illetve az oktatók határozzák meg.

A formális módon nem értékelhető teljesítések (pl. önismereti sajátélmény csoport, csoportos szupervízió) esetében az aktív részvétel minősül gyakorlati teljesítésnek. E kurzusok esetében a teljesítés szempontjából még elfogadható hiányzások mértékét a tantárgyfelelős oktatók határozzák meg és közlik a hallgatókkal a félév kezdetekor. Ennek túllépése esetén a kurzus az adott tanulmányi félévben nem teljesíthető.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • az óra- és vizsgatervben előírt 120 kredit megszerzése, valamint a tanegység-leírásokban részletezett tanulmányi és képzési követelmények teljesítése;
 • záródolgozat benyújtása;

A szakképzettség megszerzésének feltétele: a záródolgozat sikeres megvédése a róla szóló 15 perces ppt-prezentáció keretében, amelyhez a jelölt kérdéseket kap a záróvizsgabizottság tagjaitól; a záróvizsga keretében a jelölt számot ad a képzés során megszerzett tudásáról.

A szakképzettség akkor szerezhető meg, ha a záródolgozat és a záróvizsga ötfokozatú összesített érdemjegye legalább elégséges (2).

 

Az előzetes ismeretek beszámítására vonatkozó szabályok:

A korábbi iskolarendszerű vagy más módon végzett tanulmányok, tanfolyamok, a korábban megszerzett munkatapasztalat, tudás, illetve a teljesített tanulmányi egységek elfogadása, beszámítása a PTE érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzata figyelembevételével, egyéni elbírálás alapján történik.

A hallgatónak az elismertetési kérelmek beadásának adott félévben kiszabott határidejéig hivatalos űrlapon kell kérelmét benyújtania, amelyhez csatolnia kell az elfogadás, beszámítás alapjául szolgáló igazoló dokumentumok másolatát. A kérvények értékelését a kérdéses tantárgy(ak) oktatója és a szakfelelős végzi, az ő javaslatuk alapján dönt a kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság.

A képzésben alapvető fontosságú 100 órás önismereti sajátélmény modul csak hasonló jellegű, akkreditált önismereti csoport elvégzésének hitelt érdemlő igazolásával váltható ki.

 

A PTE BTK HFMI képzésének felépítése, moduljai:

A modulok tematikus blokkokat ölelnek föl, nem féléveket. Egyes tárgyak, amelyek több modulhoz is kapcsolódnak, több félévben is megjelenhetnek (lásd a későbbi bontást).

Önismereti sajátélmény modul

A hallgatók intenzív sajátélményű önismereti csoportokon vesznek részt, az első két félév során 50-50, összesen 100 órában. A program elvégzésével a hallgatók képessé válnak a pszichoterápiás folyamatban a saját lélektani működés és a fejlődési-változási folyamat megértésére, átélésére.

Alapozó modul

A hallgatók a modul elvégzésével olyan irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai, pedagógiai és művészetterápiás alapismereteket szereznek, amelyek biztosítják a biblioterápiás gyakorlat végzéséhez szükséges alapvető elméleti felkészültséget, a helyzetek, problémák, hatások, reakciók helyes felismeréséhez, kezeléséhez, értékeléséhez szükséges alapvető háttértudást.

Módszerspecifikus modul

A modulban a hallgatók elméleti előadások és módszertani szemináriumok során megismerik a biblioterápiás foglalkozásaikon hasznosítható elméleteket és gyakorlati személyiség- és közösségfejlesztő technikákat. Előadásokat hallgatnak a különböző terepeken és célcsoportokkal végzett biblioterápiás munka sajátosságairól, lehetőségeiről, eredményeiről, s lehetőségük nyílik helyzetgyakorlatok, valamint hospitálás során saját benyomásokat is szerezni minderről.

Gyakorlati modul

A tanultak gyakorlására a hallgatók először védett közegben, egymásnak tartanak csoportfoglalkozásokat oktatói részvétel mellett. A foglalkozásokat esetmegbeszélés követi, amikor a csoporton történtek megbeszélésével, elemzésével a hallgatók közvetlen értékelő visszajelzéseket kapnak csoportvezetésük minőségéről és hatásairól, ami segíti őket egy hatékony csoportvezetési gyakorlat kialakításában.

Végül a hallgatók egy alapvégzettségüknek, kompetenciájuknak megfelelő, szabadon választott terepen és célcsoporttal, mentorálás és kötelező szupervízió mellett önálló csoportvezetési gyakorlatot végeznek.

A gyakorlat tapasztalatait, felmerülő nehézségeit és mindenkit érintő, széles körben tanulságul szolgáló kérdéseit a hallgatók és a vezető oktató csoportos szupervízión tárgyalja meg.

A gyakorlat tapasztalatairól, valamint a megszerzett elméleti és gyakorlati tudásról tanúskodik a képzés zárásaként benyújtott záródolgozat.

 

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

A képzés hálótervét és a jelentkezési lapot az oldal alján, a csatolmányok között találja.

Dr. Béres Judit

E-mail: beres.judit@pte.hu

 

Jelentkezési lap

A KÉPZÉS HÁLÓTERVE