Pszichológia mesterszak (magyar vagy angol nyelven)


Képzési idő
4 félév
Munkarend
Nappali

Képzési szint
Mesterképzés/MA/MSc
Képzésterület
Bölcsészettudomány

 • Jó tudni!
 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

A mesterképzésekről általában

A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer második felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a doktori képzésben való részvételre. Két fajtája létezik: az ún. diszciplináris (azaz tanári szakképzettséget nem adó), és a tanári mesterképzés. A mesterképzésben szerzett szakképzettség meghatározott munkakörök betöltésére jogosít.

A diszciplináris mesterszakon megszerzendő kreditek száma 120, képzési idő 4 félév. A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga(áka)t a mesterképzések képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

A mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a bölcsészet- és a hittudományok, valamint a művészet- és a társadalom-tudományok, továbbá a pedagógusképzés területén Master of Arts (rövidítve: MA), az agrár-, az a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki és az orvostudományok, valamint a sport-, és természettudományok területén Master of Sciences (rövidítve: MSc).


A jelentkezés feltétele

 • legalább alapfokozatú, illetőleg korábban szerzett főiskolai v. egyetemi szintű oklevél.

Ezekre a szakokra jelentkezhetnek

 • „régi", főiskolai v. egyetemi rendszerben szerzett diplomával rendelkezők
 • „új", bolognai rendszerben szerzett alapképzési (BA) diplomával rendelkezők

A felvétel feltétele

 • az adott mesterszakra előírt szakon szerzett felsőfokú oklevél (diploma)
 • olyan diplomák esetén, melyeket nem lehet az adott mesterszakra teljes kreditbeszámítással elfogadni kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgálni, hogy a jelentkező rendelkezik-e a szükséges előtanulmányokkal

A legtöbb MA szak szakirányokra oszlik, ami a további specializálódást is segíti.

Felvételi eljárás és pontszámítás a diszciplináris mesterképzési szakokon.

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők. 

Rövid leírás

Olyan jelentkezőket várunk, akiknek igényük van az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó ismereteiknek továbbfejlesztésére, felhasználja szakterületi tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére.


 

Képzés célja

olyan pszichológus szakemberek képzése, akik a pszichológia tudományterületein megszerzett ismereteik birtokában tájékozottak a pszichológia több ágában. Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, és képesek ezeket az egyének, csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. Megfelelő végzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a pszichológia különböző területein külön jogszabályban meghatározott további speciális szakképesítést szerezzenek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzés nyelve: Angol, Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: magyar nyelvű képzés: 400.000 Ft / félév angol nyelvű állami ösztöndíjas képzés: 150.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás angol nyelvű önköltséges képzés: 400.000 Ft + 150.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles pszichológus

Képzési jellemzők:

IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK

Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzők az oklevélszerzés idegennyelvi követelményeit teljesítik.


TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG A PTE-BTK DOKTORI (PHD) PROGRAMJAIBA

Pszichológia Doktori Iskola 

 • Személyiség- és Egészségpszichológia Program
 • Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Program
 • Szociálpszichológia Program
 • Elméleti Pszichoanalízis Program
 • Evolúciós és Kognitív Pszichológia Program
 •  Alkalmazott Pszichológia Program

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG SZAKPSZICHOLÓGUSI KÉPZÉSBE A PTE-N BELÜL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés, gyermek és ifjúsági valamint felnőtt szakiránnyalFőbb témakörök:

A pszichológusképzést meghatározó szakterületek 28-32 kredit

 • kognitív pszichológia, evolúciós pszichológia, fejlődéslélektan, személyiséglélektan, szociálpszichológia
 • további meghatározó ismeretkörök (a pályaszocializáció, pszichológus etika, módszertani készségfejlesztés, kommunikációs készségfejlesztés)

A specializációk tudományágai és szakterületei

 • a specializációk differenciált szakmai ismeretek a pszichológia különböző területein. Szakterületei: társtudományi alapozás, mesterkurzusok, szakmai gyakorlati tevékenység, vezetett kutatómunka, amelynek kreditértéke 68-72 kredit

SZAKTERÜLETEK

Kognitív pszichológiai specializáción

 • kognitív rendszerek (észlelés, emlékezet, nyelv, gondolkodás, tudat, magasabb rendű kognitív folyamatok), magatartásszabályozás, viselkedésvezérlés, neuropszichológia, pszicholingvisztika
 • kognitív rendszerek fejlődése, evolúciós és biológiai pszichológia
 • alkalmazott fejlődéslélektan, szocializáció és mentalizáció, kognitív idegtudomány, neurogenetika és viselkedésgenetika, fejlődés- és neuropszichiátria

Társtudományi alapozás: hormonális és agyi folyamatok viselkedéses összefüggései, kognitív tudomány, csoportdinamika és személyközi folyamatok.

Módszer-specifikus gyakorlatok fejlődés- és evolúciós pszichológiából. Kísérlet és tesztfejlesztés, adatelemzés módszertana a kognitív pszichológiához kapcsolódó területeken.

Vezetett kutatómunka a kognitív és evolúciós pszichológia területén.

Klinikai és egészségpszichológiai specializáción

 • a klinikai pszichológia és a tanácsadás alapjai
 • pszichopatológia és klinikai pszichodiagnosztika
 • életkorhoz kötődő pszichopatológia és pszichodiagnosztika
 • pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszertan. Klinikai egészségpszichológia, egészségpszichofiziológia és pszichoneuroimmunológia
 • egészségmagatartás, egészségfejlesztés és egészségkommunikáció, stressz és megküzdés

Társtudományi alapozás

 • az egészség-pszichofiziológiai anatómiai és élettani alapjai, idegrendszer anatómiája, élettana és működési zavarai, neuropszichológia, pszichofarmakológiai és addiktológia alapismeretek, pszichiátria

Szakmai gyakorlati tevékenység terepen, illetve intézményen belül a klinikai és az egészségpszichológia területén, klinikai esetprezentációk, klinikai diagnosztika, komplex esetelemzések, egészségpszichológiai edukációs programok.

Vezetett kutatómunka a klinikai- és egészségpszichológia területén.

Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáción

Érzelmi, kognitív, motoros és szociális fejlődést bemutató, a fejlődési modellekkel megismertető kurzusok. Pszichopatológia alapjai: általános pszichopatológia, fejlődési pszichopatológia, trauma és emlékezet, elaborációs mechanizmusok gyerekeknél (rajz, mese, játék). A kognitív fejlődés zavarai, evolúciós és neuropszichológiai összefüggései.

Klinikai gyerekpszichológiai speciális kurzusok: addiktológia, narratív technikák a személyiség vizsgálatában, trauma és emlékezet.

Társtudományi alapozás: evolúciós szemlélet a pszichológiában, fejlődéstani kognitív idegtudomány.

Szakmai gyakorlati tevékenység terepen, illetve intézményen belül, diagnosztikai eljárások (gyermek-pszichodiagnosztika, projektív technikák, diagnosztikai gyakorlatok, fejlődéspszichológiai empirikus kutatások).

Vezetett kutatómunka fejlődés- és klinkai gyermekpszichológia területén.

Társadalom és szervezetpszichológia specializáción

A szociálpszichológia kurrens elméleti modelljei, csoportdinamika, csoportközi viszonyok, csoportközi kommunikáció, szociális reprezentáció, narratív pszichológia. Az identitás személyes és társas aspektusai, a kisebbségek pszichológiája. Történeti és politikai pszichológia, társadalmi és kulturális kérdések pszichológiai megközelítése. Szervezetelméleti modellek, szervezeti diagnosztika és szervezetfejlesztés, emberi erőforrás gazdálkodás, alkalmasság vizsgálat és kiválasztás. Szervezeti kultúra, szervezeti konfliktusok, konfliktus menedzselés. Pszichoanalitikus szociálpszichológia. Művészetpszichológia, a művészetek társas aspektusai.

Társtudományi alapozás: gazdasági, antropológiai, nyelvészeti, kommunikációs, történelmi és művészeti ismeretek.

Szakmai gyakorlati tevékenységek intézményen belül, civil és vállalati környezetben. Médiaelemzés, tréning- és alkalmasságvizsgáló módszerek.

Vezetett kutatómunka: a közgondolkodás reprezentációi, társadalmi kommunikáció, szervezet kultúra narratív pszichológiai vizsgálata, döntéskutatás, kulturális összehasonlító vizsgálatok.

Specialization in counselling and school psychology

The theoretical schools of counselling, lifestyle counselling, crisis theories. Diagnostic methods in individual counselling. The theory of career and work psychology. Diagnostic methods in career and work counselling. The theoretical approaches, tasks and working methods of school psychology. School prevention programs, the organizational characteristics of educational institutions. Diagnostic methods in school psychology. Practical training on the spot and in the institute, including school consultation, lifestyle and career counselling, career socialization and vision planning, counselling in higher education, developmental and cognitive psychodiagnostics, family counselling.

Guided research, analysis within education psychology, teaching of learning, group work for personality development in the school, analysis of the school’s organizational psychology, empirical work in the field of counselling.


SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat a képzőhelyen vagy külső intézményben, megfelelő tudományos fokozattal, illetve gyakorlati szakképesítéssel rendelkező pszichológus irányításával végzett gyakorlat. A terepgyakorlat formájában végzett szakmai gyakorlat és kutatómunka legalább 120 óra és kreditértéke minimum 10 kredit, melyet a képzés tanterve határoz meg.Szakirányok, specializációk:
 • klinikai és egészségpszichológia
 • társadalom és szervezetpszichológia
 • kognitív pszichológia
 • fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia
 • counselling and school psychology / iskolapszichológia (csak az angol nyelvű képzésben)


Felvételi követelmények: szóbeli felvételi

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

 A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a pszichológia alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű pszichológia szak. Egyéb diploma a szakra nem fogadható el.


A szóbeli felvételi vizsga

A tantárgyi szóbeli vizsgabizottság előtt zajlik, melyen egy előzetesen beadott, empirikus kutatáson alapuló dolgozat megvitatása történik, kiegészítve a témához kapcsolódó alapvető szakterületi ismeretekkel. A szóbeli vizsga tárgykörei ITT találhatók. A vizsga előtt specializáció-választási nyilatkozatot kérünk beadni, eszerint készül el a vizsgabeosztás. Minden választott specializáción vizsgát kell tenni. A felvétel konkrét specializációra történik.  A nyilatkozat ITT érhető el. 

Bővebben.


A pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

A szakon 4 többletpont adható kiemelkedő szakmai tevékenységért (előadás tartása 2 pont, megjelent v. megjelenés alatt álló publikáció 2 pont).Elhelyezkedési területek

Tipikus munkahely

 • oktatási, egészségügyi, büntetés-végrehajtási intézmények, civil szervezetek, munkaügyi központok, multinacionális cégek, mentálhigiénés intézet, szociális otthon, nevelési tanácsadók, civilszervezetek, határőrség, sportegyesület, idősek otthona

Tipikus feladatkör

 • pályaválasztási, munkaügyi tanácsadás, prevenciós és mediátor feladatok ellátása, HR-feladatok, munkaerő-kiválasztás. Tesztek, interjúk felvétele, felmérések végzése egyének, csopotok és szervezetek minőségfejlesztése céljából. Tervezhet és vezethet csoportfoglalkozásokat és tréningeket szervezetfejlesztés céljából, megfelelő tapasztalat és odaillő plusz képzettség birtokában
Kapcsolat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda
Tel.: 72/501-513
E-mail: btkfelvi@pte.hu

Facebook
Instagram
YouTube


Pszichológia Intézet  | Institute of Psychology